(14kB)
dr inż. Sebastian Styński
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-76-75
fax (+48 22) 625-66-33
stynskis@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

       W 2001r. ukończył Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu im. Bohaterów Westerplatte. W latach 2001-2006 był studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W 2006r. obronił pracę magistersk± pt.: "Bezpo¶rednie sterowanie moc± trójpoziomowego przekształtnika MSI pracuj±cego na potrzeby elektrowni wiatrowej". Za pracę tę uzyskał pierwsz± nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsz± Pracę Dyplomow± w Zakresie Jako¶ci i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej organizowanym przez PKJiEUEE Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
       Od 2006r. był doktorantem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich był stypendyst± Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej dla młodych doktorantów (2008-2010) w ramach projektu UE "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" oraz stypendyst± III konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, projekt "Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji" (2008-2010). W 2010 został laureatem nagrody zespołowej I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi±gnięcia naukowe. W 2012r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorsk± pt.: "Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid". Za pracę tę uzyskał pierwsz± nagrodę w Konkursie na najlepsz± pracę dyplomow± organizowanym przez HUETTINGER Electronic Sp. z o. o. oraz Wydział Elektryczny i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
       Od 2013r. jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 2014r. uzyskał prestiżowe 3-letnie stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców za dorobek wdrożeniowy. Za opracowane i wdrożone w Zakładzie Energoelektroniki TWERD z Torunia metod modulacji i sterowania dla przekształtników energoelektronicznych, dwu i wielopoziomowych, dedykowanych dla odnawialnych Ľródeł energiii przemysłu wydobywczego w 2015r. został laureatem zespołowej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej - najwyższej nagrody naukowej przyznawanej raz do roku przez Politechnikę Warszawsk±. Główne kierunki jego działalno¶ci naukowej obejmuj±: sterowanie i modulację w przekształtnikach wielopoziomowych jedno i wielofazowych, odporno¶ć układów energoelektronicznych na zaburzenia występuj±ce w sieci elektroenergetycznej oraz sprzęgi energoelektroniczne pomiędzy odnawialnymi Ľrodłami energii a sieci± energoelektroniczn±. Obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika prestiżowego projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie TEAM TECH pt.: "Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems", będ±cym Projektem grantowym finansowanym ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014 - 2020.
       Jego dorobek naukowy obejmuje udział w ponad 20 projektach badawczych, rozwojowych i celowych, w tym w 5 jako kierownik. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz współautorem dwóch monografii: "Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications" (Wiley, 2014) oraz "Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives"; (Springer, 2014). Od 2009r. jest recenzentem artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej, między innymi IEEE Transactions on Industrial Electronics oraz IEEE Transactions on Power Electronics, a także recenzentem wielu wiod±cych w dziedzinie Energoelektroniki konferencji międzynarodowych. Jest również aktywnym członkiem IEEE w ramach Polskiego Chapteru IEEE Industrial Electronics & Power Electronics PEL-035/IEL-013, w którym od 2009r. nieprzerwanie pełnił funkcję sekretarza, a od 2015r funkcję przewodnicz±cego. Od 01.01.2015r. Jest członkiem Zarz±du Polskiej Sekcji IEEE, w którym pełni funkcję sekretarza. Za działalno¶ć organizacyjn± w ramach IEEE w 2016 roku uzyskał nagrodę Industrial Electronics Society "Best Chapter Award for recognition of demonstrated performance of Chapter activity".
Do pocz±tku strony.


Patenty.

[1]
R. Kot, M. Malinowski, S. Stynski., "Sposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urz±dzenie do stosowania tego sposobu", zgłoszenie patentowe nr P.419852, kraj zgłoszenia: Polska, data zgłoszenia: 16.12.2016r.

Do pocz±tku strony.


