(14kB)
prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (+48 22) 234-06-65
fax (+48 22) 625-66-33
mpk@isep.pw.edu.pl


Życiorys zawodowy
Patenty
Nagrody i wyróżnienia
Prowadzone projekty
Spis publikacji


Życiorys zawodowy.

      Urodzony w 1943 roku. Studia ukończył w roku 1968 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1972 r., stopień dr hab. w 1981 r., tytuł profesora w 1991 r.
      Działalność naukową rozpoczął w 1967 r. w Instytucie Elektrotechniki W-wa Międzylesie, a następnie po ukończeniu w 1972 r. Studium Doktoranckiego został mianowany adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 1985 r. został mianowany na stanowisko docenta, 1991 r. na stanowisko profesora zwyczajnego. Pełnił funkcje: dyrektora Instytutu (1987-1990) i (1993- ), kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej (1993-1999) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stypendysta fundacji A. von Humboldta w RWTH Aachen, Niemcy (1980-1983), Visiting Professor w NTH Trondheim, Norwegia (1985-86), Coordinating Professor i wykładowca w międzynarodowym Programie Profesorskim Danfoss w University of Aalborg, Dania (1997-2000). Od roku 2007 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN).
      Rozwinął tematykę badawczą w zakresie: elektroniki przemysłowej, energoelektroniki i automatyki napędów przekształtnikowych.
      Główne kierunki działalności naukowej obejmują zagadnienia sterowania wektorowego napędów przekształtnikowych w szczególności z silnikami indukcyjnymi klatkowymi, oraz synchronicznymi o magnesach trwałych. Ponadto nowe topologie trójfazowych przekształtników rezonansowych, techniki modulacji szerokości impulsów minimalizujące straty łączeniowe w przekształtnikach trójfazowych, metody eliminacji czujników pomiarowych (ang. sensorless control) w urządzeniach energoelektronicznych sterowanych w czasie rzeczywistym na bazie procesorów sygnałowych DSP, prostowniki aktywne z sinusoidalnym poborem prądu i jednostkowym wyłącznikiem mocy oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energoelektronice.

Dorobek naukowy i techniczny:

 • Koncepcja i realizacja obserwatora do estymacji nie zmierzalnych zmiennych w silnikach klatkowych zasilanych z falowników (1980),
 • Opracowanie i weryfikacja laboratoryjna teorii opisującej dynamikę silnika klatkowego na bazie kąta obciążenia i jej zastosowanie do wyjaśnienia zasad sterowania skalarnego i wektorowego (1980-82),
 • Koncepcja i realizacja pierwszego napędu z silnikiem klatkowym zasilanym z falownika prądu pracującego w systemie sterowania wektorowego bez czujnika pomiaru prędkości (w napędach trakcyjnych BBC Mannheim 1982-83),
 • Opracowanie i realizacja nowych koncepcji bezpośredniej regulacji prądu, bazujących na metodzie wektorów przestrzennych do trójfazowych falowników tranzystorowych,
 • Pionierskie prace w zakresie teorii i realizacji praktycznej sterowania wektorowego oraz DTC falowników i prostowników tranzystorowych na bazie procesorów sygnałowych DSP, w tym przy zastosowaniu sieci neuronowych i neurorozmytych.


Działalność organizacyjna

Działalnośc organizacyjna w Politechnice Warszawskiej:

 • Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej w kadencjach 1987-90 oraz 1993-96,
  1996-99, 1999-2002, 2002-05, 2005-08
 • Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej kadencji 1993-96, 1996-99
 • Kierownik Studium Podyplomowego "Energoelektronika" w latach 1976-80 (Studium to ukończyło ponad 100 osób z przemysłu).
 • Członek Senatu PW oraz członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania w kadencji 1984-86, 1996-99
 • Sekretarz Senatu PW w roku akad. 1985/86.
 • Organizator i komisarz Wystawy Osiągnięć Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny Duża Aula, czerwiec 1986 r.
 • Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Nauki w kadencji 1996-99
 • Przewodniczący Komisji Wydziału Elektrycznego ds. Kształcenia 1990-93.
 • Członek Komisji Wydziału Elektrycznego ds. Oceny Pracowników Dydaktycznych 1984-86.
 • Członek Komisji i Przewodniczący Podkomisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Kształcenia w zakresie specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa w kadencji 1990-93 i 1993-96.
 • Członek Rady przy Pełnomocniku Rektora PW ds. Sudiów w jęz. angielskim - od 1993-99.
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Nauki od 1990 - 2008 r.
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydz. Elektrycznego ds. Nauki (2002-05, 2005-08)

Działalność organizacyjna międzynarodowa:
 • V-President w IEEE Industrial Electronics Society 1999-2001
 • Editor-in-Chief w czasopismie IEEE Transactions on Industrial Electronics 2004-2007
 • Associate Editor w czasopismie IEEE Transactions on Industrial Electronics od 1994 -
 • Członek Międzynarodowego Power Electronics and Motion Control Council (EPE-PEMC) w Budapeszcie - od 1996 r. -
 • Przewodniczący EPE-PEMC Award Committee - od 1999 r. -
 • Przewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Power Electronics and Motion Control PEMC'94 w Warszawie - 1994
 • Przewodniczący Konferencji IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Warszawa, 1996
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Electrical Drives & Power Electronics w Starej Leśnej i Koszycach - 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007.
 • Koordynator Międzynarodowego Programu Profesorskiego Danfoss na Uniwersytecie w Aalborg, Dania, 1996-2000
 • Członek z wyboru Nomination & Appointment Committee Regionu 8 IEEE, 2005-06),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Miedzynarodowej Konferencji R8 IEEE EUROCON`2007, Warszawa, 9-12.09.2007.
 • Przewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji 6-th IEEE SDEMPED`07, Krakow 6-8 Sept., 2007 )
 • IEEE IES Distiguish Lecturers Program
 • EPE-Association


