dr inż. Piotr Grzejszczak

dr inż. Piotr Grzejszczak
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Pokój: GE 302, kl. B
  • Tel: +48 22 234 7139
  • e-mail: piotr.grzejszczak@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W 2009 roku ukończył studia dzienne z wynikiem celującym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, broniąc pracę magisterską pt. „Opracowanie układu do automatycznej kalibracji wyłączników kompaktowych ze sterowaniem mikroprocesorowym i silnikiem skokowym„. Za tę pracę uzyskał wyróżnienie w I ogólnopolskim konkursie Młodzi Innowacyjni 2009 organizowanym przez PIAP w kategorii prac projektowych. Rok później został laureatem I etapu konkursu o nagrodę ABB edycji 2010. W latach 2010-2015 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej. Od roku 2015 pracuje na stanowisku adiunkta.

W 2014 roku obronił pracę doktorską pt.”Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych” uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są energoelektroniczne układy przekształtnikowe (szczególnie wysokoczęstotliwościowe przekształtniki DC/DC i układy modułowe). Po studiach brał czynny udział w wielu aktywnościach i projektach naukowych, współpracując m. in. z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów oraz firmą Dacpol. Uczestniczył w kilku projektach badawczych na Politechnice Warszawskiej:
2009-2010 - Budowa i badania prototypowego podukładu energoelektronicznego z przyrządami z węglika krzemu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca
2010 - Budowa i badania przekształtników energoelektronicznych z jedno- i dwukierunkowymi łącznikami z węglika krzemu na bazie tranzystorów SiC JFET”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca zadania
2010-2013 - Opracowanie i optymalizacja dwukierunkowego modułowego przekształtnika sprzęgającego obwody napięcia stałego o dużej przekładni napięciowej, Narodowe Centrum Nauki, główny wykonawca
w latach 2013-2016 był kierownikiem trzech grantów dziekańskich o tematyce wysokoczęstotliwościowych przekształtników DC/DC
2019-2020 - REACTION -“first and euRopEAn siC eighT Inches pilOt liNe", międzynarodowy projekt z programu HORYZONT 2020, wykonawca zadania "SiC-based battery charging module demonstrator for DC/DC modules"
2019-2021 - EHES innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, NCBR - Szybka Ścieżka, (kierownik prac zleconych PW, od 2020 roku kierownik B+R, Wibar Technology)
2020-obecnie - SIMES - Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii; NCBR - Ścieżka dla Mazowsza, konsorcjum Wibar Instalacje z PW (kierownik B+R, PW/ISEP)
2021-obecnie - Pełny pionowo zintegrowany łańcuch technologiczny dla pionowej elektroniki mocy GaN-on-GaN: od podłoża GaN do Inteligentnego Banku Energii, NCBR - TECHMASTRATEG, konsorcjum IWC, IF Łukasiewicz, DACPOL, INWEBIT, (kierownik B+R, Dacpol)

W 2020 roku ukończył akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, a w roku 2022 szkolenie z metodyki zarządzania SCRUM Master oraz M_o_R.

Owocem tej działalności naukowej jest autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu publikacji (w tym w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i technicznych.

W latach 2009-2011 był stypendystą stypendium dla doktorantów przyznawanym przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W roku 2010 wraz z zespołem naukowym PCG w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej otrzymał nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora PW za innowacyjne badania nad nowymi elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu (SiC). W 2012 z tym samym zespołem otrzymał II nagrodę w „XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym samym roku został stypendystą Stypendium „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla Doktorantów” edycja 2012 – 2013, finansowanym z Funduszy Europejskich. W roku 2014 otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe. W 2015 roku został Laureatem XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB zdobywając Wyróżnienie za swoją pracę doktorską.

Jest także członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS, od 2017 roku członek zarządu, a od 2021 sekretarz Oddziału Warszawskiego).
W 2021 został wybrany na stanowiska Skarbnika w Zarządzie Głównym PTETiS.
Od 2017 roku jest członkiem komitetu organizacyjnego konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej.
Od 2020 roku pełni rolę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (Progress in Applied Electrical Engineering)


