Tematy i terminy seminariów w semestrze zimowym 2013/2014

08.10.2013 dr inż. Krzysztof Sozański - Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach energoelektronicznych
15.10.2013 prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Sterowanie z minimalną energią dodatnich układów ciągłych rzędu niecałkowitego
22.10.2013

mgr inż. Michał Macias - Modelowanie analogowe wybranych typów pochodnych, niecałkowitego, zmiennego rzędu oraz ich wykorzystanie w układach regulacji z regulatorami PID niecałkowitego (zmiennego) rzędu

29.10.2013

prof. Igor Podlubny, Prof. Ivo Petras, Dr Tomas Skovranek  - Wybrane zagadnienia rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu

05.11.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Zera odsprzęgające dodatnich liniowych układów i obwodów elektrycznych

12.11.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Wyznaczanie deskryptowego równania różniczkowego rzędu niecałkowitego

19.11.2013 prof. dr hab inż. Marek Pawełczyk, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska, Gliwice - Systemy aktywnej redukcji hałasu – teoria i zastosowania
26.11.2013 dr inż. Maciej Sławiński - Pochodna niecałkowitego rzędu w trochę innym ujęciu, jej sens, znaczenie i zastosowanie
03.12.2013 mgr inż. Arkadiusz Cacko - Problem przetwarzania BigData w kontekście budowy wyszukiwarki internetowej
10.12.2013 mgr inż. Radosław Szmit - Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych
17.12.2013 prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Sterowanie z minimalną energią dodatnich dwuwymiarowych układów ciągło-dyskretnych
07/01/2014 mgr inż. Bartłomiej Zieliński - Porównywanie obrazów cyfrowych przy użyciu drzew podziału
14.01.2014 mgr inż. Robert Cimochowski - Stabilność dodatnich liniowych układów przełączalnych z opóźnieniami
21.01.2014 prof. Petro Stakhiv - Features of parallelizing in problems of discrete macromodelling
28.01.2014  
   
   
   
   

 

Opis referatów

08.10.2013

dr inż. Krzysztof Sozański (Instytut Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski) - Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach energoelektronicznych

W referacie zostaną przedstawione wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach energoelektronicznych. Celem zastosowanych metod jest uzyskanie dużego odstępu od zakłóceń (szumu i zniekształceń) sygnałów sterujących układami energoelektronicznymi. Dzięki tym metodom możliwa jest poprawa wymaganych parametrów prądów i napięć wyjściowych lub wejściowych w układach energoelektronicznych. Podczas wystąpienia omówione zostaną następujące układy: układy wieloszybkościowe - interpolatory i decymatory sygnałów, zmodyfikowane cyfrowe filtry falowe, filtry typu IIR o liniowym przesunięciu fazowym, wysokojakościowe falowniki - cyfrowe wzmacniacze klasy D, wybrane detektory harmonicznych stosowane w kompensatorach przełączających, kompensator przełączający z układem predykcyjnym, wieloszybkościowy kompensator przełączający. Rozważane układy zostaną zilustrowane wynikami badań symulacyjnych i eksperymentalnych.


15.10.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Sterowanie z minimalną energią dodatnich układów ciągłych rzędu niecałkowitego

W pracy zostanie sformułowany i rozwiązany problem sterowania z minimalną energią dodatnich układów ciągłych rzędu niecałkowitego. Zostaną podane warunki konieczne i wystarczające osiągalności dodatnich układów rzędu niecałkowitego oraz warunki istnienia rozwiązania tego problemu. Zostanie również podana procedura wyznaczania sterowania optymalnego oraz minimalnej wartości wskaźnika jakości. Procedura ta zostanie zilustrowana przykładem numerycznym.


22.10.2013

mgr inż. Michał Macias - Modelowanie analogowe wybranych typów pochodnych, niecałkowitego, zmiennego rzędu oraz ich wykorzystanie w układach regulacji z regulatorami PID niecałkowitego (zmiennego) rzędu

Na seminarium zostaną przedstawione wybrane definicje pochodnych, niecałkowitego, zmiennego rzędu wraz z ich przykładami numerycznymi. Pokazany zostanie schemat przełączeń oraz odpowiadające mu modele analogowe dla jednej z prezentowanych definicji, otrzymane wyniki eksperymentalne zostaną porównane z numerycznymi. Na podstawie omawianych definicji zostaną, także zaprojektowane regulatory PID niecałkowitego (zmiennego) rzędu, które będą następnie wykorzystane w układach regulacji ze sprzężeniem zwrotnym, a otrzymane wyniki numeryczne zostaną przeanalizowane.


29.10.2013

Prof.Igor Podlubny, Prof. Ivo Petras, Dr Tomas Skovranek  - Wybrane zagadnienia rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu


05.11.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Zera odsprzęgające dodatnich liniowych układów i obwodów elektrycznych

W referacie zostaną podane definicje i własności zer odsprzęgających dodatnich układów liniowych ciągłych. Zostaną podane warunki konieczne i wystarczające osiągalności i obserwowalności tej klasy układów dodatnich. Rozważania ogólne zostaną zilustrowane na przykładach obwodów elektrycznych.


12.11.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Wyznaczanie deskryptowego równania różniczkowego rzędu niecałkowitego

W referacie zostanie podana metoda wyznaczania rozwiązania deskryptowego równania różniczkowego rzędu niecałkowitego. To rozwiązanie zostanie wyprowadzone metodą przekształcenia zet. Zostanie również podana efektywna metoda wyznaczania macierzy tranzycji. Metoda zostanie zilustrowana przykładem numerycznym.