Działalność organizacyjna krajowa:
 • Polskie Centrum Doskonałości
 • Członek Zespołu T-10 Elektrotechniki, Energetyki i Miernictwa Interdyscyplinarnego KBN - 1996-99, 1999-2004
 • Przewodniczący Zespołu Opinodawczo-Doradczego ds. Działalności Statutowej i Inwestycji KBN - 2000-04
 • Przewodniczący Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN - od 1999 r. -
 • Vice Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki (IEl) w W-wie Międzylesiu - 1998-03, 2003-07
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Krajowej "Konferencji Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki", organizowanej przez ISEP PW oraz Komitet Elektrotechniki PAN, Warszawa 1990 r.
 • Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE - od 1993 r., Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE kadencji 2002/03 oraz 2004/05
 • Organizator i przewodniczący Industrial Electronics Society/Power Electronics Society Joint Chapter w Polskiej Sekcji IEEE od 1994 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1973 r.; przewodniczący Komisji Rewizyjnej - w latach 1987-90, 1990-93
 • Członek Komitetu Energoelektroniki SEP - od 1985 r.

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Zakłady APATOR w Toruniu - 6 m-cy (1969 r.) staż przemysłowy
 • Siemens-Wien(Dania) - 4 m-ce (1974 r.) staż przemysłowy
 • RWTH Aachen, TH Darmstadt(RFN) - 4 m-ce (1978 r.) staż naukowy
 • RWTH Aachen (RFN) - 2 lata (1980-82 r.) stypendium AV. Humboldt
 • RWTH Aachen (RFN) - 2 lata (1982-84 r.) pojekt DFG
 • NTH Trondheim(Norwegia) - 7 m-cy (1985-86 r.) visiting professor
 • Uniwersytet w Aalborgu(Dania) - 3 m-ce (1990 r.) stypendium MEN
 • Uniwersytet w Minneapolis(USA) - 3 m-ce (1990 r.) visiting professor
 • Uniwersytet w Padwie(Wlochy) - 3 m-ce (1993 r.) TEMPUS
 • Uniwersytet w Aalborgu(Dania) - 2 m-ce (1995 r.) visiting professor
 • Uniwersytet w Aalborgu(Dania) - 3 m-ce (1997 r.) Danfoss professor
 • Uniwersytet w Aalborgu(Dania) - 2 m-ce (1998 r.) Danfoss professor
 • Uniwersytet w Knoxville(USA) - 1 m-c (1998 r.) MCS projekt
 • Uniwersytet w Reno/Nevada(USA) - 1 m-c (2001 r.) NSF projekt
 • Uniwersytet w Bolonia(Włochy) - 1 m-c (2004-05 r.) visiting professor
 • ENSEEIHT/LEEI Toulouse(Francja) - 1 m-c (2006 r.) visiting professor
 • Uniwersytet Frederico Santa Maria, Valpariso, (Chile) visiting professor
 • Uniwersytet of Sevilla, (Spain) visiting professor

Do początku strony.


Patenty.

[16]
M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski: "Układ bezposredniego sterowania mocą trójfazowego prostownika PWM (System of direct power control for three-phase PWM rectifier)" Patent PL No. 354437
[15]
D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M.A.Dzieniakowski: "Regulator prądu falownika i sposób sterowania układami próbkująco-pamiętającymi tego regulatora". Patent PL 177361 (30.11.1999 WUP 11/99).
[14]
R. Barlik, M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, "Sposób sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej i układ sterowania częstotliwościowego maszyny indukcyjnej (Control method for frequency regulated induction machine and control system for frequency regulated induction machine)", Polish patent No. 155637.
[13]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "Układ sterowania kształtujący prąd w obciążeniu trójfazowym zasilanym z falownika napięcia (Control circuit generated current in three phase load feeding from voltage source inverters)", Polish patent No. 155834.
[12]
M.A. Dzieniakowski, M. P. Kaźmierkowski, "Układ sterowania trójfazowego falownika napięcia (Control circuit of three phase voltage source inverters)", Polish patent No. 155589.
[11]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "Sposób wyznaczania uchybu stałej czasowej w układach sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego oraz układ wyznaczania uchybu stałej czasowej w układach sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego, (The method of error calculation for rotor time constant adaption loop in vector controlled induction motor drives and circuits for rotor time constant calculation)", Polish patent No. 154560.
[10]
M. P. Kaźmierkowski, "Układ przetwornika składowych sygnałów wektorowych (Electronic circuit for vector signals transformation)", Polish patent No. 153894.
[9]
M. P. Kaźmierkowski, "Układ do wyznaczania składowej pradu stojana tworzącej moment obrotowy silnika klatkowego (Torque current calculation circuits for inverter fed induction motor drives)", Polish patent No. 155216.
[8]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Iwanejko, "Cyfrowy układ sterujący falownikiem z modulacją szerokości impulsów (Digital control system for current source inverter)", Polish patent No. 128492.
[7]
A. Dmowski, R. Barlik, M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, "Ukad przetwornika napięcie częstotliwość (Voltage frequency converter circuit)", Polish patent No. 120803.
[6]
M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Łastowiecki, "Układ falownika prądu (Current source inverter circuit)" Polish patent No. 116229.
[5]
R. Barlik, M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, K. Stańkowski, "Sposób ochrony przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu od przepięc powstających przy zaniku prądu (Method of overvoltage protection of the current source inverter system)", Polish patent No. 111927.
[4]
R. Barlik, M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, K. Stańkowski, "Układ trójfazowego falownika prądu (Three phase current source inverter topology)", Polish patent No. 116208.
[3]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, H. Tunia, M. Nowak, "Sposób sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego i układ sterowania częstotliwościwego silnika klatkowego (A method of frequency control of induction motor drive and system for frequency control of induction motor" Polish patent No. 160441.
[2]
M. P. Kaźmierkowski, Z. Pasowski, K. Stańkowski, "Układ wzmacniacza regulacyjnego prądu stałego (Direct current amplifier circuit for electronic regulators," Polish patent No. 64298.
[1]
Z. Pasowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Pytlak, "Sposób komutacji wymuszonej dla pracy nawrotnej przekształtnika tyrystorowego i układ do stosowania tego sposobu (New method of forced commutation in the reversible thyristor dc converter)", Polish patent No. 63716.
Do początku strony.


