KORZYŚCI I ZOBOWIĄZANIA PARTNERÓW

W przyjętym systemie organizacyjnym Ośrodka przewidujemy, że podstawową formą współpracy będzie partnerstwo firm. Zadeklarowani partnerzy będą mogli korzystać z następujących rodzajów przedsięwzięć i usług:
  1. Bezpłatny udział w seminariach naukowych, na których prezentowane będą wyniki prac badawczych, prowadzonych jako tematy dyplomowe magisterskie i doktorskie (przewiduje się 3-4 tego rodzaju seminaria w roku).
  2. Informacja merytoryczna z dziedziny energoelektroniki w postaci kwartalnego biuletynu i szeregu raportów z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytutach, współpracujących z Ośrodkiem.
  3. Bezpłatny udział w seminariach prowadzonych przez goszczących na Uczelni zagranicznych specjalistów z dziedziny energoelektroniki.
  4. Prawo do zgłaszania tematów badawczych realizowanych w ramach prac dyplomowych oraz kontakty ułatwiające zatrudnienie wykształconych.
  5. Korzystanie ze stałej gotowości konsultacyjnej pracowników naukowych oraz usług tworzonej w Ośrodku bazy informatycznej w zakresie produkcji i właściwości podzespołów i urządzeń energoelektronicznych oferowanych na rynku krajowym.
  6. Ułatwienia i znaczne  ulgi finansowe w organizowanych przez Ośrodek seminariach szkoleniowych (to jedna z podstawowych form działania Ośrodka) oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.
  7. Promocja firmy w postaci „logo” zamieszczanego w rozpowszechnianych materiałach wskazującego na partnerstwo firmy w Ośrodku, znaczące ułatwienia w publikacji promocyjnych artykułów oraz pomoc w organizacji seminariów, konferencji i szkoleń o charakterze typowo promocyjnym.
Partnerzy zewnętrzni występują w roli sponsorów, którzy deklarują dotacje służące utrzymaniu i rozwojowi Ośrodka i jego form działalności.
Podstawą partnerskiego udziału w Ośrodku jest zawarte porozumienie co do rocznego wkładu finansowego przeznaczonego wspólnie z udziałami innych partnerów na pokrycie kosztów promocji badań. Wpłaty przekazywane na konto będą rozliczane jako opłata za działalność badawczą Ośrodka i fakturowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Jako jedno z możliwych rozwiązań przewidujemy finansowanie Ośrodka w formie darowizn.
Przyjmuje się trzy grupy partnerów:
     I    (złota)   -   stawka 5000 zł. kwartalnie
     II  (srebrna) -   stawka 2500 zł. kwartalnie
     III (brązowa) -   stawka 1500 zł. kwartalnie
Ośrodek w kontaktach formalnych jest reprezentowany przez prokurenta – jednego z członków Rady Programowej i/lub dyrektora dr. Mieczysława Nowaka. Z zawarcia umowy wynikają uprawnienia partnera i świadczenia ze strony Ośrodka wyszczególnione powyżej.
Nie jest wykluczona doraźna współpraca firm z Ośrodkiem i korzystanie z jego usług w zakresie szkolenia, promocji i organizacji jednak wtedy bez ulg i preferencji przysługujących partnerom.