prof. dr hab. inż. Roman Barlik

prof. dr hab. inż. Roman Barlik
  • Stanowisko: Profesor
  • Pokój: GE 301, kl. B
  • Tel: +48 22 234 54 32
  • e-mail: roman.barlik@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

ROMAN BARLIK

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1972 r. tytuł mgra inż. elektryka, o specjalności automatyka. Stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał również na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odpowiednio w latach 1977 i 1989. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektrycznym PW, którą kontynuuje do chwili obecnej, zajmując od roku 2000 stanowisko profesora zwyczajnego.
Prowadzi działalność naukowo – badawczą w dyscyplinie elektrotechnika oraz automatyka i robotyka, specjalizując się w energoelektronice i automatyce napędu elektrycznego, a w szczególności w zakresie techniki przekształtnikowej w układach napędowych, elektroenergetyce rozproszonej a także w obszarze zastosowań nowych technologii w energoelektronice.
Z tego zakresu jest autorem i współautorem ok. 250 prac naukowych, opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i zagranicą.
Jest autorem i współautorem kilku monografii i książek, m.in. „Poradnika inżyniera energoelektronika”(WNT,1998; WNT 2014 i 2015), cieszącej się dużą popularnością książki „Technika tyrystorowa”(WNT,1983, 1988, 1994, 1997) oraz podręczników akademickich „Teoria przekształtników” (Oficyna Wyd. PW, 2003) i "Energoelektronika. Elementy, podzespoły, układy" (Oficyna Wyd. PW, 2014). Dokonał tłumaczenie kilku książek naukowo – technicznych z języka niemieckiego.
Jest współautorem jednego z najistotniejszych wdrożeń w historii Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, dotyczącego budowy wielosilnikowych systemów napędowych kompletnej przędzalni włókien sztucznych.
Prowadzi liczne projekty badawcze, w tym finansowane przez ministerstwo odpowiednie ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Osiągnięcia w zakresie bogatej działalności o charakterze wdrożeniowym udokumentował m.in. dwudziestoma siedmioma patentami.
W latach 1989 i 1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej, a następnie, do roku 1993, dyrektora tego Instytutu.
W kadencjach 1993 - 1996 oraz 1996 - 1999 był prodziekanem do spraw naukowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a następnie przez dwie kadencje (1999-2002 i 2002-2005) dziekanem tego Wydziału. W roku 2009 został powołany na funkcję kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego PW, pełniąc tę funkcję do chwili obecnej.
Nieprzerwanie, począwszy od roku 2005 do chwili obecnej pełni funkcje kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Elektrycznego PW.
Jest wieloletnim członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej (kadencje: 1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016 i kadencja bieżąca 2016-2020), pełniąc w nim m.in. funkcje przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej i Senackiej Komisji ds. Kadr.
Ponad rok, począwszy od 1982 roku, przebywał na zagranicznych stażach naukowych, m.in. w Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie (Aachen, Niemcy). Wchodzi w skald komitetów naukowych i programowych cyklicznych konferencji krajowych i międzynarodowych, organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers). Jest też stałym recenzentem renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych, w tym wydawanych po patronatem PAN i IEEE.
Jest wieloletnim członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zarządu Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE (od 2003 roku Senior Member).
Jest wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencje: 2013-2016, 2007-2010, 2011-2014 i kadencja bieżąca 2015-2020), pełniąc w niej w ostatniej i bieżącej kadencji funkcję przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych.
Otrzymał pięć nagród ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, a także liczne nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej.
Został odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi a także Medalem Zarządu Głównego SEP i Złotą Odznaką PTETiS. W 2014 roku został wybrany Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Zasadnicze kierunki badań dotyczą teorii i projektowania struktur przekształtnikowych z pośredniczącymi obwodami prądu stałego a w tym niezależnych falowników prądu i prądowych przekształtników sieciowych, sterowanych przy użyciu metod modulacji szerokości impulsów, zapewniających wysoką jakość energii wejściowej i wyjściowej. Rozwija nowe topologie wielopoziomowych (równoległych) falowników prądu i prądowych przekształtników sieciowych, w tym także struktur hybrydowych (napięciowo- prądowych) oraz metod ich sterowania, charakteryzujących się prądami i napięciami o sinusoidalnych wartościach chwilowych i nastawianym współczynniku mocy, umożliwiających dwukierunkową wymianę energii między obwodami prądu stałego (magazyny i źródła energii) a linią prądu przemiennego. Prowadzi pionierskie badania w zakresie wprowadzenia do energoelektroniki przyrządów półprzewodnikowych realizowanych przy użyciu węglika krzemu (SiC) i azotku galu (GaN) a także nad zastosowaniem w energoelektronice nowoczesnych materiałów magnetycznych (nanokrystalicznych i amorficznych).