Nagrody i wyróżnienia.


Doktoraty Honorowe

[2]
Institute National Polytechnic Toulouse (INPT), Francja (11.01.2010)
[1]

Nagrody i wyróżnienia krajowe:

[12]
Laureat Nagrody Badawczej Konkursu Siemensa za "Opracowanie teorii i wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu trójfazowych przekształtników tranzystorowych (1.5-315 kVA) ze sterowaniem wektorowym na bazie procesorów sygnałowych", 2007
[11]
Laureat Konkursu FNP "Substydia Dla Uczonych" w dziedzinie nauk technicznych 2001-04.
[10]
Razem 14 Nagród JM Rektora PW, w tym za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (12) oraz dydaktycznej (2).
[9]
Nagroda zespołowa MENiS za współautorstwo monografii pt. "Control in Power Electronics" Academic Press, 2002 r.
[8]
Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii pt. "Automatic Control of Converter-Fed Drives" - PWN ELSEVIER, 1994 r.
[7]
Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii - 1980 r. (Automatyka Napędu Przekształtnikowego, PWN 1979).
[6]
Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra MNSzWiT za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników akademickich - 1980 r. (za podręcznik pt. Napęd Elektryczny, WNT 1979).
[5]
Nagroda zespołowa II-go stopnia SEP za najlepszy artykuł opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym w roku 1984.
[4]
Nagroda Zespołowa III-go stopnia w Konkursie MPM i SEP w dziedzinie "Energoelektroniki" za pracę pt. "Badania układów napędowych z silnikiem klatkowym zasilanym z falownika prądu" - 1980 r.
[3]
Nagroda indywidualna Ministra MNSzWiT za udział w pracach Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego w okresie 1977-1980 r.
[2]
Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra MNSzWiT za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników akademickich - 1979 r.
[1]
Nagroda indywidualna II-go stopnia w konkursie PTETiS za pracę pt. "Modelowanie sterowanych adaptacyjnie układów napędowych" - 1973 r.

Nagrody i wyróżnienia międzynarodowe:

[4]
IEEE Industrial Electronics Society Anthony J. Hornfeck Service Award, 2008 (USA)
[3]
[2]
Paper Award za artykuł na Konferencji IEEE-IECON, Nagoya (2000),
[1]
Nagroda F. C. WILIAMS PREMIUM za najlepszy artykuł opublikowany w IEE Proc. B Control Theory and its Applications - w roku akad. 1988/89.

Odznaczenia:

[5]
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN) - 2007
[4]
Złoty Krzyż Zasługi - 18.09.2001
[3]
Członek International Academy of Electrotechnical Sciences - 2001
[2]
Fellow Grade of IEEE - 1998
[1]
Srebrny Krzyż Zasługi - 11.08.1993
Do początku strony.


Prowadzone projekty.

Projekty indywidualne (Granty) KBN w których kandydat był kierownikiem

[4]
System sterowania napędem z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych i zredukowanej pulsacji momentu. Projekt celowy Nr ROW-307-2003, Wdrażający: firma TWERD, Polska, 2004.
[3]
Przekształtnik AC/DC - Regulatory Predykcyjne, MniSzW, 513G-1044-1404-000, (2005-2008)
[2]
Neuronowy regulator prądu do tranzystorowych falowników PWM, KBN Nr 8550205004, 1994. (Opracowano i zbudowano układ eksperymentalny).
[1]
Przekształtniki rezonansowe do zasilania trójfazowych silników prądu przemiennego,
KBN Nr 806179101, 1991. (Zbudowano dwie wersje układów eksperymentalnych)

Granty międzynarodowe realizowane w Politechnice Warszawskiej w których kandydat był kierownikiem:

[6]
EDIPE E-learning Distance Interactive Practical Education - projekt UE Leonardo, Contract No. 500T-1044-016-000, okres: 2006-08 (około 28.000 Euro).
[5]
Wave Dragon MW: Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore Wave energy converter - Contract No 501B-1044-8866-310, Międzynarodowy projekt Programu VI Unii Europejskiej, okres 2006-09 (około 230.000 Euro).
[4]
Center of Excellence - Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC, Program Ramowy V (około 420.000 Euro)
[3]
Novel control strategies for energy saving PWM converters, Substydium FNP w zakresie Nauk Technicznych, 2001-04. (około 56.000 Euro)
[2]
Control Techniques for Electronics-Friendly and Energy-Efficient Power Electronics Converters, NSF-PAN Program Phare-SCI-TECH II PL9611, PL9611-02-02, (we współpracy z Prof. A.M. Trzynadlowskim, University of Nevada, Reno, USA (28.000 USD)
[1]
Modern Control Strategies for Three-Phase PWM Converters,, Maria Skłodowska-Curie Fund II, MEN-NSF, 96-292 (we współpracy z Prof. B.K. Bose, University of Tennessee, Knoxville, USA (około 100.000 USD)

Ekspertyzy techniczne:

[2]
"Energoelektronika", Ekspertyza dla Komitetu Elektrotechniki PAN, 2003
[1]
"Metoda NFO bezczujnikowego sterowania napędów falownikowych - badania eksperymentalne i analiza zastosowania w falownikach firmy APATOR, Toruń" Ekspertyza dla Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, 1997.

Special Issue on "PWM Current Regulation"
  (IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol.45, No.5, 1998)
Special Issue on "Control in Power Electronics and Drives"
Najczęściej czytane artykuły IEEE Trans. on Industrial Electronics`05:
Najczęściej czytane artykuły IEEE Trans. on Industrial Electronics`06:

Do początku strony.


Spis publikacji.