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiAnalytical description of power losses in a transformer operating in the dual active bridge converter, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 64, ISSN 0239-7528, pp. 561-574, DOI 10.1515/bpasts-2016-0063, link
2.2013Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakPower transfer analysis in a single phase dual active bridge, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 61, ISSN 0239-7528, pp. 809-828,
3.2012Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 88, ISSN 0033-2097, pp. 163-168,
4.2012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiTermowizyjna metoda oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,
5.2012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Wysocki Robert, Roman BarlikSterowanie wielomodułowego, transformatorowego przekształtnika dc/dc o dwukierunkowym przepływie energii, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 295-298,
6.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach napięcia z tranzystorami MOSFET- badania symulacyjne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 24-28,
7.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET- badania eksperymentalne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 18-23,
8.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikDobór tranzystorów falownika 300Vdc/100kHz do pracy w podwójnym mostku aktywnym, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, R. 87, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Bartosz NowatkiewiczDesign, Analysis and Comparison of Si- and GaN-Based DC-DC Wide-Input-Voltage-Range Buck-Boost Converters, International Journal of Electronics and Telecommunications, 67, ISSN 2081-8491, pp. 337-343, DOI 10.24425/ijet.2021.135986, link
2.2021Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikClosed-Form Formulas for Automated Design of SiC-Based Phase-Shifted Full Bridge Converters in Charger Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-25, DOI 10.3390/en14175380, link
3.2021Kalina Detka, Krzysztof Górecki, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikModeling and Measurements of Properties of Coupled Inductors, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, DOI 10.3390/en14144088, Całkowita liczba autorów: 4, link
4.2020Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny, 96, ISSN 0033-2097, pp. 93-97, DOI 10.15199/48.2020.06.17,
5.2019Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Bernard Leszczyński, Marek SzymczakInvestigation of a high-efficiency and high-frequency 10-kW/800-V three-phase PWM converter with direct power factor control, International Journal of Electronics and Telecommunications, 65, ISSN 0867-6747, pp. 619-624, DOI 10.24425/ijet.2019.129821,
6.2018Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 38-43, DOI 10.15199/48.2018.03.07,
7.2016Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiDetermination of the basic parameters of the high-frequency planar transformer, Przegląd Elektrotechniczny, 92, ISSN 0033-2097, pp. 71-78, DOI 10.15199/48.2016.06.13, link
8.2016Piotr GrzejszczakOpis procesu wyłączania tranzystora MOSFET w przekształtnikach wysokiej częstotliwości., Przegląd Elektrotechniczny, 92, ISSN 0033-2097, pp. 171-174, DOI 10.15199/48.2016.05.32, link
9.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikThe desctiption of turn-off process and evaluation of switching power losses in the ultra fast power MOSFET, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, 1(36), ISSN 1733-0718, pp. 55-67, DOI 10.5277/PED160104, link
10.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikModelowanie trójmodułowego układu DC-DC z przekształtnikami typu DAB połączonymi szeregowo-równolegle, Prace Instytutu Elektrotechniki, 63, ISSN 0032-6216, pp. 5-21, DOI 10.5604/01.3001.0009.4810,
11.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiEstimation of power losses in a high-frequency planar transformer using a thermal camera, Archives of Electrical Engineering, 65, ISSN 1427-4221, pp. 613-627, DOI 10.1515/aee-2016-0044, link
12.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikAnalityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku, Przegląd Elektrotechniczny, 91, ISSN 0033-2097, pp. 41-45, DOI 10.15199/48.2015.09.12, link
13.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikWybrane sposoby minimalizacji łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją, Prace Instytutu Elektrotechniki, LXII, ISSN 0032-6216, pp. 5-13,
14.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikMinimizing the switching energy losses in high-voltage MOFSET transistors operating in a hard-switching mode, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, LVI, ISSN 0033-2089, pp. 15-18, DOI 10.15199/13.2015.12.2,
15.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikAnalityczny opis nieliniowej pojemności wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 74-77, DOI 10.12915/pe.2014.11.22,
16.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikWykorzystanie modeli symulacyjnych do wyznaczania strat łączeniowych w tranzystorach podwójnego mostka aktywnego, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 186-190, DOI 10.12915/pe.2014.02.48,
17.2013Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Robert Wysocki, Roman BarlikZasilacze napięcia stałego do badania sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 11, ISSN 0033-2089, pp. 26-28,
18.2012Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikProcesy łączeniowe tranzystorów MOSFET w mostkach wysokonapięciowych, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 27-30,
19.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 85, ISSN 0033-2097, pp. 199-203,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Marek Szmczak, Adam Czaplicki, Adam SitnikDesign of a 20-kW SiC-Based Phase-Shifted DC/DC Full Bridge Converter, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2021, 21012724, pp. 1-5,
2.2019Piotr Grzejszczak, Adam Kulpa, Roman BarlikDesign of a high-efficiency three-phase three-level NPC converter based on GaN HEMT and SiC SB diode, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
3.2018Marek Szymczak, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikControl strategies for isolated high-frequency modular DC/DC converter implemented in programmable logic array, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-7,
4.2018Justyna Kaczorowska, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marek SzymczakThe use of modern methods of modelling power converters in the design process, 14th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 1, pp. 1-6,
5.2017Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Kornel WolskiBidirectional modular DC/DC converter for direct-current microgrids, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
6.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikSwitching losses in a new high-voltage MOSFETs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE.2016.7605116,
7.2016Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikFlyback-based high-side gate driver for a 10-kV SiC MOSFET, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 390-395, DOI 10.1109/CPE.2016.7544220,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikPower loss estimating in GaN E-HEMT based synchronous buck-boost converter, 2020 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE50669.2020, link
2.2010Mariusz Sochacki, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek Rąbkowski, Jan SzmidtHigh - frequency, high - power and high - temperature silicon carbide electronics - benefits for power converters, International Conference on Power Electronics for PlasmaEngineering, pp. 2.1-2.12,
3.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakAssessment of power silicon carbide Schottky diode as a new component in PWM medium power converters, Microtherm 2009, pp. 1-5,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Roman Barlik, Bernard Leszczyński, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakBadania trójfazowego przekształtnika PWM 10 kW/800 V z bezpośrednią regulacją współczynnika mocy, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE2019), 1, pp. 215-220,
2.2019Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Adam Czaplicki, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwosci, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, 1, pp. 1-5,
3.2017Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC/DC zrealizowany na platformie FPGA, XIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, 1, pp. 1-7,
4.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikAnalityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 251-256,
5.2015Piotr GrzejszczakOpis procesu wyłączania tranzystora MOSFET w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, XII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, CD, pp. 1-4,
6.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikWybrane sposoby minimalizacji łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją, X Krajowa Konferencja Naukowa Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-10, 1, pp. 1-7,
7.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikCharakteryzowanie pojemności wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, I, pp. 23-26,
8.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Kamil Kozdrój, Robert WysockiBudowa i badania wielomodułowego przekształtnika DC/DC, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, CD, pp. 1-6,
9.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikBadania symulacyjne i laboratoryjne mocy strat łączeniowych w tranzystorach MOSFET podwójnego mostka aktywnego, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, 1, pp. 25-29,
10.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Robert Wysocki, Kamil KozdrójHigh Power, High Frequency Multi-modular DAB based DC-DC Interface, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
11.2012Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakZastosowanie Pomiarów termowizyjnych do oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Materiały Konferencji Jedenasta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2012, 1, pp. 98,
12.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w pólprzewodnikowych przyrządach mocy, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011, 1, pp. 41-46,
13.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikOcena łączników półprzewodnikowych do zastosowania w podwójnym mostku aktywnym o częstotliwości pracy 100kHz, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT`11, 1, pp. 57-60,
14.2010Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakBadania efektywności zastosowania diod Schottky`ego z węglika krzemu w falownikach na tranzystorach MOSFET, IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, T1, pp. 1-2,
15.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakPomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, PBZ-MEiN-6/2/2006/, pp. 206-218,
16.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakOcena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, płyta CD, pp. 244,
17.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami z węglika krzemu, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, T1, pp. 77-80,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

