System komputerowy zawiera pewną liczbę magistrali. Najważniejsza z nich to magistrala systemowa (niektóre systemy wykorzystują kilka magistrali systemowych) łącząca najważniejsze podzespoły komputera tj. procesor, pamięć, układy wejścia-wyjścia [1].

Magistrala jest wspólnym nośnikiem transmisji (ang. shared transmission medium). Korzysta z niej pewna liczba urządzeń, które poprzez nią komunikują się wykorzystując kilka linii komunikacyjnych, (np. 16, mówimy wtedy o magistrali 16-bitowej), których liczba określają ile jednocześnie danych binarnych może transmitować magistrala. Dostęp do magistrali jest sekwencyjny - w danej chwili może korzystać z niej tylko jedno urządzenie - gdyby w tym samym czasie nadawało kilka urządzeń, ich sygnały zakłócałyby się wzajemnie, co prowadziłoby do przekłamań w transmisji danych.

Magistrala systemowa składa się z wielu oddzielnych linii o określonym znaczeniu lub funkcji. Linie zawarte w magistrali można podzielić na trzy grupy (patrz rysunek 1.5):

[Schemat połšczenia magistralowego]

Rysunek 1.5. Połączenie magistrali z elementami systemu komputerowego


Linie danych służą do przenoszenia danych pomiędzy komponentami systemu. Linie te zwane są szyną danych (ang. data bus). Liczba linii szyny określa jej szerokość (przeważnie występuje 8, 16, 32, 64 linii), czyli ilość bitów, które można jednocześnie przesyłać. Szerokość szyny danych jest jednym z głównych czynników określających wydajność systemu komputerowego. Na przykład jeśli szyna danych ma szerokość 16 bitów, a wykonywany rozkaz 32 bity, to procesor chcąc nie chcąc, musi łączyć się z modułem pamięci dwukrotnie w czasie tego cyklu rozkazu [1].

Linie adresowe wykorzystywane są do określania skąd i dokąd przepływają informacje przesyłane szyną danych. Na przykład procesor, który chce odczytać dane z pamięci, umieszcza adres tych danych na szynie adresowej, a chcąc zapisać efekt ich wykonania wysyła na szynę adresową adres pamięci (lub modułu we-wy), do którego chce przesłać tenże wynik [1].
Istotnym parametrem również tej szyny jest jej szerokość. Szerokość szyny adresowej określa maksymalną pojemność pamięci systemu, a ściślej rzecz ujmując przestrzeń adresową, która nie musi być pamięcią, ale np. urządzeniem we-wy. Zwykle bity mniej znaczące służą do adresowania pamięci lub określonych portów wewnątrz modułu we-wy, zaś bity bardziej znaczące do wybrania określonego modułu (np. pamięci lub we-wy).

Linie sterowania zapewniają regulację dostępu do linii danych i linii adresowych oraz umożliwiają sterowanie ich wykorzystaniem [1]. Sygnały sterujące przesyłane pomiędzy modułami systemu komputerowego zawierają [1]:

Reasumując, działanie magistrali systemowej opiera się na następujących zasadach:

NASTĘPNA