I. Książki i monografie
[13]
M. P. Kazmierkowski, Control of Converter-Fed Induction Motor Drives, Chapter 21 in “Industrial Electronics Handbook”, B. Wilamowski, D. Irwin (Eds), CRC Taylor & Francis, USA, 2011 (in English), 39 pages.
[12]
M. P. Kazmierkowski, et. al., Contactless Energy Transfer, Chapter 35 in “Industrial Electronics Handbook”, B. Wilamowski, D. Irwin (Eds), CRC Taylor & Francis, USA, 2011 (in English), 18 pages.
[11]
M. P. Kazmierkowski, M. Malinowski, Three-Phase AC-DC Converters, Chapter 23 in “Industrial Electronics Handbook”, B. Wilamowski, D. Irwin, (Eds) CRC Taylor & Francis, USA, 2011 (in English), 31 pages.
[10]
M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, Fundamentals of AC-DC-AC Converters Control and Applications, Chapter 23 in “Industrial Electronics Handbook”, B. Wilamowski, D. Irwin (Eds), CRC Taylor & Francis, USA, 2011 (in English), 33 pages.
[9]
M. P. Kaźmierkowski and T. Orłowska-Kowalska, Neural Network estimation and neuro-fuzzy control in converter-fed induction motor drives, Chapter in Soft Computing in Industrial Electronics, Springer-Verlag, Heidelberg 2002 (in English), 51 pages.
[8]
M. P. Kaźmierkowski, R. Krishnan and F. Blaabjerg (Eds) Control in Power Electronics , Academic Press - USA, 2002, (in English), Author of 4 Chapters 250 pages.
[7]
M. P. Kaźmierkowski, H. Tunia, Automatic Control of Converter-Fed Drives Warsaw - Amsterdam - New York - Tokyo: PWN-ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, 1994 (in English), 559 pages
[6]
H. Tunia, M. P. Kaźmierkowski, Automatyka napędu przekształtnikowego (Converter drive systems). Warsaw: Polish Scientific Publisher-PWN, 1987 (in Polish), 572 pages
[5]
M. P. Kaźmierkowski, Zasady syntezy napędów przekształtnikowych (Principles of synthesis of control systems for converter fed drives). Warsaw University of Technology, Publications "ELEKTRYKA", Dr. Sc.-thesis, No. 1, 1980 (in Polish), 154 pages
[4]
M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, A. Wójciak, Urządzenia elektroniki przemysłowej (Industrial electronics equipment). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiŁ, 1982 (in Polish), 211 pages
[3]
M. Nowak, M. P. Kaźmierkowski, A. Wójciak, Układy przekształtnikowe w elektronice przemysłowej (Converter circuits for industrial electronics). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiŁ, 1980 (in Polish), 267 pages
[2]
M. P. Kaźmierkowski, A. Wójciak, Układy sterowania i pomiarów w elektronice przemysłowej (Control and measurement circuits for industrial electronics). Warsaw: Telecommunications Publisher-WKiL, 1979 (in Polish) and 1983 (in Russian), 260 pages
[1]
M. P. Kaźmierkowski, Adaptacyjne sterowanie napędów z silnikami prądu stałego (Adaptive control of converter fed dc motor drives) Ph.D.-thesis, Warsaw University of Technology, 1972 (in Polish), 101 pages

II. Podręczniki
[4]
M. P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki (Introduction into Signal and Power Electronics) . Warsaw University of Technology, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004 , 480 pages
[3]
Z. Grunwald, M. P. Kaźmierkowski, W. Koczara, J. Łastowiecki, G. Przywara, Napęd elektryczny (Electric Drive), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, 1978 (in Polish), 680 pages
[2]
M. P. Kaźmierkowski, J. Matysik, Podstawy elektroniki i energoelektroniki (Principles of electronics and power electronics). Warsaw University of Technology, Text-Books Publisher-WPW, 1983 and 1984 and 1990 (in Polish), 465 pages
[1]
H. Tunia, M. P. Kaźmierkowski, Podstawy automatyki napędu elektrycznego (Principles of controlled drive systems). Warsaw: Polish Scientific Publisher-PWN, 1978 first edition and 1983 second edition (in Polish), 323 pages