Lp.RokAutorzyOpis
12015Piotr GrzejszczakInnowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych, pp. 39-59, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, ISBN: 978-83-61278-26-9, Liczba autorów monografii: 11,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2021,
22019Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2019,
32018Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2018,
42017Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2017,
52016Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2016,
62015Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2015,
72014Piotr GrzejszczakThe Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, 2014,

II.6.7. Członkostwo kraj. towarzyst., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Piotr GrzejszczakPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), 2021,
22019Piotr GrzejszczakPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), 2019,
32018Piotr GrzejszczakPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), 2018,
42017Piotr GrzejszczakPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2017,
52016Piotr GrzejszczakPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 2016,

II.6.9. Członkostwo w komitetach redakcyjnych innych czasopism

Lp.RokAutorzyOpis
12021Piotr GrzejszczakElektronika – konstrukcje, technologie zastosowania, 2021,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Kornel Wolski, Mikołaj KoszelSIMES - Inteligentny modułowy system blokow przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci pradu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, 2020, Numer projektu/umowy: MAZOWSZE/0111/19-00,
22020Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Serafin Bachman, Tomasz Święchowicz, Tomasz Gajowik, Piotr Grzejszczak, Grzegorz Wrona, Dariusz StandoHPBCEV - `High efficiency and high power density bidirectional DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: DECYZJA Nr DWM/POLTAJ7/13/2020, NCBiR,
32020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Mikołaj KoszelEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2020, Numer projektu/umowy: 501210300114,
42019Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek SzymczakEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2019, Numer projektu/umowy: 501210300114,
52013Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr GrzejszczakOpracowanie i optymalizacja dwukierunkowego modułowego przekształtnika sprzęgajacego obwody napięcia stałego o duzej przekładni napięciowej. (etap_4/4_2013), 2013, Numer projektu/umowy: 5293/B/T02/210/39,

III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)

Lp.RokAutorzyOpis
12016Piotr GrzejszczakAnaliza pracy wielomodułowego dwukierunkowego przekształtnika DC-DC z pośredniczącym obwodem prądu przemiennego w stanach awaryjnych, 2016, Numer projektu/umowy: 504/02738,
22015Piotr GrzejszczakBadania właściwości dynamicznych wielomodułowego dwukierunkowego przekształtnika DC-DC z pośredniczącym obwodem prądu przemiennego i dużą przekładnią napięciową, 2015, Numer projektu/umowy: 504/02160,
32014Piotr GrzejszczakMinimalizacja strat energii łączeniowej w przekształtniku mostkowym z wysokonapięciowymi tranzystorami MOSFET pracującymi z twardym przełączaniem, 2014, Numer projektu/umowy: 504/01635,
42013Piotr GrzejszczakPorównanie modeli tranzystorów mocy typu MOSFET nisko- i wysokonapięciowych w aspekcie estymacji strat energii, 2013, Numer projektu/umowy: 505M/1523,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12020Marcin Wesołowski, Piotr Grzejszczak, Włodzimierz Kałat, Ryszard Niedbała, Andrzej Pochanke2020 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2020,
22019Piotr Grzejszczak, Włodzimierz Kałat, Marcin Wesołowski, Waldemar Chmielak, Ryszard Niedbała, Artur Moradewicz, Marek Przybylski2019 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2019,
32018Włodzimierz Kałat, Marcin Wesołowski, Waldemar Chmielak, Piotr Grzejszczak, Ryszard Niedbała, Artur MoradewiczProgress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2018,
42017Włodzimierz Kałat, Waldemar Chmielak, Marcin Wesołowski, Piotr Grzejszczak, Ryszard Niedbała, Artur MoradewiczProgress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2017,
52016Waldemar Chmielak, Marcin Wesołowski, Piotr Grzejszczak, Ryszard Niedbała, Włodzimierz Kałat, Artur MoradewiczProgress in Applied Eectrical Engineering, 2016,

IV.2.2. Organizacja lub współorganizacja konferencji krajowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Piotr Grzejszczak, Marcin Wesołowski, Włodzimierz Kałat, Ryszard Niedbała, Zbigniew PochankePostępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-15) / 2021 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2021,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Marcin Wesołowski, Włodzimierz Kałat, Andrzej Pochanke2020 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2020,
22019Piotr Grzejszczak, Włodzimierz Kałat, Marcin Wesołowski, Waldemar Chmielak2019 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2019,
32018Włodzimierz Kałat, Marcin Wesołowski, Piotr Grzejszczak, Waldemar Chmielak2018 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), 2018,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiSeminarium wygłoszone na posiedzeniu Komitetu Elektrotechniki PAN Sekcja Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, 2021,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12023Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakNagroda Zespołowa I Stopnia, 2023,
22015Piotr GrzejszczakWyróżnienie w XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB za pracę doktorską, 2015,
32015Piotr GrzejszczakDyplom Instytutu Elektrotechniki za wygłoszenie wyróżniającego się referatu na konferencji PES-10, 2015,
42014Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014,
52012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiII nagroda w XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej, 2012,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr GrzejszczakEnergies, 2020,
22020Piotr GrzejszczakElectronics, 2020,
32019Piotr GrzejszczakTransactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology (IEEE), 2019,
42019Piotr GrzejszczakEnergies, 2019,
52019Piotr GrzejszczakElectronics, 2019,
62018Piotr GrzejszczakEnergies, 2018,
72018Piotr GrzejszczakElectronics, 2018,
82017Piotr GrzejszczakPrzegląd Elektrotechniczny, 2017,
92017Piotr GrzejszczakProgress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2017,
102017Piotr GrzejszczakEnergies, 2017,
112016Piotr GrzejszczakProgress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2016,
122016Piotr Grzejszczak10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2016,