dr hab. inż. Grzegorz Iwański

dr hab. inż. Grzegorz Iwański
  • Stanowisko: Profesor uczelni
  • Pokój: GE 017, kl. B
  • Tel: +48 22 234 5120
  • e-mail: grzegorz.iwanski@pw.edu.pl
  • Strona www

Dodatkowe informacje

W 1997 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Kielcach uzyskując tytuł zawodowy technika elektronika w specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka uzyskał w styczniu 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie Elektrotechnika na podstawie rozprawy pt. „Analiza pracy autonomicznego układu wytwarzania energii elektrycznej z maszyną indukcyjną pierścieniową” realizowanej pod opieką Profesora Włodzimierza Koczary został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego PW w październiku 2005 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego PW w styczniu 2019 roku.

W latach 2006-2008 był zatrudniony na stanowisku konstruktora przy realizacji projektu europejskiego o akronimie HOPE koordynowanego przez Siemens Corporate Technology w ramach 6 Programu Ramowego UE. W latach 2008-2010 był głównym wykonawcą w projekcie europejskim o akronimie CRISTAL koordynowanym przez Anglia Ruskin University (Cambridge, UK). Od 2009 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta. Odbył dwumiesięczny staż naukowy w Mondragon University (Hiszpania) w 2009 roku, oraz roczny staż naukowy na Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania) w ramach stypendium Ministra NiSW w 2012 roku. Od 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w kadencji 2020-2024 oraz jest członkiem Rady Naukowej Uczelnianego Centrum Badawczego Lotnictwa i Kosmonautyki.

Jest autorem lub współautorem około stu publikacji w międzynarodowych i krajowych czasopismach i konferencjach naukowych, w tym trzydziestu artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Report. Ponadto, jest współautorem monografii naukowej pt. „Doubly Fed Induction Machine, modeling and control for wind energy generation”, wydanej przez wydawnictwo John Wiley w ramach IEEE Press Series on Power Engineering w 2011 roku oraz jako reprint w języku chińskim przez China Machine Press w 2015 roku, a także trzech rozdziałów w publikacjach książkowych wydanych przez wydawnictwa John Wiley, Springer oraz CRC Press. Wygłosił dwa referaty plenarne na konferencjach EVER (Monte Carlo, Monaco) w 2015 roku, oraz OPTIM-ACEMP (Brasov, Rumunia) w 2017 roku. Otrzymał siedem nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, w tym jedną indywidualną, trzy wyróżnienia za publikacje na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz medal łódzkiego oddziału PTETiS za „wyróżniające się osiągnięcie w obszarze elektrotechniki teoretycznej o dużym potencjale aplikacyjnym” przedstawione w artykule zaprezentowanym na konferencji krajowej SENE’19. Był promotorem dwóch obronionych rozpraw doktorskich, promotorem pomocniczym trzech obronionych rozpraw, w tym jednej z wyróżnieniem, oraz opiekunem jednego post-doca w ramach programu Ulam (NAWA) dla zagranicznych stypendystów. Jest opiekunem naukowym trzech doktorantów.

W trakcie kariery naukowej realizował wiele prac badawczych. Był kierownikiem projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2011, dwóch projektów OPUS finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 oraz 2017-2020, kierownikiem zespołu w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w latach 2015-2019, jest kierownikiem zespołu w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanym od 2021 roku w ramach programu „Szybka Ścieżka”, oraz był głównym wykonawcą w pięciu innych projektach naukowo-badawczych.

Osiągnięcia naukowe będące wynikiem prowadzonych prac badawczych związane są głównie z obszarem wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej za pomocą układów energoelektronicznych. Szereg prac naukowych jest poświęcony kompleksowemu podejściu do sterowania maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną stosowaną w znacznej części zainstalowanych na świecie turbin wiatrowych o mocy w zakresie megawatów. Najważniejsze prace z tego obszaru dotyczą pracy wyspowej prądnicy w warunkach asymetrycznego i nieliniowego obciążenia z kompensacją asymetrii i harmonicznych napięcia wytwarzanego przez prądnicę, pracy prądnicy na sieć elektroenergetyczną w warunkach asymetrii i harmonicznych napięcia sieci z kompensacją oscylacji momentu elektromagnetycznego wywołanych składową przeciwną strumienia maszyny, pracy prądnicy jako generator prądu stałego wyposażony w prostownik diodowy podłączony do stojana maszyny z redukcją oscylacji tętnień momentu elektromagnetycznego i oscylacji wytwarzanego napięcia stałego, oraz pracy prądnicy dwustronnie zasilanej wspomaganej magazynem energii lub dodatkowym źródłem energii zintegrowanym w obwodzie DC przekształtnika. Prace z tego obszaru były publikowane w wiodących dla tego obszaru badań czasopismach o zasięgu światowym (IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Sustainable Energy, IEEE Transactions on Energy Conversion).

Inne znaczące osiągnięcie dotyczy sterowania sieciowym trójfazowym układem energoelektronicznym w warunkach asymetrii i harmonicznych napięcia sieciowego. W badaniach uwzględniane były cele sterowania prądem przekształtnika sieciowego inne niż sinusoidalny symetryczny prąd przekształtnika. Intencjonalne wprowadzenie asymetrii w prądzie przekształtnika umożliwia w pewnym stopniu wyrównanie napięć w sieci elektroenergetycznej w punkcie przyłączenia. W ramach badań rozszerzono koncepcję sieci elektroenergetycznej traktowanej jako wirtualna maszyna elektryczna i zaproponowano sterowanie wirtualnym momentem. Na szczególną uwagę zasługują opracowane w ostatnim czasie metody wykorzystujące niekartezjańskie układy współrzędnych, w których zmienne sterowania są stałe w czasie mimo istnienia asymetrii i harmonicznych w prądach fazowych i napięciu sieci. Prace z tego obszaru były również publikowane w wiodących czasopismach (IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Power Electronics).

Istotnym osiągnięciem kierowanego zespołu było opracowanie elektrycznego układu napędowego dla motoszybowca zasilanego z ogniwa wodorowego. Prace badawcze skoncentrowane były na zaprojektowaniu układu falownika opartego na technologii IGBT dla silnika elektrycznego, oraz przekształtnika podwyższającego DC/DC o strukturze interleaved opartego na technologii SiC dla ogniwa wodorowego, pozwalających na bezpieczną i bezprzerwową pracę w warunkach utraty komunikacji między urządzeniami i nadrzędnym komputerem pokładowym. Prowadzone wspólnie z zespołem z Wydziału MEiL PW oraz zespołami z AGH i Politechniki Rzeszowskiej prace badawcze doprowadziły do opracowania pierwszej w kraju platformy lekkiego statku powietrznego z napędem elektrycznym zasilanym z ogniw wodorowych.

Od 2021 roku pełni funkcję redaktora pomocniczego w czasopiśmie Power Electronics and Drives, jest członkiem komitetów programowych konferencji międzynarodowych Electric Vehicles and Renewable Energies (EVER), Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), oraz krajowej konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE). Jest członkiem stowarzyszenia IEEE od 2010 roku (Senior Member od 2018).

Zainteresowania zawodowe:
- zastosowania przekształtników energoelektronicznych w układach przetwarzania i przekształcania energii (turbiny wiatrowe i wodne, spalinowe zespoły prądotwórcze, ogniwa paliwowe, systemy fotowoltaiczne, elektrochemiczne magazyny energii, superkondensatory)
- zastosowania przekształtników w elektroenergetyce, metody zarządzania energią w układach wieloźródłowych (układy hybrydowe, mikrosieci), układy kondycjonowania energii elektrycznej (aktywne prostowniki, filtry i kompensatory mocy biernej)
- napędy elektryczne w zastosowaniach mobilnych (pojazdy elektryczne, lekkie statki powietrzne).


Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2022Grzegorz Iwański, Sebastian Wodyk, Tomasz ŁuszczykControl of a Three-Phase Power Converter Connected to Unbalanced Power Grid in a Non-Cartesian Oblique Frame, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 37 (1), ISSN 0885-8993, pp. 183-195, link
2.2022Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, Tomasz MiazgaSwitching-Table-Based Direct Torque Control of Six-Phase Drives with x-y Current Regulation, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 99, ISSN 0278-0046, pp. 1-13, link
3.2022Sebastian Wodyk, Grzegorz IwańskiVibrating coordinates frame transformation based unity power factor control of a three-phase converter at grid voltage imbalance and harmonics, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 69(2), ISSN 0278-0046, pp. 1114-1123, DOI 10.1109/TIE.2021.3059551, link
4.2021Dominik Górski, Grzegorz IwańskiAsynchronous Grid Connection of a Cage Induction Generator Excited by a Power Electronic Converter, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 36(1), ISSN 0885-8969, pp. 63-70, DOI 10.1109/TEC.2020.3011546, link
5.2021Paweł Maciejewski, Grzegorz IwańskiStudy on Direct Torque Control Methods of a Doubly Fed Induction Machine Working as a Stand-Alone DC Voltage Generator, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 36 (2), ISSN 0885-8969, pp. 853-862, link
6.2021Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz ŁuszczykNew Stationary Frame Transformation for Control of a Three-Phase Power Converter under Unbalanced Grid Voltage Sags, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 9 (4), ISSN 2168-6777, pp. 4432 - 4446, link
7.2021Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz IwańskiAn Adaptive Identification of Rotor Time Constant for Speed-sensorless Induction Motor Drives: A Case Study for Six-phase Induction Machine, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 9 (5), ISSN 2168-6777, pp. 5452-5464, link
8.2021Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz IwańskiVirtual Subspace-Based DTC Strategy for Torque Ripple Minimization in Six-Phase Induction Motors, IEEE Access, 9, ISSN 2169-3536, pp. 154692-154703, DOI 10.1109/access.2021.3128759, Całkowita liczba autorów: 2, link
9.2021Tomasz Miazga, Grzegorz Iwański, Marcin NikoniukEnergy Conversion System and Control of Fuel-Cell and Battery based Hybrid Drive for Light Aircraft, Energies, 14(4), ISSN 1996-1073, pp. 1-17, link
10.2021Piotr Pura, Grzegorz IwańskiRotor Current Feedback based Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Grid, Energies, 14 (11), ISSN 1996-1073, pp. 1-23, link
11.2021Paweł Maciejewski, Grzegorz IwańskiSix-Phase Doubly Fed Induction Machine Based Standalone DC Voltage Generator, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 69(1), ISSN 0239-7528, pp. 1-11, link
12.2020Sebastian Wodyk, Grzegorz IwańskiThree-Phase Converter Power Control under Grid Imbalance with Consideration of Instantaneous Power Components Limitation, International Transactions on Electrical Energy Systems, 30(6), ISSN 2050-7038, pp. 1-15, link
13.2020Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Mateusz PiwekTorque Oscillations Cancellation Targets of a Doubly Fed Induction Machine Operating with Unbalanced and Distorted Grid, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 11(3), ISSN 1949-3029, pp. 1636-1646, link
14.2020Sebastian Wodyk, Grzegorz IwańskiControl of Three-Phase Power Electronic Converter with Power Controllers in Stationary Frame, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 56(5), ISSN 0093-9994, pp. 5257-5268, DOI 10.1109/TIA.2020.3009311, link
15.2020Gennadiy Dauksha, Grzegorz IwańskiIndirect Torque Control of a Cascaded Brushless Doubly-Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Power Grid, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 35(2), ISSN 0885-8969, pp. 1065-1077, link
16.2019Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Working with Unbalanced Power Grid, International Transactions on Electrical Energy Systems, 29 (4), ISSN 2050-7038, pp. 1-14, link
17.2019Grzegorz IwańskiVirtual Torque and Power Control of a Three-Phase Converter Connected to an Unbalanced Grid with Consideration of Converter Current Constraint and Operation Mode, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 34(4), ISSN 0885-8993, pp. 3804-3818, link
18.2018Grzegorz Iwański, Łukasz Bigorajski, Włodzimierz KoczaraSpeed control with incremental algorithm of minimum fuel consumption tracking for variable speed diesel generator, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 161, ISSN 0196-8904, pp. 182-192, link
19.2018Mateusz Szypulski, Grzegorz IwańskiSynchronization of State-Feedback-Controlled Doubly Fed Induction Generator with the Grid, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66 (5), ISSN 0239-7528, pp. 675-685, link
20.2017Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiVirtual Torque Based Control of Three Phase Rectifier Under Grid Imbalance and Harmonics, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 32 (9), ISSN 0885-8993, pp. 6836-6852, link
21.2016Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiIndirect Torque and Stator Reactive Power Control of Doubly Fed Induction Machine Connected to Unbalanced Power Network, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 31 (3), ISSN 0885-8969, pp. 1202-1211, link
22.2016Mateusz Szypulski, Grzegorz IwańskiSensorless State Control of Stand-Alone Doubly Fed Induction Generator Supplying Nonlinear and Unbalanced Loads, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 31 (4), ISSN 0885-8969, pp. 1530-1538, link
23.2014Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiStator voltage harmonics and unbalance compensation of the sensorless standalone doubly fed induction generator, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 33, ISSN 0332-1649, pp. 1741 - 1760,
24.2012Grzegorz Iwański, Abad GonzaloModeling and Laboratory Research of Brushless DFIG, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 31, ISSN 0332-1649, pp. 248-260,
25.2012Łukasz Drązikowski, Grzegorz IwańskiControl of grid inverter based on opposite vectors hodographs, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 31, ISSN 0332-1649, pp. 313-323,
26.2011Grzegorz IwańskiAdjustable speed hybrid wind-diesel generation system, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 30, ISSN 0332-1649, pp. 186-200,
27.2010Abad Gonzalo, Rodriguez Miguel Angel, Grzegorz Iwański, Poza JavierDirect Power Control of Doubly Fed Induction Generator based Wind Turbines under Unbalanced Grid Voltage, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, 25, ISSN 0885-8993, pp. 442-452,
28.2008Grzegorz Iwański, Włodzimierz KoczaraDFIG-Based Power Generation System With UPS Function for Variable-Speed Applications, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 55 (8), ISSN 0278-0046, pp. 3047-3054,
29.2008Grzegorz Iwański, Włodzimierz KoczaraAutonomous power system for island or grid-connected wind turbines in distributed generation, EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER, 18 (7), ISSN 1430-144X, pp. 658-673,
30.2007Grzegorz Iwański, Włodzimierz KoczaraSensorless Direct Voltage Control of the Stand-Alone Slip-Ring Induction Generator, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 54 (2), ISSN 0278-0046, pp. 1237-1239,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2016Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiEnergy Management Method for Doubly Fed Induction Generator with Energy Storage, Przegląd Elektrotechniczny, 6/2016, ISSN 0033-2097, pp. 184-189, link
2.2016Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Connected to Unbalanced Grid, Przegląd Elektrotechniczny, 5/2016, ISSN 0033-2097, pp. 40-44, link
3.2014Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Connected to the Unbalanced Grid with Stator Power and Current Limitations, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2014, ISSN 0033-2097, pp. 121-126, link
4.2014Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Janusz Wiśniewski, Wojciech Moćko, Marcin OrnowskiZarządzanie rozpływem energii w systemie przekształtnikowym stacji ładowania baterii elektrochemicznych współpracującej ze źródłami fotowoltaicznymi, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 8, ISSN 0033-2089, pp. 47-50,
5.2014Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Wojciech Moćko, Marcin OrnowskiPorównanie i analiza możliwości wykorzystania algorytmów MPPT dla paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem różnych profili nasłonecznienia, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 9/2014, ISSN 0033-2089, pp. 142-146,
6.2012Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Wojciech MoćkoKoncepcja modułowego elektronicznego systemu przekształcania energii paneli fotowoltaicznych dla stacji wymiany akumulatorów trakcyjnych, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 7, ISSN 0033-2089, pp. 99-101,
7.2010Grzegorz IwańskiPoprawa jakości napięcia autonomicznej prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej przy pracy z niewielkim obciążeniem, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 190-195,
8.2009Grzegorz Iwański, Włodzimierz KoczaraAdjustable speed power generation systems with diesel genset, SILNIKI SPALINOWE / COMBUSTION ENGINES, 2009-SC1, ISSN 0138-0346, pp. 143-146,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz ŁuszczykNon-Cartesian Frame Transformation-Based Control of a Three-Phase Power Converter During Unbalanced Voltage Dip – Part II: Simulation And Experiment, Power Electronics and Drives, 4(39), ISSN 1733-0718, pp. 1-15, link
2.2019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz ŁuszczykNon-Cartesian Frame Transformation-Based Control of a Three-Phase Power Converter During Unbalanced Voltage Dip – Part I: Transformation Principles, Power Electronics and Drives, 4(39), ISSN 1733-0718, pp. 1-15, link
3.2017Tomasz Łuszczyk, Grzegorz IwańskiControl of a Doubly Fed Induction Generator at Grid Voltage Imbalance, Power Electronics and Drives, 2(37), ISSN 1733-0718, pp. 5-22, link