III. Artykuły
[105]
C. Patel, P. P Rajeevan, A. Dey, R. Ramchand, K. Gopakumar, M. P. Kazmierkowski, „Fast Direct Torque Control of Open-end Induction Motor Drive using 12-sided Polygonal Voltage Space Vectors", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 1, 2012, pp. 400-410 (in English).
[104]
M. Bobrowska-Rafał, K. Rafał, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, "Grid Synchronization and Symmetrical Components Extraction with PLL Algorithm for Grid Connected Power Electronic Converters – A Review", Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 59, no. 4, 2011, pp. 485-497 (in English)
[103]
G. Benysek, M. P. Kazmierkowski, J. Popczyk, and R. Strzelecki, „Power electronic systems as crucial part of Smart Grid infrstructure – a survey”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol. 59, no. 4, 2011, pp. 445-473
[102]
R. M. Miskiewicz, A. J. Moradewicz, M. P. Kazmierkowski: „Bezstykowy system zasilania z dwukierunkowym przepływem energii dla pojazdów elektrycznych”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrotechnical Review) ISSN 0033-2097, R. 87, Nr 8, 2011, pp. 212-218 (in Polish).
[101]
G. Wrona, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Bobrowska-Rafał, M. Korzeniowski: „Procesory zmienno-przecinkowe serii TMS320F28xx w systemach sterowania przekształtników dla energetyki odnawialnej”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrotechnical Review) ISSN 0033-2097, R. 87, Nr 6, 2011, pp. 73-78 (in Polish).
[100]
M. P. Kazmierkowski, L. G. Franquelo, J. Rodriguez, M. Perez, J.I. Leon: „High Performance Motor Drives”, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 5, No. 3, 2011, pp. 6 - 26 (in English).
[99]
M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, G. Wrona: „Real-Time DSP Based Control Algorithm for Power Electronics Grid-Connected Converters,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, No. 2, 2011, pp. 204-211 (in English).
[98]
D. Stando, M. P. Kazmierkowski, T. Orłowska-Kowalska, M. Dybkowski: „Bezczujnikowe sterowanie falownikowego napędu indukcyjnego dla pojazdów elektrycznych w szerokim zakresie prędkości”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrotechnical Review) ISSN 0033-2097, R. 87, Nr 3, 2011, pp. 307-312 (in Polish)
[97]
S. Styński, M. P. Kaźmierkowski, D. Świerczynski: „Analiza wielopoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z kondensatorami o zmiennym potencjale zasilanego ze źródła jednofazowego”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrotechnical Review) ISSN 0033-2097, R. 87, Nr 1, 2011, pp. 153-158 (in Polish)
[96]
M. Dybkowski, T. Orłowska-Kowalska, M. P. Kazmierkowski, D. Stando: „Sterowanie Układu Napedowego z Silnikiem Indukcyjnym w Zastosowaniach Trakcyjnych”, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napedów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Nr 64, 2010, pp. (in Polish).
[95]
A. J. Moradewicz, M. P. Kazmierkowski: „Contactless Energy Transfer System With FPGA-Controlled Resonant Converter”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, No. 9, Sept. 2010, pp. 3181-3190 (in English).
[94]
A. J. Moradewicz, M. P. Kazmierkowski: „High efficiency contactless energy transfer system with Power electronic resonant converter”, Bulletin of Polish Academy of Sciemce, Technical Science, Vol. 57, No. 4, Dec. 2009, pp. 375-382 (in English).
[93]
M. Malinowski, S. Styński, W. Kolomyjski, M. P. Kazmierkowski: „Control of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines” IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 1, pp. 69-77, 2009 (in English).
[92]
M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, H. Ch. Sorensen, "Ocean Waves Energy Converter - Wave Dragon MW", Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, Vol. 84 Nr 2/2008, str. 8-13 (in English)
[91]
P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, “Virtual flux based predictive direct power control of ac/dc converters with on-line inductance estimation,” IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4381–4390, Dec. 2008 (in English)
[90]
P. Cortes, M. P. Kazmierkowski, R. M. Kennel, D. E. Quevedo,and J. Rodríguez, “Predictive control in power electronics and drives,” IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4312–4324, Dec. 2008 (in English)
[89]
P. Cortes, J. Rodriguez, P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, “Direct Power Control of an AFE Using Predictive Control”, IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 23, No. 5, pp. 2516-2523, 2008 (in English)
[88]
P. Wójcik, D. Świerczynski, M. P. Kazmierkowski, M. Janaszek, „Direct Torque and Flux Control of PWM Inverter Fed Induction Motor Drive for Electrical Tram Transportation”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 84, No. 12, pp. 115-118, 2008 (in English)
[87]
A. Moradewicz and M. P. Kazmierkowski, „FPGA Based Control of Contactless Inductive Power Supply for Robots and Manipulators”, International Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 2, No. 3, pp. 20-25, 2008 (in English)
[86]
L.M. Grzesiak and M. P. Kazmierkowski, "Improving Flux and Speed Estimators for Sensorless AC Drives", IEEE Industrial Electronics Magazine, Fall 2007, pg 8-19, (in English).
[85]
P. Cortes, J. Rodriguez, P. Antoniewicz and M. P. Kaźmierkowski, "Direct Power Control of an AFE Using Predictive Control", IEEE Trans. on Power Electronics, 2007 (in English), accepted for publication.
[84]
A. Moradewicz and M. P. Kaźmierkowski, "FPGA Based Control of Contactless Inductive Energy Transmission System", IEEE Trans. on Industrial Electronics, 2007 (in English), accepted for publication.
[83]
B. Mehdawi, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski,"Design and investigation of Vector control scheme PWM inverter-fed permanent magnet synchronous motor drive", Archive for Electrical Engineering, Vol. , 2007 (in English)
[82]
M. Kaźmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, No. , pp. , 2007 (in English).
[81]
P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, "Predictive direct power control of three-phase boost rectifier", Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 54, No. 3, 2006, Special Issue "Control in Power Electronics and Drives", pp. 287-292 (in English).
[80]
M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski, "Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor", Recent Developments of Electrical Driver, Best papers from the international Conference on Electrical Machines ICEM`04, Springer, 2006, pp. 261-274. (Chapter in Monograph in English).
[79]
M. Jasiński, M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, "Direct control for AC/DC/AC converter-fed induction motor with active filtering function", Compel, The International Jurnal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Selected Paper from the 18th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2004, Vol.25, No. 1, 2006, pp. 235-242. (Chapter in Monograph in English).
[78]
M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, "Napędy indukcyjne zasilane w układzie prostownik PWM /falownik PWM ze sterowaniem wektorowym (Induction Motor Drive fed by PWM Rectifier/Inverter with Victor Control)", Przegląd Elektrotechniczny, r. 81 Nr 6/2005, str. 1-5 (in Polish).
[77]
M. P. Kaźmierkowski and R. Bracha,"Teaching of Pulse Width Modulation Methodsfor Three-Phase Converters Using Internet" IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2004, Vol. 51, No. 2, pg 4-12, (in English).
[76]
M. Malinowski and M. P. Kaźmierkowski, "Control of Three-Phase PWM Rectifier - A Comparative Review", IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2004, Vol. 51, No. 1, pg 5-12, (in English).
[75]
M. Cichowlas, M. Malinowski, D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, P. Rodríguez, J. Pou, "Active filtering function of three-phase PWM boost rectifier under different line voltage conditions", IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, April, pp. , 2005, (in English).
[74]
G. Buja and M. P. Kaźmierkowski, "Review of Direct Torque Control of AC Motors", IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 4, August, pp. 744-757, 2004, (in English).
[73]
M. Malinowski, M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)", IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, April, pp. 447-454, 2004, (in English).
[72]
M. Żelechowski, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski, J. Załęski "Uniwersalne napędy falownikowe ze sterowaniem mikroporcesorowym nowej generacji", Elektro-info, Nr 6 (17) 2003, str. 26-28 (in Polish)
[71]
M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski "A new control strategy for three-phase PWM rectifier with active filtering function", Archiwum Elektrotechniki 2003 , (in English)
[70]
G. Buja and M. P. Kaźmierkowski, "Review of Direct Torque Control Methods for Induction Motor Drives", Prace Instytutu Elektrotechniki, 2003, pp. 31-60, (in English).
[69]
M. Jasiński, M. Liserre, M. P. Kaźmierkowski, "Regulator rozmyty w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM (Fuzzy Logic Controller for Voltage Oriented Control of PWM Rectifiers), Przegląd Elektrotechniczny No. 2, 2003, pp. 101-104, (in Polish).
[68]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation - A Comparative Study" EPE Journal, Vol. 13, No. 2, 2003, pp. 28-34, (in English).
[67]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski "A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives" - IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 18, No. 6, Novemeber 2003, pp. 1390-1396, (in English).
[66]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski "Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM rectifiers" Mathematics and Computers in Simulation 63, ELSEVIER, 2003. pp. 349-361, (in English).
[65]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Modulator adaptacyjny zmniejszający straty łączeniowe tranzystorowych przekształtników PWM" (Adaptive PWM Modulator for Switching Losses Reduction in PWM Converters), Wiadomości Elektrotechniczne, nr 2, 2001. pp. 50-53, (in Polish).
[64]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, "Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym", Jakość i Użytkowanie Energii, Tom 7 - Zeszyt 1, pp.129-138, 2001, (in Polish).
[63]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, S. Hansen, F. Blaabjerg, G.D. Marques, "Virtual Flux Based Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifiers", IEEE Transaction on Industry Application, vol. 37, No. 4, July/August 2001, (in English)
[62]
M. P. Kaźmierkowski, "Control of PWM Rectifier/Inverter-Fed Induction Motors - A Survey", Prace Instytutu Elektrotechniki, Warszawa, Zeszyt 205, pp. 73-92, 2000, (in English).
[61]
M. P. Kaźmierkowski, F. Abrahamsen, J.K. Pedersen, F. Blaabjerg, "Oszczędności silnika dla napędów pomp i wentylatorów", (Energy Saving in HVAC Drives), Napędy i sterowanie. Nr 7/8, 2000, pp. 10-13, (in Polish).
[60]
J.O.P. Pinto, B.K. Bose, L.E.B. de Silva, M. P. Kaźmierkowski, "A Neural-Network-Based Space-Vector PWM Controller for Voltage-Fed Inverter Induction Motor Drive", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 36, No 6, Nov./Dec. p.1628-1636, 2000, (in English).
[59]
P.Z. Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, B.K. Bose, F. Blaabjerg, "A Simple Direct-Torque Neuro-Fuzzy Control of PWM-Inverter-Fed Induction Motor Drive" IEEE Transaction on Industrial Electronics, August, vol.47 no 4 p.863-870, 2000, (in English).
[58]
F. Blaabjerg, M. P. Kaźmierkowski, J.K. Pedersen, P. Thoegersen, M. Toennes, "An Industry-University Collaboration in Power Electronics and Drives", IEEE Transaction on Education. February 2000. Vol. 43, no 1, p.52-57, (in English).
[57]
M. Malinowski, D.L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, "Prosta metoda sterowania wektorowego (NFO) silników klatkowych zasilanych z falowników napięcia", (A Simple Vector Control Method NFO for PWM Inverter-Fed Induction Motors), Przegląd Elektrotechniczny, No 7-8, 1999, pp. 169-172, (in Polish).
[56]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Pulkowski, "Nowe podejście do metod modulacji szerokości impulsów w przekształtnikach trójfazowych" (A New Approach to PWM in Three-Phase Converters), Przegląd Elektrotechniczny, No 5, 1999, pp. 13-19, (in Polish).
[55]
M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, J. K. Pedersen, "Zajęcia projektowe bazą kształcenia innowacyjnego na Uniwersytecie w Aalborgu (Project Oriented Teaching as Basis for Innovative Education at Univ. Of Aalborg), Dania, Przegląd Elektrotechniczny, No 1, 1999, pp. 16-18, (in Polish).
[54]
M. P. Kaźmierkowski, "Control Stetegies for PWM - Inverter - Fed Induction Motors", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 93, 1999, pp. 15-24
[53]
M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen, "Międzynarodowy program profesorski ufundowany przez firmę Danfoss na Uniwersytecie w Aalborgu - nowy model współpracy uczelni z przemysłem"(International Danfoss Professor Program at University of Aalborg - A new Model for Industry University Cooperation), Przegląd Elektrotechniczny, No 3, 1999, pp.68-69, (in Polish).