Nagrody i wyróżnienia

[15]
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi±gnięcia naukowe za "Cykl publikacji dotycz±cy zaawansowanego sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi zastosowanymi w odnawialnych Ľródłach energii, inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, napędach i transporcie", rok 2016
[14]
Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Warszawskiej za szczególne osi±gnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki za "Opracowanie i wdrożenie metod modulacji i sterowania dla przekształtników energoelektronicznych, dwu i wielopoziomowych, dedykowanych dla odnawialnych Ľródeł energii i przemysłu wydobywczego", rok 2015
[13]
Udział we wdrożeniu zintegrowanej metody bezpo¶redniego sterowania moc± i momentem dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC dla przepompowni wysokoci¶nieniowych z kontrol± przepływu wstecznego (01.10.2012-31.10.2013) w firmie Zakład Energoelektroniki TWERD z Torunia w ramach projektu celowego NOT "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC (45kW-200kW) dla przepompowni wysokoci¶nieniowych z kontrol± przepływu wstecznego”" o numerze ROW-III-280/2012, który otrzymał:
  • Wyróżnienie w XVIII edycji Konkursu "Polski Produkt Przyszło¶ci" organizowanewgo przez Polsk± Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci, rok 2015
  • Nagrodę Specjaln± Ministra Gospodarki "eCO2 innowacja", rok 2015
  • Wyróżnienie "Lider Pomorza i Kujaw" dla Zakładu Energoelektroniki TWERD w konkursie "Liderzy Innowacji" w kategorii małe przedsiębiorstwo w trakcie Europejskiego Tygodnia M¦P, rok 2013
[12]
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi±gnięcia naukowe za "Cykl publikacji dotycz±cy modulacji i sterowania przekształtników wielopoziomowych", rok 2015
[11]
3-letnie stypendium (2014-2017) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców, rok 2014
[10]
Udział we wdrożeniu zintegrowanej metody adaptacyjnej modulacji wektorowej i bezpo¶redniego sterowania moc± i momentem trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomuj±cymi (01.06.2012-31.10.2013) w firmie Zakład Energoelektroniki TWERD z Torunia w ramach projektu celowego NOT "Opracowanie i wdrożenie dwukierunkowego, trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomuj±cymi (150kW - 800kW), pracuj±cego w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilaj±cego”" o numerze ROW-III-232/2012, który otrzymał:
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica za najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjno¶ci 2013", rok 2013
  • Tytuł "Lider Innowacji Pomorza i Kujaw" dla Zakładu Energoelektroniki TWERD w konkursie "Liderzy Innowacji" w kategorii małe przedsiębiorstwo w trakcie Europejskiego Tygodnia M¦P, rok 2014
[9]
I miejsce w Konkursie na najlepsz± pracę dyplomow± organizowanym przez TRUMPF Huettinger Sp. z o. o. oraz Wydział Elektryczny i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorsk± "Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid", rok 2012
[8]
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. "Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single–Phase Grid" przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, rok 2012
[7]
Udział we wdrożeniu „metod sterowania dla zasilacza do zastosowań w aplikacjach plazmowych (05.11.2009-15.09.2010) w firmie TRUMPF Huettinger z Zielonki w ramach projektu celowego MNiSW/NCBiR "Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wod± do zastosowań solarnych”" o numerze 6 ZR6 2009C/07255, który otrzymał:
  • Wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 15 edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości", kategoria "wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej", rok 2012
  • Nominację do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w ramach VI Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, rok 2013
[6]
Udział we wdrożeniu metod modulacji dla trójpoziomowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale (23.06.2008-31.05.2010) w firmie MEDCOM z Warszawy, w ramach projektu celowego MNiSW „"Opracowanie i wdrożenie 3-poziomowego energetycznego filtra aktywnego o dużej dynamice kompensacji pr±du”" o numerze 604232/CZR8-6/2008, który otrzymał:
  • Nagroda PSE Operator na targach ENERGETAB 2010 „Najlepszy produkt w dziedzinie jakości energii elektrycznej” za energetyczny filtr aktywny, rok 2010
[5]
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi±gnięcia naukowe za "Cykl publikacji dotycz±cy modulacji i sterowania przekształtników wielopoziomowych", rok 2010
[4]
Nagroda za najlepsz± publikację na Forum Studenckim „Best Student Forum Paper” konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, Włochy, rok 2010
[3]
Laureat III konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, projekt „Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji”, program Ventures (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”), Warszawa, rok 2009
[2]
2-letnie stypendium (2008-2010) Centrum Studiów Zaawansowanym Politechniki Warszawskiej dla młodych doktorantów (2008-2010) w ramach projektu „Program Rozwojowy politechniki Warszawskiej”, Warszawa, rok 2008
[1]
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsz± Pracę Dyplomow± w Zakresie Jako¶ci i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej organizowanym przez Polski Komitet Jako¶ci i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, tytuł pracy: „Bezpo¶rednie sterowanie moc± trójpoziomowego przekształtnika AC/DC pracuj±cego na potrzeby elektrowni wiatrowej”, Warszawa, rok 2008
Do pocz±tku strony.


