zs » Badania »

Projekty

Morfologiczne metody interpolacji obrazów

Tematem badań były metody przekształcania (morfingu) różnego rodzaju obrazów z wykorzystaniem metod morfologicznego przetwarzania obrazów. W efekcie prac opracowano kilkanaście nowych metod interpolacji morfologicznej.

Opis treści obrazów z wykorzystaniem metod morfologicznych i grafowych

Efektem prac badawczych było opracowanie i rozwój nowych metod opisu obrazów. Metody te wykorzystują morfologiczne przetwarzanie obrazów i struktury grafowe indukowane na podstawie treści obrazów

Modelowanie układów o niecałkowitym, zmiennym rzędzie i niestałym sposobie zmiany tego rzędu w czasie

2014-2018, kierownik prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk (ISEP), Narodowe Centrum Nauki, UMO-2014/15/B/ST7/00480

Projekt MOBIS - Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie metody oceny bezpieczeństwa przejść dla pieszych przy pomocy automatycznej analizy sekwencji obrazów. Ocena została oparta na wykrywaniu konfliktów ruchowych pomiędzy pojazdami a pieszymi. 

InDeV: In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users (Dogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu)

Głównym celem projektu InDeV jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Europie, stworzenie zintegrowanej metodyki dla zrozumienia przyczyn wypadków z ich udziałem oraz opracowanie ram dobrych praktyk dla kompleksowej oceny kosztów społeczno-ekonomicznych związanych z wypadkami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu.