Aby możliwa była komunikacja miedzy komputerami w sieci każdy z nich musi mieć jednoznaczny identyfikator. W sieciach wykorzystujących protokół IP takim identyfikatorem jest 32-bitowy numer. Numer ten zwany adresem przypisany jest w sposób jednoznaczny do danego komputera w sieci.

Rysunek 9 Adresy IP

Choć adres zapisany w postaci 32 bitów jest bardzo wygodny z punktu widzenia protokółu IP, to jednak dla człowieka nie jest on "przyjazny". W celu łatwiejszego posługiwania się adresami IP zapisujemy go w specjalnej postaci. Postać ta polega na podziale 32 bitowego adresu na 4 części (po 8 bitów) od-dzielonych od siebie kropkami i zapisaniu każdej z nich w notacji dziesiętnej. Tak wiec adres IP komputera PC1 wygląda tak:

Rysunek 10 Segmentowa budowa adresu IP

Notacja binarna Notacja dziesiętna
11000000 10101000 00001010 11001000 192.168.10.200

Tabela 1 Zapis adresu IP

Każdy host w sieci pracuje w obrębie określonej sieci lokalnej. Sieci lokalne mogą być oczywiście ze sobą połączone tworząc siec rozległą.

Ta struktura odzwierciedlona jest w adresie IP. Zawiera on w sobie dwie informacje identyfikujące jednoznacznie host w sieci rozległej: numer sieci (ang. network ID) jest to unikalny w obrębie sieci globalnej identyfikator danej sieci komputerowej. Określa on wszystkie urządzenia znajdujące się w tym samym segmencie sieci fizycznej i połączone z tym samym routerem. Wszystkie urządzenia podłączone do jednej sieci fizycznej musza mieć ten sam numer sieci. Numer sieci określany jest tez często adresem sieciowym. numer hosta (ang. host ID) jest to unikalny w obrębie danej sieci fizycznej identyfikator urządzenia (komputera, routery, drukarki sieciowej itp.) pracującego w sieci. Numer hosta określany jest tez często adresem hosta

Rysunek 11 Składniki adresu IP

NASTĘPNA