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Sebastian Wodyk, Grzegorz IwańskiControl of three phase power electronic converter with power controllers in stationary frame, Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-7, DOI 10.1109/EVER.2019.8813539, link
2.2019Gennadiy Dauksha, Grzegorz IwańskiModified voltage oriented control of brushless doubly fed induction generator based drivetrain under grid imbalance conditions, Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, -, pp. 1-7, link
3.2017Grzegorz IwańskiCurrent Progressive Balancing of Three Phase Converter Operating with Unbalanced Grid, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-10, link
4.2017Grzegorz Iwański, Paweł MaciejewskiDirect Torque Control for Autonomous Doubly Fed Induction Machine based DC Generator, 12th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies 2017, 1, pp. 1-6, link
5.2016Grzegorz Iwański, Piotr PuraDirect Power Control based Torque Oscillations Cancellation in Doubly Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Grid, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, 1, pp. 1-6, link
6.2015Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz ŁuszczykProperties and control of variable speed doubly fed induction generator, Tenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-8,
7.2015Mateusz Szypulski, Grzegorz IwańskiLinear-Quadratic Regulator of Torque and Reactive Power of a Doubly Fed Induction Generator Operating in an Unbalanced Grid, Tenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-5,
8.2015Paweł Maciejewski, Grzegorz IwańskiModeling of Six-Phase Double Fed Induction Machine for Autonomous DC Voltage Generation, Tenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-6,
9.2014Grzegorz Iwański, Tomasz ŁuszczykLoad Current Feedforward based Control of Doubly Fed Induction Generator Feeding Nonlinear Load, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-5,
10.2014Grzegorz Iwański, Mateusz Szypulski, Tomasz Łuszczyk, Piotr PuraCross and Dot Product Based MRAS Observer of the Rotor Position of Doubly Fed Induction Machine, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-5,
11.2014Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control with Referenced Torque and Reactive Power of Doubly Fed Induction Machine Connected to Unbalanced Grid, Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 1, pp. 1-6,
12.2013Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Mateusz SzypulskiStandalone DFIG based Power System Supported by Energy Storage or Auxiliary Power Unit, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-6,
13.2013Tomasz Łuszczyk, Grzegorz IwańskiComparison of Decoupling Structures in a Rotor Current Control of Doubly Fed Induction Generator, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-5,
14.2013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiHarmonics and Unbalance Compensation of the Generated Voltage in a Standalone DFIG, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-6,
15.2013Piotr Pura, Grzegorz IwańskiDirect Power Control of DFIG Connected to Unbalanced Power Grid, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON ECOLOGICAL VEHICLES AND RENEWABLE ENERGIES (EVER), 1, pp. 1-7,
16.2011Grzegorz Iwański, Paweł Staniak, Włodzimierz KoczaraPower Management in a DC Microgrid Supported by Energy Storage, IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE’11, 1, pp. 347-352,
17.2011Grzegorz IwańskiDFIG based Power System Supplying Nonlinear Load, IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE`11, 1, pp. 1447-1452,
18.2009Włodzimierz Koczara, Grzegorz Iwański, Chłodnicki ZdzisławPerformances of the adjustable speed decoupled generation systems, International Conference on Compatibility and Power Electronics - CPE`09, 1, pp. 174-179,
19.2009Włodzimierz Koczara, Grzegorz IwańskiFuel saving variable speed generating set, International Conference on Clean Electrical Power - ICCEP`09, 1, pp. 22-28,
20.2009Grzegorz IwańskiDFIG based standalone power system operating at low load conditions, European Conference on Power Electronics and Applications - EPE`09, 1, pp. 1607-1613,
21.2009Włodzimierz Koczara, Grzegorz Iwański, Chłodnicki ZdzisławAdjustable Speed Generation System for Wind Turbine Power Quality Improvement, Annual Conference of the IEEE-Industrial-Electronics-Society - IECON`09, 1, pp. 4318-4322,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Włodzimierz Koczara, Dominik Górski, Grzegorz Iwański, Jarosław Tępiński, Janusz WiśniewskiKompensacja mocy biernej generatorów indukcyjnych w małych elektrowniach wodnych, Napędy i Sterowanie, 9, pp. 144-149,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Piotr Czarnocki, Magdalena Dudek, Krzysztof Drabarek, Wojciech Frączek, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin Nikoniuk, Andrzej Raźniak, Maciej RosółElectric motor-glider powered by a hydrogen fuel cell stack, 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space, pp. 1-8, DOI 10.1051/matecconf/201930403011, link