Tematyka szczegółowa i ważniejsze opracowania:
● opracowanie teorii komutacji tyrystorowych falowników prądu w stanach zwarcia (1980),
●opracowanie metody modulacji szerokości impulsów prądu wyjściowego niezależnych tyrystorowych falowników prądu z wykorzystaniem stanów zwarcia w zastosowaniu do układów napędowych (1985)
●metody regulacji prędkości kątowej maszyn indukcyjnych zasilanych z przekształtników tranzystorowych PWM z pośredniczącymi obwodami prądu stałego, w tym układów wielopoziomowych, z zastosowaniem wektorowych metod modulacji szerokości impulsów prądu, prądowe układy typu „back to back” (1990 – 2000)
● metody sterowania przekształtników sieciowych PWM o wyjściu prądowym z możliwością nastawiania współczynnika mocy,
● opracowanie oryginalnych topologii beztransformatorowych dwukierunkowych przekształtników stanowiących układy sprzęgające między magazynami i/lub źródłami energii (odnawialnej) a siecią prądu przemiennego, zapewniających uzdatnianie energii elektrycznej i wykazujących właściwości kompensujące,
● urządzenia energoelektroniczne z elementami z węglika krzemu (SiC) i azotku galu (GaN)


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2017Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikHighly-Efficient and Compact 6 kW/4x125 kHz Interleaved DC-DC Boost Converter with SiC Devices and Low-Capacitive Inductors, Energies, 10(3), ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en10030363,
2.2017Mariusz Zdanowski, Roman BarlikAnalytical and experimental determination of the parasitic parameters in high-frequency inductor, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 65, ISSN 0239-7528, pp. 107-112, DOI 10.1515/bpasts-2017-0013,
3.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiAnalytical description of power losses in a transformer operating in the dual active bridge converter, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 64, ISSN 0239-7528, pp. 561-574, DOI 10.1515/bpasts-2016-0063, link
4.2014Mariusz Zdanowski, Konstantin Kostov, Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor in DC/DC Converters with Fast-Switching SiC Transistors, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 29, ISSN 0885-8993, pp. 2492 - 2499,
5.2013Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakPower transfer analysis in a single phase dual active bridge, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 61, ISSN 0239-7528, pp. 809-828,
6.2012Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 88, ISSN 0033-2097, pp. 163-168,
7.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z węglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 187-192,
8.2012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiTermowizyjna metoda oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,
9.2012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Wysocki Robert, Roman BarlikSterowanie wielomodułowego, transformatorowego przekształtnika dc/dc o dwukierunkowym przepływie energii, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 295-298,
10.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt, budowa i badania dławika o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń dla przekształtnika typu DC/DC, Przeglad Elektrotechniczny, 88, ISSN 0033-2097, pp. 299-302,
11.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikDobór tranzystorów falownika 300Vdc/100kHz do pracy w podwójnym mostku aktywnym, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, R. 87, ISSN 0033-2097, pp. 60-63,
12.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z SiC w falownikach napięcia z krzemowymi tranzystorami MOSFET- badania eksperymentalne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 18-23,
13.2011Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiDiody Schottky’ego z węglika krzemu w falownikach napięcia z tranzystorami MOSFET- badania symulacyjne, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 87, ISSN 0033-2097, pp. 24-28,
14.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza porównawcza strat mocy w trójfazowych falownikach PWM z elementami aktywnymi z węglika krzemu, Przeglad Elektrotechniczny, 87, ISSN 0033-2097, pp. 101-105,
15.2009Mariusz Sochacki, Arkadiusz Kubiak, Zbigniew Lisik, Jan Szmidt, Alicja Konczakowska, Roman BarlikPower devices in Polish National Silicon Carbide Program, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, 165, ISSN 0921-5107, pp. 18-22,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Kalina Detka, Krzysztof Górecki, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikModeling and Measurements of Properties of Coupled Inductors, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, DOI 10.3390/en14144088, Całkowita liczba autorów: 4, link
2.2021Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikClosed-Form Formulas for Automated Design of SiC-Based Phase-Shifted Full Bridge Converters in Charger Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-25, DOI 10.3390/en14175380, link
3.2020Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości, Przegląd Elektrotechniczny, 96, ISSN 0033-2097, pp. 93-97, DOI 10.15199/48.2020.06.17,
4.2019Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Bernard Leszczyński, Marek SzymczakInvestigation of a high-efficiency and high-frequency 10-kW/800-V three-phase PWM converter with direct power factor control, International Journal of Electronics and Telecommunications, 65, ISSN 0867-6747, pp. 619-624, DOI 10.24425/ijet.2019.129821,
5.2018Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 38-43, DOI 10.15199/48.2018.03.07,
