ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO                                                     

Praca dyplomowa – wymagania formalne:

 

Najpóźniej na 3 dni przed obroną proszę o  jednoczesne złożenie w sekretariacie ZNE następujących dokumentów:

 

1.           Protokołu egzaminacyjnego

2.           Wykazu ocen

3.           Pracy dyplomowej w formie książkowej

4.           Pracy dyplomowej w formie elektronicznej  (CD-ROM)

5.           Indeksu

 

Niezależnie od tego należy złożyć odpowiednio wcześniej u Opiekuna Naukowego pracy dyplomowej jeden (lub więcej) egzemplarzy pracy dyplomowej w formie książkowej i elektronicznej, w zależności od otrzymanych wytycznych. 

 

 

1.     Forma „książkowa” pracy dyplomowej powinna spełniać następujące wymogi:

·              Praca powinna być bindowana termiczne

·              Okładki miękkie: przednia przezroczysta, tylnia koloru białego

·              Druk pracy dwustronny

·              Strona tytułowa – proszę wykonać stronę tytułową zgodnie ze wzorem, który można znaleźć pod adresem: http://www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/dyplomy.html

·              Dwie następne kartki po stronie tytułowej proszę zostawić puste

·              Ilość egzemplarzy pracy: 2 egzemplarze książkowe

 

2.     Forma elektroniczna pracy dyplomowej:

·              1 autor: 3 płyty CD-ROM      (w tym: 2 CD-ROM w  *.pdf, 1 CD-ROM w  *. Doc)

·              2 autorów: 4 płyty CD-ROM  (w tym: 2 CD-ROM w  *.pdf, 1 CD-ROM w  *. Doc)

·              Student na obronę pracy dyplomowej podczas egzaminu dyplomowego przygotowuje prezentację w formie elektronicznej z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego

 

3.     Forma elektroniczna pracy dyplomowej powinna spełniać następujące wymogi:

·              Wszystkie egzemplarze pracy dyplomowej w formie elektronicznej  (CD-ROM)  proszę przełożyć do białych  kopert ( bez okienka) o wymiarach ok. 13 x 13 cm.

·              Wszystkie koperty proszę opisać zgodnie ze wzorem, który można znaleźć pod adresem: http://www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/dyplomy.html. Koperty można opisać ręcznie pismem drukowanym.

·              Wszystkie płyty CD-ROM należy opisać podając imiona i nazwiska autorów, tytuł pracy dyplomowej i rok wykonania pracy dyplomowej.

·              Proszę zaznaczyć na kopercie i płycie CD-ROM format w którym zapisano pracę dyplomową

(*.pdf lub *.doc)

 

Wypełnienie powyższych wymagań warunkuje wydanie zaświadczenia o złożeniu pracy dyplomowej.

                   

Dr inż. Zbigniew Szulc