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz ŁuszczykNowe transformacje zmiennych w układach sterowania trójfazowym sieciowym przekształtnikiem energoelektronicznym w warunkach asymetrii napięcia sieciowego, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE`19, 1, pp. 1-6,
2.2012Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Wojciech MoćkoUkład przekształcania energii paneli fotowoltaicznych na potrzeby systemu ładowania baterii elektrochemicznych, III Sympozjum `Fotowoltaika i Transparentna Elektronika – Perspektywy Rozwoju`, 1, pp. 118-126,
3.2011Grzegorz IwańskiLoad current feedforward in the standalone DFIG system, X Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym – SENE’11, 1, pp. 1-6,

I.2.1. Monografia naukowa w językach: angielskim lub innym niż polski (liczba autorów <= 3)

Lp.RokAutorzyOpis
12011Abad Gonzalo, Lopez Jesus, Rodriguez Miguel Angel, Marroyo Luis, Grzegorz IwańskiDoubly Fed Induction Machine: Modeling and Control for Wind Energy Generation, Wiley-IEEE Press, ISBN 978-0-470-76865-5,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12014Grzegorz Iwański, Gonzalo AbadPower Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Properties and Control of a Doubly Fed Induction Machine, pp. 270-318, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, ISBN: 9781118634035, Liczba autorów monografii: 57,
22013Włodzimierz Koczara, Grzegorz IwańskiPower Electronics for Renewable and Distributed Energy Systems: A Sourcebook of Topologies, Control and Integration, Variable Speed Power Generation, pp. 235-294, Springer, ISBN: 1-4471-5103-8, Liczba autorów monografii: 48,
32011Grzegorz Iwański, Włodzimierz KoczaraThe Industrial Electronics Handbook,: Power Electronics and Motor Drives, Standalone Double Fed Induction Generator, pp. 23.1-23.15, CRC Press, ISBN 1439802890,

I.2.9. Autorstwo monografii naukowej w innym języku lub niepunktowanej przy ocenie parametrycznej

Lp.RokAutorzyOpis
12015Gonzalo Abad, Jesus Lopez, Miguel Rodriguez, Luis Marroyo, Grzegorz IwańskiDoubly Fed Induction Machine: Modelling and Control for Wind Energy Generation, China Machine Press, ISBN: 978-7-111-46964-3,

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12021Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukSposób zasilania oraz urządzenie zasilające, nr patentu: 239211, Data udzielenia: 22-09-2021,
22019Grzegorz IwańskiUkład wytwarzania energii z prądnicą indukcyjną do zasilania obciążeń jednofazowych, nr patentu: 233976, Data udzielenia: 31-12-2019,
32019Grzegorz Iwański, Marcin NikoniukUkład wytwarzania energii elektrycznej wspomagany magazynem energii, nr patentu: 231481, Data udzielenia: 23-04.2019,
42018Grzegorz Iwański, Paweł MaciejewskiUkład przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii, nr patentu: 228467, Data udzielenia: 30-03-2018,
52017Grzegorz Iwański, Paweł MaciejewskiWielofazowa prądnica indukcyjna, z trójfazowymi sekcjami uzwojeń stojana, z dostępnymi zaciskami wirnika, nr patentu: 225985, Data udzielenia: 30-06-2017,
62017Grzegorz Iwański, Paweł MaciejewskiUkład przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii, nr patentu: 227123, Data udzielenia: 31-10-2017,
72013Józef Łastowiecki, Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara, Filip GreckiObwód magnetyczny do kompensacji przepływu magnetycznego wytworzonego przez prąd mierzony,, nr patentu: 214343, Data udzielenia: 31-07-2013,

II.2.2. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika WE PW

Lp.RokAutorzyOpis
12019Grzegorz IwańskiNIE, 2019,

II.5.1. Pobyt naukowy pracownika WE przez okres co najmniej 3 miesięcy

Lp.RokAutorzyOpis
12013Grzegorz IwańskiUniversitat Politecnica de Catalunya, 2013,

II.6.3. Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR

Lp.RokAutorzyOpis
12020Grzegorz IwańskiElectronics, 2020,
22017Grzegorz IwańskiIEEE Transactions on Energy Conversion (Guest Editor), 2017,