6.2017Mariusz Zdanowski, Roman BarlikGeometria uzwojeń i wyznaczanie parametrów pasożytniczychdławika o zredukowanej pojemności, Przegląd Elektrotechniczny, R.93 nr 4/2017, ISSN 0033-2097, pp. 10-13, DOI 10.15199/48.2017.04.03,
7.2016Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiDetermination of the basic parameters of the high-frequency planar transformer, Przegląd Elektrotechniczny, 92, ISSN 0033-2097, pp. 71-78, DOI 10.15199/48.2016.06.13, link
8.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikThe desctiption of turn-off process and evaluation of switching power losses in the ultra fast power MOSFET, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, 1(36), ISSN 1733-0718, pp. 55-67, DOI 10.5277/PED160104, link
9.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikModelowanie trójmodułowego układu DC-DC z przekształtnikami typu DAB połączonymi szeregowo-równolegle, Prace Instytutu Elektrotechniki, 63, ISSN 0032-6216, pp. 5-21, DOI 10.5604/01.3001.0009.4810,
10.2016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiEstimation of power losses in a high-frequency planar transformer using a thermal camera, Archives of Electrical Engineering, 65, ISSN 1427-4221, pp. 613-627, DOI 10.1515/aee-2016-0044, link
11.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikAnalityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku, Przegląd Elektrotechniczny, 91, ISSN 0033-2097, pp. 41-45, DOI 10.15199/48.2015.09.12, link
12.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikWybrane sposoby minimalizacji łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją, Prace Instytutu Elektrotechniki, LXII, ISSN 0032-6216, pp. 5-13,
13.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikMinimizing the switching energy losses in high-voltage MOFSET transistors operating in a hard-switching mode, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, LVI, ISSN 0033-2089, pp. 15-18, DOI 10.15199/13.2015.12.2,
14.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTrójfazowy, dwupoziomowy falownik napięcia z tranzystorami Z-FET z węglika krzemu (SiC), Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 104-107, DOI 10.12915/pe.2014.11.29,
15.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikWysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z elementami z węglika krzemu - analiza symulacyjna, Przegląd Elektrotechniczny, R.90, ISSN 0033-2097, pp. 201-204,
16.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikWykorzystanie modeli symulacyjnych do wyznaczania strat łączeniowych w tranzystorach podwójnego mostka aktywnego, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 186-190, DOI 10.12915/pe.2014.02.48,
17.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikAnalityczny opis nieliniowej pojemności wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii, Przegląd Elektrotechniczny, 90, ISSN 0033-2097, pp. 74-77, DOI 10.12915/pe.2014.11.22,
18.2014Mariusz Zdanowski, Roman BarlikTopologie dławików wejściowych wielogałęziowego przekształtnika DC/DC, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9, ISSN 0033-2089, pp. 106-110, DOI 10.15199/ELE-2014-148,
19.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Marek Patoka, Roman BarlikBadania falownika napięcia z węglikowo - krzemowymi tranzystorami JFET o charakterystykach mieszanych., Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, ISSN 0033-2097, pp. 159-162,
20.2013Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Robert Wysocki, Roman BarlikZasilacze napięcia stałego do badania sprzęgów o dwukierunkowym przepływie energii, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 11, ISSN 0033-2089, pp. 26-28,
21.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 76-79,
22.2012Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikProcesy łączeniowe tranzystorów MOSFET w mostkach wysokonapięciowych, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 12, ISSN 0033-2089, pp. 27-30,
23.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikAnaliza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, ., ISSN 0033-2089, pp. 110-114,
24.2011Roman Barlik, Tadeusz Płatek, Jacek RąbkowskiHybrydowe łączniki półprzewodnikowe złożone z Si-IGBT i diod Schottky`ego z SiC, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9/2011, ISSN 0033-2089, pp. 202-206,
25.2010Jacek Rąbkowski, Roman BarlikThree phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 116-119,
26.2010inz. Matulka Jarosław, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek RąbkowskiSieciowy przekształtnik prądowy PWM z aktywnym tłumieniem obwodu wejściowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 258-265,
27.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 85, ISSN 0033-2097, pp. 199-203,
28.2009Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikPrzekształtniki energoelektroniczne z elementami z węglika krzemu, ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 6, ISSN 0033-2089, pp. 7-12,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Piotr Grzejszczak, Adam Kulpa, Roman BarlikDesign of a high-efficiency three-phase three-level NPC converter based on GaN HEMT and SiC SB diode, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
2.2018Marek Szymczak, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikControl strategies for isolated high-frequency modular DC/DC converter implemented in programmable logic array, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, 1, pp. 1-7,
