Dane bezpośrednio potrzebne procesorowi do wykonywania jego zadań są umieszczane w pamięci operacyjnej systemu. Jest to jednak pamięć ulotna i dane w niej zapisane są tracone po wyłączeniu zasilania. Nie nadaje się więc ona do trwałego magazynowania informacji. Dodatkowo rozmiar pamięci operacyjnej jest stosunkowo niewielki. Dlatego też informacje magazynuje się w sposób trwały na różnych nośnikach takich jak magnetyczne dyski i taśmy lub dyski optyczne.

Plik jest pojęciem logicznym i definiuje podstawową logiczną jednostkę magazynowania informacji. Można też powiedzieć, że plik stanowi zbiór informacji stanowiący pewną logiczną całość i zapisany na trwałym nośniku informacji.

Żadna informacja nie może być zapisana w pamięci pomocniczej inaczej niż w pliku.

 Dane zapisane w pliku zależą od jego twórcy i mogą być bardzo różne. Ze względu na charakter zapisanych informacji pliki dzieli się na:

·        programy oraz

·        dane.

Dane zapisane w plikach mogą być różnego rodzaju. Mogą to być dane liczbowe, teksty, teksty z dodatkowymi informacji o formatowaniu, obrazy grafiki komputerowej, nagrania dźwiękowe, zapisy sekwencji wideo itd.

Struktura pliku, czyli sposób jego wewnętrznej organizacji, zależą od rodzaju zapisanych informacji. Mówimy, że struktura pliku zależy od jego typu.

Przykłady typy plików zostały zebrane w tabeli Typy plików.

Typ pliku

Rozszerzenie nazwy

Funkcja

Wykonywalny

exe, com, bin

Gotowy do wykonania program w języku maszynowym

Kod źródłowy

C, pas, asm, vb, cpp

Kod źródłowy wyrażony w różnych językach

Wsadowy

bat, sh

Polecenia dla interpretera poleceń

Tekstowy

txt, doc

Dane i dokumenty tekstowe

Obraz

gif, jpg

Plik binarny w formacie przeznaczonym do oglądania

Archiwalny

zip, arj, rar

Plik skompresowany odpowiednim algorytmem kompresji

Tabela 1. Typy plików

Typ pliku jest rozpoznawalny po rozszerzeniu w nazwie pliku.

Wewnętrzna organizacja struktury pliku jest uzależniona od typu pliku i od wymagań programu z niego korzystającego.

Z plikiem związanych jest kilka atrybutów (cech). Należą do nich m.in.:

W różnych systemach mogą występować różne zestawy atrybutów.

 

System operacyjny zapewnia mechanizmy dostępu i zarządzania plikami.

System operacyjny powinien zapewnić następujące operacje na pliku:

§         Tworzenie

§         Zapisywanie

§         Czytanie

§         Usuwanie

§         Skracanie

§         Zmiana pozycji

W różnych systemach operacyjnych mogą występować dodatkowe operacje na plikach.

Należy podkreślić, że plik jest strukturą logiczną, tak samo jak jego struktura wewnętrzna. Zapis pliku na dysku musi natomiast być zgodny z fizyczną organizacją nośnika danych. Z tego powodu zapis pliku na dysku odbywa się całymi blokami, które często nie pokrywają się z logiczną wielkością pliku. W takim wypadku część przestrzeni dyskowej pozostaje niewykorzystana, a zjawisko to znane jest pod nazwą fragmentacji.

 

  NASTĘPNA