II.6.9. Członkostwo w komitetach redakcyjnych innych czasopism

Lp.RokAutorzyOpis
12021Grzegorz IwańskiPower Electronics and Drives, 2021,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Sebastian Wodyk, Gennadiy DaukshaMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 4/4, 2020), 2020, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
22019Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 5/5, 2018), 2019, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
32019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura, Sebastian Wodyk, Gennadiy DaukshaMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 3/4, 2019), 2019, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
42018Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 4/5, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
52018Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Piotr PuraMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 2/4, 2018), 2018, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
62017Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz IwańskiTeoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 3/4) 2017, 2017, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420,
72017Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 3/5, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,,
82017Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Paweł Maciejewski, Piotr PuraMetody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem niekartezjańskich układów współrzędnych_2017_2020 (etap 1/4, 2017), 2017, Numer projektu/umowy: 2016/23/B/ST7/03942,
92016Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz IwańskiTeoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 3/4) 2016, 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420,
102016Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Janusz Wiśniewski, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 2/5, 2016), 2016, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
112015Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz IwańskiTeoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 2/4) 2015, 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420,
122015Grzegorz Iwański, Janusz Wiśniewski, Marcin NikoniukNapęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego_2015_2018 (etap 1/5, 2015), 2015, Numer projektu/umowy: PBS3/A6/24/2015,
132014Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz IwańskiTeoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 1/4) 2014, 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420,
142014Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiSterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej_2012_2014 (etap 3/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2011/01/B/ST7/05836,
152013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiSterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej_2012_2014 (etap 2/3, 2012), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2011/01/B/ST7/05836,
162013Zbigniew Szulc, Grzegorz IwańskiEfektywność energetyczna przekształtnikowego układu napędowego z sillnikiem indukcyjnym średniego napięcia do pomp obiegowych w inteligentnej sieci ciepłowniczej ( etap3/3), 2013, Numer projektu/umowy: 3139/B/T02/2011/40,

III.2.3. Ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania przygotowane na rzecz innych podmiotów

Lp.RokAutorzyOpis
12015Grzegorz IwańskiEkspertyza nt. Analiza mozliwości wdrożenia do produkcji przemysłowej siłowni wiatrowej o pionowej osi obrotu i mocy nominalnej 85KW ., 2015,
22012Włodzimierz Koczara, Janusz Wiśniewski, Grzegorz IwańskiAnaliza przyczyn powstawania asymetrii prądów wyjściowych w 12-pulsowych zespołach prostownikowych, pracujących w układzie quasi 24-pulsowym, zainstalowanych na linii Metropolitan w London Underground, 2012,

III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki

Lp.RokAutorzyOpis
12013Grzegorz Iwański, Janusz WiśniewskiOpracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, 2013, Numer projektu/umowy: NR10-0020-10 /2011,

IV.2.1. Organizacja lub współorganizacja konferencji międzynarodowych

Lp.RokAutorzyOpis
12017Lech Grzesiak, Mariusz Malinowski, Jacek Rąbkowski, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Dziechciaruk, Grzegorz Iwański, Marek Jasiński, Arkadiusz Kaszewski, Radosław Kot, Marek Michalczuk, Adam Milczarek, Szymon Piasecki, Piotr Pura, Michał Rolak, Sebastian Styński, Grzegorz Wrona, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Krzysztof Zawirski19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, 2017,

IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji

Lp.RokAutorzyOpis
12022Grzegorz IwańskiInternational Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology – SMART’22, 2022,
22021Grzegorz IwańskiInternational Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, 2021,
32011Grzegorz IwańskiInternational Symposium on Industrial Electronics, 2011,

V.1.3. Udział w międzynarodowych programach naukowych

Lp.RokAutorzyOpis
12009Włodzimierz Koczara, Grzegorz Iwański, Bartłomiej Kamiński6 Program Ramowy UE, 2009,

V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników

Lp.RokAutorzyOpis
12012Grzegorz IwańskiUPC Barcelona-Terrassa, 2012,
22009Grzegorz IwańskiMondragon, Hiszpania, 2009,

V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe

Lp.RokAutorzyOpis
12019Sebastian Wodyk, Grzegorz IwańskiAward for a Best Paper na konferencji EVER`19, 2019,
22017Paweł Maciejewski, Grzegorz IwańskiAward for a Best Paper na konferencji EVER`17, 2017,
32013Grzegorz Iwański, Piotr Pura, Tomasz Łuszczyk, Mateusz SzypulskiAward for a Best Paper na konferencji EVER`13, 2013,

V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową

Lp.RokAutorzyOpis
12019Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz ŁuszczykMedal Łódzkiego Oddziału PTETiS, 2019,