[52]
M. P. Kaźmierkowski, M.Ali. Salem, M. Pulkowski, K Żochowski., "Tranzystorowe falowniki czterogałęziowe" (Transistor Four-Legs Inverters), Przegląd Elektrotechniczny, No 8, 1998, pp. 193-197, (in Polish).
[51]
M. P. Kaźmierkowski, M. Kosicki, K. Żochowski, "Nowe zasilacze trójfazowe AC/DC do napędów falownikowych prądu przemiennego" (New Three-Phase AC/DC converters for AC Drives), Przegląd Elektrotechniczny, No 4, 1998, pp. 85-89, (in Polish).
[50]
M. P. Kaźmierkowski, "Sterowanie polowo-zorientowane czy regulacja bezpośrednia momentu silnika klatkowego"(Field Oriented Control or Direct Torque Control - What is Preferable?), Elektronizacja podzespoły i zastosowania elektroniki 2/98, 1998, pp. 15-18, (in Polish).
[49]
M. P. Kaźmierkowski, "Porównanie metody sterowania polowo-zorientowanego z metodą bezpośredniej regulacji momentu silnika klatkowego" (Comparison of Field Oriented Control with Direct Torque Control Method), Przegląd Elektrotechniczny, No 4, 1998 pp. 85-89, (in Polish).
[48]
M. P. Kaźmierkowski, L. Malesani, "Current Control Techniques for Three-Phase Voltage-Source PWM Converters: A Survey", IEEE-Transactions on Industrial Electronics, vol. 45, No 5, Oct. 1998, pp. 691-703.
[47]
M. P. Kaźmierkowski, L. Malesani, "Guest Editorial Special Section on PWM Converter Current Control", IEEE-Transactions on Industrial Electronics, vol. 45, No 5, Oct. 1998, pp.689-690.
[46]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, S. Kanoza, "Synchroniczny regulator napięcia do trójfazowych falowników rezonansowych zasilających silniki klatkowe" (Synchronous Voltage Controller for three-Phase Resonant Inverters), Przegląd Elektrotechniczny, No 7, 1996, pp.176-180, (in Polish)
[45]
M. P. Kaźmierkowski, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE '96, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, September 1996, str 8-9.
[44]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, D. L. Sobczuk, "Neuronowy regulator prądu do tranzystorowych falowników PWM" (Neural Network Current Controller for Transistor PWM Inverters) Przegląd Elektrotechniczny, No 7, 1995 pp. 175-178, (in Polish).
[43]
M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, "Impact of Energing Technologies on PWM Control of Power Electronic Converters", IEEE Ind. Electronics Soc. Newsletter, Dec. 1995, pp. 9-13.
[42]
M. P. Kaźmierkowski, Institute of Control and Industrial Electronics, Warsaw University of Technology, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, September 1995, str 11-12.
[41]
M. P. Kaźmierkowski, A. Kasprowicz, "Improved direct torque and flux vector control of PWM inverter-fed induction motor drive," IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 42, No. 4, pp. 344-349, 1995 (in English).
[40]
M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, "Zastosowanie sieci neuronowych do sterownia trójfazowych falowników napięcia (Application of neural networks for three phase voltage inverters control)", Przegląd Elektrotechniczny, No 11, pp. 287-291, 1994 (in Polish).
[39]
M. P. Kaźmierkowski, A. Kasprowicz, "Regulacja bezpośrednia momentu i strumienia silnika klatkowego zasilanego z falownika napięcia (Direct control of torque and flux of a cage motor energized from a transistorized voltage inverter)", Przegląd Elektrotechniczny, No 2, pp. 30-33, 1994 (in Polish).
[38]
D. L. Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, "Comparative investigation of sliding mode speed controllers for PWM inverter-fed induction motor drives," Modelling, Simulation & Control, Prt A, Vol. 50, No.2, pp. 27-42, 1993, (in English).
[37]
M. P. Kaźmierkowski, "Przekształtniki rezonansowe do sterowania trójfazowych silników prądu przemiennego (Dc link resonant converters for three-phase ac motor control)", Przeglad Elektrotechniczny, No.5, pp. 101-102, 1993 (in Polish).
[36]
M. P. Kaźmierkowski, N. Mohan, R. Dhaouadi, "Space vector based current controller for transistor PWM-inverter-fed permanent magnet synchronous motor drives," Modelling, Simulation & Control, Prt A, Vol. 42, No.1, pp. 49-64, 1992, (in English).
[35]
M. P. Kaźmierkowski, "Equivalent circuits of vector controlled induction motor," Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics Polish Academy of Science), No. pp. 1992 (in English).
[34]
M. A. Dzieniakowski, K. Mackowiak, M. P. Kaźmierkowski, "Mikroprocesorowy układ o modulacji delta do formowania prądu (Microprocessor system of a current shaping on a basic of delta modulation principle)", Przegląd Elektrotechniczny, No.5, pp. 101-102, 1991 (in Polish).
[33]
M. P. Kaźmierkowski, P. Fabiański, W. Sulkowski, "Serwonapęd tranzystorowy z silnikiem indukcyjnym klatkowym dla robotów przemysłowych i obrabiarek (Transistor-fed induction motor servo drive for machine tools and robot applications)", Przegląd Elektrotechniczny, No.5, pp. 97-100, 1991 (in Polish).
[32]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "A novel vector control scheme for transistor PWM-inverter-fed induction motor drive," IEEE Trans. on Industrial Electronics, No.1, pp. 41-47, 1991 (in English).
[31]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, W. Sulkowski, "Novel space vector based current controllers for VSI-PWM inverters," IEEE Trans. on Power Electronics, No.1, pp. 158-166, 1991 (in English).
[30]
R. Nilsen, M. P. Kaźmierkowski, "Reduced-order observer with parameter adaption for fast rotor flux estimation in induction machine," IEE Proceedings, Vol. Pt.D, No. 1, pp. 35-43, January 1989 (in English).
[29]
M. P. Kaźmierkowski, A. Wójciak, "Current control of VSI-PWM inverter-fed induction motors," Przegląd Elektrotechniczny, No.9, pp. 258-262, 1988 (in English).
[28]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "Vector controlled induction motor drive system with simple parameter adaption," Archiwum Elektrotechniki, No.1/4, pp. 291-307, 1987 (in English).
[27]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "Napęd z silnikiem klatkowym sterowanym metodą polowo zorientowaną (Induction motor drive with field oriented control)", Przegląd Elektrotechniczny, No.6, pp. 153-158, 1987 (in Polish).
[26]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "A simple control system for current source inverter-fed induction motor drives," IEEE Trans. on Industry Application, May/June No.3, pp. 617-623, 1985 (in English).