Działalno¶c badawczo-naukowa

I. Realizowane projekty badawcze
[10]
„"Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems", grant badawczy nr TEAM TECH/2016-1/5 w Programie TEAM TECH, będ±cym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (PO IR), data rozpoczęcia-zakończenia: 01.11.2016-obecnie, charakter udziału: zastępca kierownika projektu
[9]
„"Algorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii", grant badawczy NCN nr 2013/09/B/ST7/01614, data rozpoczęcia-zakończenia: 11.03.2014-20.12.2016, charakter udziału: główny wykonawca
[8]
„"Algorytmy wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej dla elektrowni fotowoltaicznej sprzężonej z sieci± elektroenergetyczn± poprzez pięciopoziomowy przekształtnik ANPC”", grant badawczy NCN nr 2012/05/B/ST7/01191, data rozpoczęcia-zakończenia: 31.01.2013-obecnie, charakter udziału: główny wykonawca
[7]
„"Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomuj±cymi do zastosowania w energetyce wiatrowej”", grant badawczy MNiSW/NCN nr 6735/B/T02/2011/40, data rozpoczęcia-zakończenia: 03.04.2011-03.02.2014, charakter udziału: wykonawca
[6]
„"Beztransformatorowy układ trójpoziomowego przekształtnika czterogałęziowego dla systemów energetyki odnawialnej”", grant badawczy MNiSW/NCN nr N510 331 637, data rozpoczęcia-zakończenia: 04.04.2011-03.01.2014, charakter udziału: główny wykonawca
[5]
„"Badania i analiza współpracy przekształtnika AC-DC-AC z sieci± elektroenergetyczn± w warunkach zakłóceń i zaniku napięcia"”, grant badawczy MNiSW nr N510 331 637, data rozpoczęcia-zakończenia: 12.10.2009-31.07.2012, charakter udziału: wykonawca
[4]
„"Nowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji", Projekt FNP nr Ventures/2008-2/5 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.03.2009-31.08.2010, charakter udziału: kierownik
[3]
„"Badania i rozwój nowej kaskadowej topologii jednofazowego przekształtnika wielopoziomowego MSI"”, grant badawczy MNiSW nr N510 0854 33, data rozpoczęcia-zakończenia: 24.10.2007-23.10.2009, charakter udziału: główny wykonawca
[2]
„"Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwo¶ci przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku mega watów”", projekt w ramach 6 PR UE nr 4T10A05622, akronim: Wave Dragon MW, Priorytet 6.1 (Energy), na podstawie kontraktu zawartego z Komisj± Europejsk± o nr 019983 (SES6), data rozpoczęcia-zakończenia: 01.04.2006-31.03.2009, charakter udziału: wykonawca
[1]
„"Nowa metoda bezpo¶redniego sterowania moc± trójpoziomowego przekształtnika DC/AC pracuj±cego na potrzeby elektrowni wiatrowej”", grant badawczy MNiSW nr 3 T10A 011 26, data rozpoczęcia-zakończenia: 07.08.2006-29.02.2008, charakter udziału: główny wykonawca

II. Realizowane projekty rozwojowe
[2]
„"Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych Ľródeł energii o zwiększonej odporno¶ci na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć (typoszereg 5-400 kVA)",” projekt rozwojowy MNiSW nr N R01 0014 06/2009, data rozpoczęcia-zakończenia: 12.10.2009-31.12.2012, charakter udziału: wykonawca
[1]
„"Kompleksowe rozwi±zanie małej zmienno-obrotowej elektrowni wiatrowej z modułem magazynowania energii do zastosowań w energetyce rozproszonej”", projekt rozwojowy MNiSW nr N R01 0015 06/2009, data rozpoczęcia-zakończenia: 12.10.2009-31.12.2012, charakter udziału: wykonawca