3.2018Justyna Kaczorowska, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marek SzymczakThe use of modern methods of modelling power converters in the design process, 14th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, 1, pp. 1-6,
4.2017Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Kornel WolskiBidirectional modular DC/DC converter for direct-current microgrids, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-7,
5.2016Piotr Grzejszczak, Roman BarlikSwitching losses in a new high-voltage MOSFETs, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE.2016.7605116,
6.2016Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikFlyback-based high-side gate driver for a 10-kV SiC MOSFET, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 390-395, DOI 10.1109/CPE.2016.7544220,
7.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDesign Issues of the High-Frequency Interleaved DC/DC Boost Converter with Silicon Carbide MOSFETs, 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, I, pp. 1-10,
8.2013Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikConcept of the Bridge Leg with Mixed Normally-ON & Normally-OFF SiC JFETs, 8th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics, 6601171, pp. 286-291, DOI 10.1109/CPE.2013.6601171,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikFault protection system for Current Source Inverter with normally on SiC JFETs, Materials Science Forum, 679-680, pp. 750-753,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2020Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Roman BarlikPower loss estimating in GaN E-HEMT based synchronous buck-boost converter, 2020 Progress in Applied Eectrical Engineering (PAEE), pp. 1-6, DOI 10.1109/PAEE50669.2020, link
2.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Konstantin Kostov, Roman Barlik, Hans-Peter NeeDesign and Evaluation of Reduced Self-Capacitance Inductor for Fast-Switching SiC BJT dc/dc Converters, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp. 4-1-4-7,
3.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSilicon carbide inverter with two series Z-networks, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE, 2011, pp. 372-377,
4.2010Mariusz Sochacki, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek Rąbkowski, Jan SzmidtHigh - frequency, high - power and high - temperature silicon carbide electronics - benefits for power converters, International Conference on Power Electronics for PlasmaEngineering, pp. 2.1-2.12,
5.2009Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Mieczysław NowakZastosowanie przyrządów z węglika krzemu w układach energoelektronicznych, XII Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce, pp. 8.1-8.9,
6.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakAssessment of power silicon carbide Schottky diode as a new component in PWM medium power converters, Microtherm 2009, pp. 1-5,
7.2009Jacek Rąbkowski, Roman BarlikThree- phase Grid Inverter with SiC JFETs and Schottky Dides, 16-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits snd Systems MIXDES 2009, pp. 181-184,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Roman Barlik, Bernard Leszczyński, Piotr Grzejszczak, Marek SzymczakBadania trójfazowego przekształtnika PWM 10 kW/800 V z bezpośrednią regulacją współczynnika mocy, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE2019), 1, pp. 215-220,
2.2019Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Adam Czaplicki, Roman BarlikWpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwosci, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, 1, pp. 1-5,
3.2017Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman BarlikSterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC/DC zrealizowany na platformie FPGA, XIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, 1, pp. 1-7,
4.2016Mariusz Zdanowski, Roman BarlikAnalityczne i eksperymentalne wyznaczanie pojemności pasożytniczej dławika wysokoczęstotliwościowego, XV Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 182-187,
5.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikAnalityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 251-256,
6.2015Piotr Grzejszczak, Roman BarlikWybrane sposoby minimalizacji łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją, X Krajowa Konferencja Naukowa Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-10, 1, pp. 1-7,
7.2014Mariusz Zdanowski, Roman BarlikDławiki filtru wejściowego wielofazowego przekształtnika DC/DC z elementami z węglika krzemu do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych, Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2014, 1, pp. 380-385,
8.2014Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikProjekt wysokoczęstotliwościowego i wysokosprawnego trójfazowego falownika napięcia z tranzystorami SiC MOSFET, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, ., pp. 31-34,
9.2014Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikCharakteryzowanie pojemności wysokonapięciowych łączników energoelektronicznych przy wyznaczaniu strat energii, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-9, I, pp. 23-26,
10.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Kamil Kozdrój, Robert WysockiBudowa i badania wielomodułowego przekształtnika DC/DC, XI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, CD, pp. 1-6,
11.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman BarlikBadania symulacyjne i laboratoryjne mocy strat łączeniowych w tranzystorach MOSFET podwójnego mostka aktywnego, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, 1, pp. 25-29,
12.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikAnaliza symulacyjna wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC z łącznikami z węglika krzemu, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-8, ., pp. 17-20,
13.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikTranzystory z węglika krzemu (SiC) jako łączniki w gałęziach falownika napięcia o wysokiej sprawności energetycznej, Materiały Konferencji XII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2013, 1, pp. 256-261,
14.2013Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikSilicon Carbide (SiC) converters applicable to renewable energy sources, III Seminarium Naukowo-Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, 1, pp. -,
15.2013Piotr Grzejszczak, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Robert Wysocki, Kamil KozdrójHigh Power, High Frequency Multi-modular DAB based DC-DC Interface, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
16.2012Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikDławik o zredukowanej pojemności pasożytniczej uzwojeń w układzie przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice, MSiZwT 2012, ., pp. 15-18,
17.2012Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikNowy sterownik bramkowy dla tranzystorów SiC pracujących w układzie mostka, Ogółnopolska Konferencja Naukowa-Techniczna Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice 2012, ., pp. 19-22,
18.2012Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakZastosowanie Pomiarów termowizyjnych do oceny strat mocy w uzwojeniach transformatora podwyższonej częstotliwości, Materiały Konferencji Jedenasta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2012, 1, pp. 98,
19.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikPomiary termiczne dla weryfikacji wartości strat łączeniowych w pólprzewodnikowych przyrządach mocy, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2011, 1, pp. 41-46,
20.2011Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Roman BarlikStraty mocy w różnych typach trójfazowych falowników PWM wykonanych z przyrządów krzemowych i węglika krzemu, X Krajowa Konferencja Elektroniki – KKE’2011, ., pp. 696-702,
21.2011Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikSterowniki bramkowe dla tranzystorów z weglika krzemu (SiC) – przegląd rozwiązań, X Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, SENE’2011, ., pp. 68-73,
22.2011Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz Zdanowski, Roman BarlikOcena łączników półprzewodnikowych do zastosowania w podwójnym mostku aktywnym o częstotliwości pracy 100kHz, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT`11, 1, pp. 57-60,
23.2010Jacek Rąbkowski, Mariusz Zdanowski, Roman Barlik, Mieczysław NowakSymulacyjna analiza stanów awaryjnych falowników z tranzystorami SiC JFET, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 101-104,
24.2010Roman Barlik, Mariusz Zdanowski, Jacek RąbkowskiBadania symulacyjne baterii ogniw fotowoltaicznych energoelektronicznego systemu uzdatniania energii w środowisku symulatora SABER, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS - 6, T1, pp. 109-112,
25.2010Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr GrzejszczakBadania efektywności zastosowania diod Schottky`ego z węglika krzemu w falownikach na tranzystorach MOSFET, IX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2010, T1, pp. 1-2,
26.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakOcena właściwości trójfazowego przekształtnika PWM z diodami zwrotnymi z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, płyta CD, pp. 244,
27.2009Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakPomiary energetyczne i termiczne trójfazowego przekształtnika PWM o diodach zwrotnych z węglika krzemu, VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, PBZ-MEiN-6/2/2006/, pp. 206-218,
28.2009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr GrzejszczakBadania właściwości trójfazowego przekształtnika sieciowego PWM z diodami z węglika krzemu, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, T1, pp. 77-80,
29.2009Jacek Rąbkowski, Roman BarlikFalownik prądu z elementami z węglika krzemu, IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009, płyta CD, pp. 1-5,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12015Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek RąbkowskiPoradnik inżyniera energoelektronika. Tom 2, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, ISBN: 978-83-7926-236-6,
22014Mieczysław Nowak, Roman BarlikPoradnik inżyniera energoelektronika. Tom I., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN: 978-83-7926-137-6,
32014Roman Barlik, Mieczysław NowakEnergoelektronika. Elementy, podzespoły, układy., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 978-83-7814-062-7,
42011Roman Barlik, Jacek Czajewski, Marian Dołowy, Zbigniew Drążek, Zdobysław Flisowski, Mieczysław Hering, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Mirosław Lewandowski, Tadeusz Maciołek, Jan Maksymiuk, Janusz Mazur, Kazimierz Mikołajuk, Wiesław Myrcha, Stefan Niestępski, Andrzej Pochanke, Adam Szeląg, Eugeniusz Tomaszewicz, Wojciech Urbański, Wojciech Żagan, Andrzej WójciakHistoria zakładów oraz współczesna fotografia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku Jubileuszu 90-lecia, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-932784-0-4,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12014Roman Barlik, Jacek RąbkowskiUkład trójfazowego szeregowego falownika typu Z, nr patentu: 220409, Data udzielenia: 15-12-2014,

I.3.2. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innego podmiotu

Lp.RokAutorzyOpis
12010Roman Barlik, Mieczysław NowakNIE, Układ falownika prądu i sposób sterowania falownika prądu, nr patentu: PL 206001 B1, Data udzielenia: 30-06-2010,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12010Jacek Rąbkowski, Roman BarlikUkład trójfazowego szeregowego falownika typu Z, Data zgłsozenia: 18-02-2010,

(stary) I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WEPW

Lp.RokAutorzyOpis
12011Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman BarlikNIE, 2011,
22010Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Matulka JarosławNIE, 2010,
32009Mieczysław Nowak, Roman Barlik, inz. Matulka JarosławNIE, 2009,

II.6.10. Doktoranci będący pod opieką naukową pracowników WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12014Roman BarlikPiotr Grzejszczak, 2014,
22014Roman BarlikMariusz Zdanowski, 2014,
32012Roman BarlikPiotr Grzejszczak, 2012,
42012Roman BarlikMariusz Zdanowski, 2012,
52011Roman BarlikPiotr Grzejszczak, 2011,
62011Roman BarlikMariusz Zdanowski, 2011,
72010Roman BarlikPiotr Grzejszczak, 2010,
82010Roman BarlikMariusz Zdanowski, 2010,
92009Roman BarlikPiotr Grzejszczak, 2009,

II.6.3. Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR

Lp.RokAutorzyOpis
12012Roman Barlikprzegląd elektrotechniczny, 2012,
22011Roman Barlikprzegląd elektrotechniczny, 2011,
32011Roman Barlikprzegląd elektrotechniczny, 2011,
42010Roman Barlikprzegląd elektrotechniczny, 2010,
52009Roman Barlikprzegląd elektrotechniczny, 2009,

II.6.4. Członkostwo w zespołach eksperckich

Lp.RokAutorzyOpis
12014Roman BarlikEkspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2014,
22012Roman BarlikNarodowe Centrum Badań i Rozwoju - ekspert, 2012,

II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12012Roman BarlikInstitue of Electrical and Electronics Engineers, 2012,
22011Roman BarlikThe Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011,
32010Roman BarlikKomitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, 2010,
41982Roman BarlikThe Institute of Electrical and Electronics Engineers; od 2003 Senior Member; 2019 Life Member, 1982,

II.6.7. Członkostwo kraj. towarzyst., organ. i instytucjach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12018Roman BarlikAkademia Inżynierska w Polsce, 2018,
22012Roman BarlikKomitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, 2012,
32012Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2012,
42011Roman BarlikKomitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, 2011,
52011Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2011,
62010Roman BarlikThe Institute of Electrcal and Electronics Engineers, 2010,
72010Roman BarlikPolskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych - PTPE, 2010,
82010Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2010,
92009Roman BarlikKomitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, 2009,
102009Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2009,
111976Roman BarlikPolskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - PTETiS; Przew. Kapituły Godn. Honorowych; Członek Honorowy PTETiS Członek Honorowy PTETiS, 1976,

II.6.8. Członkostwo w innych organ. i ciałach przedstawicielskich o zasięgu krajowym

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2016,
22014Roman BarlikCentralna Komisja ds Stopni i Tytułów, 2014,
32011Roman BarlikNarodowe Centrum Badań i Rozwoju - ekspert, 2011,
42010Roman BarlikZespół Specjalistyczny do Spraw Projektów Badawczych - Nauki Techniczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010,
52010Roman BarlikNarodowe Centrum Badań i Rozwoju - ekspert, 2010,
62009Roman BarlikZespół Specjalistyczny do Spraw Projektów Badawczych - Nauki Techniczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Kornel Wolski, Mikołaj KoszelSIMES - Inteligentny modułowy system blokow przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci pradu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, 2020, Numer projektu/umowy: MAZOWSZE/0111/19-00,
22020Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Mikołaj KoszelEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2020, Numer projektu/umowy: 501210300114,
32019Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Marek SzymczakEHES – Innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych, 2019, Numer projektu/umowy: 501210300114,
42013Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Piotr GrzejszczakOpracowanie i optymalizacja dwukierunkowego modułowego przekształtnika sprzęgajacego obwody napięcia stałego o duzej przekładni napięciowej. (etap_4/4_2013), 2013, Numer projektu/umowy: 5293/B/T02/210/39,
52013Jacek Rąbkowski, Tadeusz Płatek, Roman BarlikOpracowanie funkcjonalnych modułów do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SiC, 2013, Numer projektu/umowy: INNOTECH-K2/HI2/9/1828854/NCBR/13,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12014Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Tadeusz PłatekOpracowanie funkcjonalnych modułów do przekształtników z zastosowaniem energoelektronicznych elementów SIC 1. Modelowanie (symulacje) struktur – porównanie do tradycyjnej technologii. 2. Opracowanie podzespołów (sterowniki IGBT/MOSFET, niskoindukcyjne bus bary, wysokoczęstotliwościowe elementy magnetyczne) oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych, 2014,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman BarlikKrajowa Konferencja Elektroniki, 2016,
22015Roman BarlikKrajowa Konferencja Elektroniki, 2015,
32014Roman BarlikOgólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES - 9,, 2014,
42014Roman BarlikKrajowa Konferencja Elektroniki, 2014,
52012Roman Barlik, Marian KaźmierkowskiXI Seminarium Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD`12, 2012,
62012Roman BarlikXI Krajowa Konferencja Elektroniki KKE`2012, 2012,
72012Marian Kaźmierkowski, Marek Jasiński, Mariusz Malinowski, Roman Barlik, Sikorski AndrzejII Seminarium Naukowo- Przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN `2012, 2012,
82011Roman BarlikX Krajowa Konferencja Elektroniki KKE`2011, 2011,
92011Roman BarlikPower Electronics and Motion Control Conference EPE PEMC`2011, 2011,
102011Roman Barlik, Henryk SupronowiczOgólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Modelowanie , Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT`11, 2011,
112011Roman BarlikKrajowa Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE` 2011, 2011,
122010Roman BarlikIX Krajowa Konferencja Elektroniki - KKE` 2010, 2010,
132009Roman BarlikX Krajowa Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE` 2011, 2009,
142009Roman BarlikVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE`2009, 2009,

IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym

Lp.RokAutorzyOpis
12011Roman BarlikX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowaniw w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE`2011, 2011,
22009Roman BarlikVIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE`2009, 2009,
32009Roman Barlik, Antoni Dmowski, Marian KaźmierkowskiIX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE`2009, 2009,

IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12021Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiSeminarium wygłoszone na posiedzeniu Komitetu Elektrotechniki PAN Sekcja Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, 2021,
22019Roman BarlikNowoczesne przyrządy półprzewodnikowe i podzespoły magnetyczne w urządzeniach energoelektronicznych, 2019,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015, 2016,
22014Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Mariusz ZdanowskiNagroda Zespołowa stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014,
32012Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Piotr Grzejszczak, Jacek RąbkowskiII nagroda w XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej, 2012,

V.3.1. Recenzje w przewodach doktorskich i postępowaniach awansowych (hab. oraz prof.)

Lp.RokAutorzyOpis
12015Roman BarlikPolitechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-892/14, 2015,
22015Roman BarlikAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-956/14, 2015,
32015Roman BarlikAkademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-824/14, 2015,
42014Roman BarlikWydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-135/14, 2014,
52014Roman BarlikWydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK – VI – P – 1028/13, 2014,
62014Roman BarlikPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-153/14, 2014,
72014Roman BarlikPolitechnika Śląska w Gliwicach, 2014,
82014Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-543/14,, 2014,
92014Roman BarlikInstytut Elektrotechniki Warszawa, 2014,
102013Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Uniwersytet Artois w Bethune (Francja), Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-451/132, 2013,
112013Roman BarlikPolitechnika Białostocka, 2013,
122012Roman BarlikZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, 2012,
132012Roman BarlikPolitechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, 2012,
142012Roman BarlikPolitechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, 2012,
152012Roman BarlikPolitechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-662/12, 2012,
162012Roman BarlikPolitechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, 2012,
172012Roman BarlikPolitechnika Poznańska, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt , Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-115/2012, 2012,
182012Roman BarlikPolitechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-801/2112, 2012,
192012Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-729/12, 2012,
202012Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-388/2012Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-388/2012, 2012,
212012Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-18/2012, 2012,
222011Roman BarlikPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-262/11, 2011,
232011Roman BarlikPolitechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, 2011,
242011Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 2011,
252011Roman BarlikPolitechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 2011,
262011Roman BarlikPolitechnika Krakowska, Instytut Elektrotechniki, 2011,
272011Roman BarlikPolitechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, BCK-VI-P-709/11, 2011,
282011Roman BarlikŁódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, 2011,
292011Roman BarlikAkademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki, 2011,

V.3.3. Recenzje wydawnicze monografii, podręczników, książek

Lp.RokAutorzyOpis
12013Roman BarlikImpulsowe przetwornice nzpięcia stałego (monografia), 2013,

V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów

Lp.RokAutorzyOpis
12016Roman BarlikPower Electronics and Drives, 2016,
22016Roman Barlik19-th Conference on Power Electronics and Applications, EPE`17 ECCE Europe, 11-14 September 2017, Warsaw University of Technology, 2016,
32016Roman Barlik10-th International Coference Compatibility, Power Elektronics and Power Engineering, IEEE CPE - POWERENG, 29.06-01.07.2016, 2016,
42015Roman Barlik17-th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE`2015, International Conference Center, Geneva, 2015,