19.11.2013

prof. dr hab inż. Marek Pawełczyk, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska, Gliwice - Systemy aktywnej redukcji hałasu – teoria i zastosowania

Aktywne metody redukcji hałasu odgrywają rosnącą rolę w zapobieganiu przed nadmierną ekspozycją ludzi na niskoczęstotliwościowy hałas. Projektowane są jako uzupełnienie pasywnych metod redukcji hałasu lub rozwiązania samodzielne. Burzliwy rozwój technologiczny, w tym materiałów inteligentnych, elektroniki, teorii sterowania i algorytmów przetwarzania sygnałów poszerza obszary zastosowania aktywnych metod redukcji hałasu. Niniejszy referat podsumowuje aktualne osiągnięcia w tym zakresie, w tym wkład autora. Prezentuje on aplikacje, począwszy od prostych układów personalnej ochrony słuchu, do zaawansowanych systemów. Przedstawiane są algorytmy przetwarzania sygnałów oraz struktury i techniki sterowania, a także wskazówki na temat ich doboru. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na systemy o największym potencjale wdrożeniowym.


26.11.2013

dr inż. Maciej Sławiński - Pochodna niecałkowitego rzędu w trochę innym ujęciu, jej sens, znaczenie i zastosowanie

Zostanie przedstawione inne podejście do problemu pochodnej niecałkowitego rzędu. Równanie pozwalające na wyznaczenie pochodnej niecałkowitego rzędu będzie wyznaczane poprzez odpowiednie przekształcenie równań opisujących układ. Zostanie tu wyjaśnione znaczenie pochodnej niecałkowitego rzędu, jak również jej sens i możliwość zastosowania. Przedstawione będą także wyniki uzyskane przy takim sposobie definiowania pochodnej niecałkowitego rzędu.


03.12.2013

mgr inż. Arkadiusz Cacko - Problem przetwarzania BigData w kontekście budowy wyszukiwarki internetowej

Zostanie zaprezentowana technologia HADOOP w rozproszonych obliczeniach wielkich zbiorów danych na przykładzie powstającej obecnie w PAN polskiej semantycznej wyszukiwarki internetowej NEKST. Prelegent na prostych przykładach postara się opowiedzieć o tym jak wygląda realizacja tego typu przedsięwzięcia.


10.12.2013

mgr inż. Radosław Szmit - Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych


17.12.2013

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek - Sterowanie z minimalną energią dodatnich dwuwymiarowych układów ciągło-dyskretnych

W referacie zostanie podane nowe sformułowanie problemu sterowania z minimalną energią dodatnich dwuwymiarowych układów ciągło-dyskretnych. Dla tej nowej klasy układów zostaną podane warunki konieczne i wystarczające osiągalności. Zostanie podana procedura wyznaczania sterowania z minimalną energią dla tej klasy układów. Procedura ta zostanie zilustrowana przykładem numerycznym.


07.01.2014

mgr inż. Bartłomiej Zieliński - Porównywanie obrazów cyfrowych przy użyciu drzew podziału

Na seminarium podjęta zostanie tematyka drzewiastej reprezentacji obrazów cyfrowych. W wyniku rekurencyjnego podziału zbioru pikseli obrazu otrzymuje się strukturę nazywaną drzewem podziału obrazu.Kluczowym punktem wystąpienia będzie nowe podejście do konstruowania drzew podziału oraz metoda ich porównywania. Drzewa otrzymane przy użyciu zaproponowanego algorytmu mają ustaloną strukturę, natomiast ich parametry zależą od obrazu wejściowego. Zachodzi również istotna prawidłowość -- drzewa zbudowane dla podobnych obrazów są podobne, zaś drzewa stworzone dla odmiennych obrazów różnią się. Ponadto im bardziej zbliżone są obrazy, tym bardziej podobne są skonstruowane na ich podstawie drzewa. Można więc porównać drzewa, a niepodobieństwo między dwoma obrazami wyrazić jako niepodobieństwo między odpowiadającymi im drzewami. Zaproponowane podejście nadaje się do określania niepodobieństwa między obrazami binarnymi, szarościowymi oraz kolorowymi po ich uprzednim przekształceniu do obrazów o wartościach skalarnych. Można je także stosować do porównywania obiektów wyselekcjonowanych z obrazów. Metoda jest niezmiennicza względem przesunięcia, skalowania i rotacji, a także odporna na różnorodne zniekształcenia i modyfikacje obrazów. Stanowi więc uniwersalne narzędzie do wyznaczania niepodobieństwa między obrazami.


14.01.2014

mgr inż. Robert Cimochowski - Stabilność dodatnich liniowych układów przełączalnych z opóźnieniami

Przedstawione zostaną informacje podstawowe dotyczące układów przełączalnych. Podane zostaną przykłady układów przełączalnych. Następnie przedstawione zostaną warunki stabilności dodatnich układów przełączalnych z opóźnieniami. Teoretyczne rozważania zostaną poparte przykładami numerycznymi.


21.01.2014

Prof. Petro Stakhiv - Features of parallelizing in problems of discrete macromodelling

The report is devoted to the question of constructing process acceleration for creation of discrete makromodels of dynamic systems by parallelization of computational procedures of identification. The optimization approach to create models using the stochastic optimization methods with adaptation of the direction and step of the solution is taken as a basic method. Parallel procedures are implemented at different levels of the identification process, starting from the calculation of the goal function and finishing at the construction of the partial makromodels.Computation facilities which are most effective at each level of parallel computations are defined. Approximated efficiency evaluation of design processes parallelization both linear and nonlinear discrete makromodels is carried out.


28.01.2014