III. Realizowane projekty celowe, prace przemysłowe i wdrożeniowe
[10]
„"Typoszereg wysokoczęstotliwo¶ciowych zasilaczy bipolarnych na bazie elementów z węglika krzemu o zwiększonej odporno¶ci na zakłócenia i zaniki napięcia zasilaj±cego oraz regulowanym przebiegu napięcia wyj¶ciowego", projekt NCBiR INNOTECH III nr K3/IN3/10/226139/NCBR/14 z firm± TRUMPF „Huettinger” sp. z o. o. z Zielonki, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.07.2014-31.03.2017, charakter udziału: kierownik
[9]
„"Typoszereg 3-poziomowych, dwukierunkowych przekształtników AC-DC-AC ¶redniego napięcia 3.3.kV o mocach 0.5-2 MVA do zastosowań w przemy¶le wydobywczym", projekt NCBiR INNOTECH III nr K3/IN3/33/227868/NCBR/14 z firm± Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.06.2014-31.05.2016, charakter udziału: kierownik
[8]
„"Typoszereg zasilaczy do technologii wysokoenergetycznego impulsowego napylania magnetronowego (HPIMS) do zastosowań w przemy¶le półprzewodnikowym, medycznym i solarnym", projekt NCBiR INNOTECH II nr K2/IN2/22/181994/NCBiR/13 z firm± TRUMPF „Huettinger” sp. z o. o. z Zielonki, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.02.2013-31.05.2015, charakter udziału: główny wykonawca
[7]
„"Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC (45kW-200kW) dla przepompowni wysokoci¶nieniowych z kontrol± przepływu wstecznego", projekt celowy NOT nr ROW-III-280/2012 z firm± „Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.10.2012-31.10.2013, charakter udziału: kierownik
[6]
„"Opracowanie i wdrożenie dwukierunkowego, trójpoziomowego przekształtnika AC-DC-AC z diodami poziomuj±cymi (150kW - 800kW), pracuj±cego w szerokim zakresie zmian amplitudy napięcia zasilaj±cego", projekt celowy NOT nr ROW-III-232/2012 z firm± „Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.06.2012-31.10.2013, charakter udziału: kierownik
[5]
„"Rodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych”", projekt celowy NOT nr ROW-III-108/2010 z firm± „Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 01.11.2010-31.10.2012, charakter udziału: główny wykonawca
[4]
„"Nowa rodzina zasilaczy magnetronowych o budowie modułowej, chłodzonych wod± do zastosowań solarnych",” projekt celowy MNiSW nr 6 ZR6 2009C/07255 z firm± TRUMPF „Huettinger” sp. z o. o. z Zielonki, data rozpoczęcia-zakończenia: 05.11.2009-15.09.2010, charakter udziału: wykonawca
[3]
„"Opracowanie i wdrożenie 3-poziomowego energetycznego filtra aktywnego o dużej dynamice kompensacji pr±du”", projekt celowy MNiSW nr 604232/CZR8-6/2008 z firm± „MEDCOM” sp. z o. o. z Warszawy, data rozpoczęcia-zakończenia: 23.06.2008-31.05.2010, charakter udziału: wykonawca
[2]
„"Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”", projekt celowy MNiSW nr 6 ZR8 2008 C/07056 z firm± „Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 19.12.2008-31.03.2010, charakter udziału: główny wykonawca
[1]
„"Prostownik MSI o bezpo¶rednim sterowaniu moc± z modulatorem wektorowym (55kW-300kW) na bazie procesora sygnałowego”", projekt celowy MNiSW nr 6 ZR8 2006 C/06710 z firm± „Zakład Energoelektroniki TWERD” z Torunia, data rozpoczęcia-zakończenia: 07.08.2006-29.02.2008, charakter udziału: wykonawca
Do pocz±tku strony.Spis publikacji.

I. Ksi±żki, monografie
[4]
M. P. Kazmierkowski, M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, "Hierarchical Control off Four-Leg Three-Level Grid-Connected Converter for RES", rozdział nr 1 w ksi±żce "Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems", edytorzy: L. Golebiowski, D. Mazur, wydawca: Springer, 2015, ISBN: 978-3-319-11248-0, str. 1-14 (14 stron)
[3]
M. Jasinski, S. Stynski, P. Mlodzikowski, M. Malinowski, "AC-DC-AC converters for distributed power generation systems", rozdział nr 11 w ksi±żce "Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications", edytorzy: H. Abu-Rub, M. Malinowski, K. Al-Haddad, wydawca: Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-63403-5, str. 319-364 (46 stron)
[2]
S. Stynski, M. Malinowski, "Modulation and Control of Single-Phase Grid-Side Converters", rozdział nr 23 w ksi±żce "Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications," edytorzy: H. Abu-Rub, M. Malinowski, K. Al-Haddad, wydawca: Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-63403-5, str. 727-765 (39 stron)
[1]
S. Stynski, M. Malinowski, "Space Vector Modulation in Three-Phase Three-Level Flying Capacitor Converter-Fed Adjustable Speed Drive", rozdział nr 10 w ksi±żce "Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives", edytorzy: T. Orlowska-Kowalska, F. Blaabjerg, J. Rodriguez, wydawca: Springer, 2014, ISBN: 978-3-319-03400-3, str. 335-374 (40 stron)

