zs » Badania » Projekty »

Opis treści obrazów z wykorzystaniem metod morfologicznych i grafowych

Osoba odpowiedzialna: Marcin Iwanowski

Opis: Celem prac badawczych było opracowanie nowatorskich metod opisu obiektów na obrazach binarnych. Przedmiotem badań było m.in. zastosowanie metod morfologii matematycznej do ekstrakcji klas przestrzennych składających się z pikseli spełniających specyficzne warunki przestrzenne.  W ramach prac badawczych została także analizowana zależność dystrybucji pikseli w klasie przestrzenne od wielkości elementów strukturujących, która może być zapisana w postaci funkcji dystrybutywnych klas. Funkcje te stanowią inny sposób opisu treści obrazu umożliwiający jej porównywanie. Struktura klas przestrzennych może zostać użyta do konstrukcji grafu zawierającego informację o hierarchii klas. Grafy opisujące obraz mogą być także konstruowane poprzez rekurencyjny podział pikseli na podzbiory wg. ustlaonego kryterium. Grafy takie stanowią nowatorskie narzędzie służace do porównywania obrazów wykazujące wysoką niezmienniczość względem różnych przekształceń obrazów. Zagadnienia grafowego i morfologicznego opisu treści obrazów były tematem 13 artykułów oraz jednej obronionej rozprawy doktorskiej.