II. Periodyki indeksowane przez Thomson Reuters JCR
[6]
R. Kot, S. Stynski, M. Malinowski, J. Zaleski, K. Stepien, "Simple Technique Reducing Leakage Current for H-Bridge Converter in Transformer less Photovoltaic Generation", Journal of Power Electronics, Vol. 16, Numer 16, Styczeń 2016, str. 153-162, obecny IF: 0.931
[5]
K. Antoniewicz, M. Jasinski, S. Stynski, "Three-level four-leg flying capacitor converter for renewable energy sources", Przegl±d Elektrotechniczny, Nr 12a/2012, str. 6-11, IF 0.244 według TR JCR za rok 2012
[4]
K. Antoniewicz, M. Jasinski, S. Stynski, "Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues", Przegl±d Elektrotechniczny, Nr 12a/2012, str. 50-57, IF 0.244 według TR JCR za rok 2012
[3]
F. Huerta, S. Stynski, S. Cobreces, M. Malinowski, F. Rodriguez, „"Novel Control of Three-Phase Active Front-End Converter with Compensation of Unknown Grid-Side Inductance”", IEEE Trans. On Ind. Electronics, Vol. 58, Numer 8, Sierpień 2011, str. 3275-3286, IF 5.16 według TR JCR za rok 2011
[2]
S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, D. Swierczynski, "„Analiza wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilanego ze Ľródła jednofazowego”", Przegl±d Elektrotechniczny, Nr 1/2011, str. 153-158, IF 0.244 według TR JCR za rok 2011
[1]
M. Malinowski, S. Stynski, W. Kolomyjski, M. P. Kazmierkowski, „"Control of 3-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed Type Turbines"”, IEEE Trans. on Ind. Electronics, Vol. 56, Numer 1, Styczeń 2009, str. 69-77, IF 4.678 według TR JCR za rok 2009

III. Periodyki inne
[3]
P. Mlodzikowski, S. Stynski, M. Malinowski, "Modulation Algorithm for a Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter", Przegl±d Elektrotechniczny, Nr 8/2013, str. 178-182
[2]
S. Stynski, M. Malinowski, M. Sedlak, D.L. Sobczuk, "Metody modulacji jednofazowych wielopoziomowych przekształtników MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale", Przegl±d Elektrotechniczny, Nr 4/2013, str. 1-7
[1]
M. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Malinowski, T. Platek, S. Stynski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski, D. Swierczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007

IV. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych - konferencje międzynarodowe
[17]
M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, M. Jasinski, G. Benysek, R. Smolenski, "Stress free shore to ship (S2SP) electrical power networks synchronization", ICIT'2015, Bydgoszcz, Polska, str. 244-249
[16]
R. Kot, S. Stynski, M. Malinowski, "OHardware Methods for Detecting Global Maximum Power Point in a PV Power Plant", ICIT'2015, Sevilla, Hiszpania, str. 2097-2914
[15]
M. Sedlak, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, M. Malinowski, "Operation of Four-Leg Three-Level Flying Capacitor Grid-Connected Converter for RES", IECON'2013, Vienna, Austria, str. 1098-1103
[14]
P. Mlodzikowski, A. Milczarek, S. Stynski, M. Malinowski, S. Kouro, "Control of Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation Systems", IECON'2013, Vienna, Austria, str. 5949-5954
[13]
M. Sedlak, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, M. Malinowski, "Power Management in Four-leg Converter Interfacing RES with the Grid", EPE-ECCE'2013, Lille, Francja, str. 1-10
[12]
M. Sedlak, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, M. Malinowski, "Control of Three-level Four-Leg Flying Capacitor Converter with Active Filtering Function for RES", EVER'2013, Monte-Carlo, Monako, str. 1-7
[11]
K. Antoniewicz, M. Jasinski, S. Stynski, "Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues", ISIE'2012, Hangzhou, Chinv, str. 1985-1990
[10]
P. Mlodzikowski, R. Kot, S. Stynski, M. Malinowski, „"Simulation Study of a Simplified Multilevel AC/DC/AC Converter for a Small Wind Turbine”", PEIA’'2011, Doha, Katar, str. 203-208
[9]
S. Stynski, "„Space Vector PWM Modulator Reducing Switching Losses for Three-Level Flying-Capacitor Inverters”", ISIE’'2010, Bari, Włochy, str. 3912-3917
[8]
F. Huerta, S. Stynski, S. Cóbreces, M. Malinowski, F. J. Rodriguez, "„Control of Three-Phase Rectifiers Based on Voltage Equation of the PWM Converter"”, IECON’'2009, Porto, Portugalia, str. 328-333
[7]
S. Stynski, J. San-Sebastian, M. Malinowski, I. Etxeberria-Otadui, „"Analysis of Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules for an AC Traction Application”", ICIT'’2009, Churchill, Victoria, Australia, str. 653-658
[6]
M. Malinowski, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, „"Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules with LC Output Sine Filter"”, ISIE’'2008, Cambridge, Wielka Brytania, str. 335-340
[5]
M. Malinowski, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, „"Comparision of Single-phase Cascade Multilevel PWM Converters with LC Output Sine Filter”", EPNC'’2008, Lille, Francja, str. 155-156
[4]
M. Malinowski, S. Styński, "Simulation of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters", EUROCON'2007, Warszawa, Polska, str. 1524-1530
[3]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. KaĽmierkowski, S. Styński "Control of Variable-Speed Type Wind Turbines Using Direct Power Control Space Vector Modulated 3-Level PWM Converter", ICIT'2006, Mumbai, Indie, str. 1516-1521
[2]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. KaĽmierkowski, S. Styński "DSP/FPGA Control for Variable-Speed Wind Turbines", IECON'2006, Paris, Francja, str. 5161-5166
[1]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. KaĽmierkowski, S. Styński "Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG", EPE-PEMC'2006, Portoroz, Słowenia, str. 889-894

V. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych - konferencje krajowe
[13]
R. Kot, S. Stynski, M. Malinowski, "Simple Scanning Methods for a Global-MPP Determination in a PV String", WZEE'2015, Kielce, str. 212-217
[12]
M. P. Kazmierkowski, M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, "Hierarchical Control of Four-Leg Three-Level Grid-Connected Converter for RES", WZEE'2013, Czarna, str. 10-18
[11]
P. Mlodzikowski, S. Stynski, M. Malinowski, "Simplified Diode Clamped Converter for Control of Permanent Magnet Synchronous Generator", III Seminarium EWOZEIN, 2013, Warszawa, sesja plakatowa, na CD
[10]
M. Sedlak, S. Stynski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, "Investigation of the Four-leg Converter Interfacing RES with the Grid", III Seminarium EWOZEIN, 2013, Warszawa, sesja plakatowa, na CD
[9]
R. Kot, S. Stynski, M Malinowski, "Global Maximum Power Point Searching algorithms for a large-scale PV plant connected to the grid through five-level ANPC converter", III Seminarium EWOZEIN, 2013, Warszawa, sesja plakatowa, na CD
[8]
S. Stynski, J. Zaleski, R. Kot, M. Malinowski, "„Jednofazowy, beztransformatorowy przekształtnik DC/AC”", II Seminarium EwOZEiN, 2012, Nidzica, sesja plakatowa, na CD
[7]
M. Sedlak, S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, „"Beztransformatorowy układ trójpoziomowego przekształtnika czterogałęziowego dla systemów energetyki odnawialnej"”, II Seminarium EwOZEiN, 2012, Nidzica, na CD
[6]
S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, D. Swierczynski, „"Wielopoziomowy przekształtnik AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilany ze Ľródła jednofazowego”", MiS-6, 2010, Ko¶cielisko, str. 55-58
[5]
S. Stynski, M. P. Kazmierkowski, „"Modulator wektorowy redukuj±cy straty ł±czeniowe dla trójpoziomowego falownika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale"”, MiS-6, 2010, Ko¶cielisko, str. 51-54
[4]
S. Stynski, P. Mlodzikowski, M. Sedlak, M. Malinowski, „"Nowa metoda sterowania i modulacji dla jednofazowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale”", PES-7, 2009, Ko¶cielisko, str. 81-84
[3]
S. Stynski, M. Malinowski, „"Badania Symulacyjne Jednofazowych Wielopoziomowych Przekształtników Kaskadowych DC/AC z Wyj¶ciowym Filtrem LC”", MIS-5, 2008, Ko¶cielisko, str. 45-48
[2]
M. KaĽmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. ¦wierczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Elektrotechnika'2006 Conference, Warszawa, na CD
[1]
S. Styński, W. Kołomyjski, M. Malinowski, "Badania Symulacyjne w Programie SABER Układu Sterowania Trójpoziomowym Przekształtnikiem DC/AC", MIS-4, Ko¶cielisko, str. 173-180
Do pocz±tku strony.