[25]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "Układ sterowania falownikowego napędu asynchronicznego bez członu pomiaru prędkości kątowej (Control system for current source invrter-fed induction motor drives without a speed sensor)", Przegląd Elektrotechniczny, No.9, pp. 332-336, 1984 (in Polish).
[24]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "Porównanie właściwości dynamicznych różnych metod sterowania napędów falownikowych z silnikiem klatkowym (Comparison of dynamic performance of different control methods for inverter-fed induction machines)", etz-Archiv, No.9, pp. 269-277, 1982 (in German).
[23]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "Estymator analogowy do badań i sterowania napędów falownikowych prądu przemiennego (An analogous real-time calculator for research and control of inverter-fed ac drives)", etz-Archiv, No.6, pp. 171-176, 1982 (in German).
[22]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Iwanejko, "Napęd asynchroniczny z falownikiem prądu o modulowanej szerokości impulsów (Induction motor drive with PWM-current source inverter)", Przegląd Elektrotechniczny, No.1-4, pp. 11-15, 1982 (in Polish).
[21]
M. P. Kaźmierkowski, R. Tołwinski, "Analiza struktur układów sterowania napędami przekształtnikowymi prądu stałego (Analysis of the control structures for converter-fed dc motor drives)", Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics of Polish Academy of Science), No.3, pp. 691-700, 1981 (in Polish)
[20]
M. P. Kaźmierkowski, J. Fabianowski, J. Iwanejko, "Cyfrowy układ sterowania falownikiem prądu zasilającym silnik klatkowy (Digital control circiuts for current source inverter feeding induction motor)", Publications of the Warsaw University of Technology"ELEKTRYKA", No.59, pp. 145-152, 1980 (in Polish).
[19]
M. P. Kaźmierkowski, R. Tołwiński, "Analiza układu sterowania częstotliwo-ściowego silnika klatkowego metodą symulacji cyfrowej (Analysis of frequency controlled induction motor using digital simulation method)", Publications of the Warsaw University of Technology"ELEKTRYKA", No.59, pp. 113-127, 1980 (in Polish).
[18]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, J. Iwanejko, "Analiza przebiegu momentu maszyny asynchronicznej zasilanej z falownika prądu (Analysis of the torque waveform developed by induction motor under current source inverter supply)", Archiwum Elektrotechniki, (Edited by Committee of Electrotechnics Polish Academy of Sciences), No.4, pp. 879-892, 1980 (in Polish).
[17]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, M. Nowak, "Układy napędowe z silnikiem klatkowym pracującym ze stałą częstotliwością poślizgu (Induction motor drive system controlled with constant slip frequency)", Przegląd Elektrotechniczny, No.3, pp. 102-106, 1980 (in Polish).
[16]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, M. Nowak, "Właściwości układów sterowania częstotliwościowego silnika klatkowego z pośrednią i bezpośrednią stabilizacją strumienia (The performance of frequency controlled induction motor drives with indirect and direct flux stabilization)", Przegląd Elektrotechniczny, No.11, pp. 467-470, 1979 (in Polish).
[15]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, M. Nowak, "Układ napędowy z silnikiem klatkowym sterowanym przez przemiennik częstotliwości z falownikiem prądu (Induction motor drive system controlled by a frequency converter with dc-link current source inverter)", Przegląd Elektrotechniczny, No.10, pp. 433-438, 1977 (in Polish).
[14]
M. P. Kaźmierkowski, "Układy sterowania silników klatkowych przez zmianę częstotliwości zasilania (Control systems for frequency controlled cage-rotor induction motors)", Przegląd Elektrotechniczny, No.6, pp.253-257, 1977 (in Polish).
[13]
M. P. Kaźmierkowski, "Przegląd napędów przekształtnikowych z silnikami prądu przemiennego (The review of the converter-fed ac motor drives)", Przegląd Elektro-techniczny, No.5, pp. 183-187, 1976 (in Polish).
[12]
M. P. Kaźmierkowski, W. Kosieradzki, "Synteza układu sterowania napędu przekształtnikowego z silnikiem synchronicznym (Synthesis of the control systems for converter-fed synchronous motor drives)", Publications of the Warsaw University of Technology "ELEKTRYKA", No.42, pp. 19-43, 1976 (in Polish)
[11]
M. P. Kaźmierkowski, "Modele matematyczne silników elektrycznych dla potrzeb syntezy układów sterowania napędów przekształtnikowych (Mathematical models of electric motors for the synthesis of drive control systems)", Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics Polish Academy of Science), No.4, pp. 873-886, 1976 (in Polish).
[10]
M. P. Kaźmierkowski, "Nowe podzespoły elektroniczne dla potrzeb techniki regulacji napędów przekształtnikowych (New signal electronic circuits for regulation of converter fed drives)", Publications of the Warsaw University of Technology"ELEKTRYKA", No.42, pp. 109-118, 1974 (in Polish).
[9]
M. P. Kaźmierkowski, J. Mazurek, "Problemy optymalizacji sterowania silników synchronicznych (Some problems of optimalization of synchronous motor control)", Publications of the Warsaw University of Technology"ELEKTRYKA", No.36, pp. 65-84, 1974 (in Polish).
[8]
M. P. Kaźmierkowski, S. Łobodzinski, "Optymalizacja właściwości dynamicznych układu regulacji szybkości skrawania tokarki TPD-50-N (Optimization of the dynamic performance of the cutting speed control system for tool machine TPD-50-N)", Publications of the Warsaw University of Technology "ELEKTRYKA", No.35, pp. 23-38, 1974 (in Polish).
[7]
M. P. Kaźmierkowski, "Modelowanie sterowanych adaptacyjnie tyrystorowych układów napędowych z silnikami prądu stałego (Modelling and Simulation of adaptive controlled dc motor drive systems)", Publications of the Warsaw University of Technology "ELEKTRYKA", No.35, pp. 39-73, 1974 (in Polish).
[6]
M. P. Kaźmierkowski, "Pośredni układ adaptacyjny z modelem do regulacji prędkości napędu przekształtnikowego (Indirect adaptive systems with model in speed control of converter-fed drives)", Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics of Polish Academy of Science), No.2, pp. 513-523, 1974 (in Polish).
[5]
M. P. Kaźmierkowski, "Zastosowanie bezpośredniego układu adaptacyjnego z modelem do regulacji prędkości obrotowej napędów przekształtnikowych, (Application of Model Reference Adaptive Control system for speed control in converter-fed dc motor drives)", Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics Polish Academy of Science), No.1, pp. 111-121, 1974 (in Polish).
[4]
M. P. Kaźmierkowski, "Sterowanie adaptacyjne napędów przekształtnikowych z silnikami prądu stałego (Adaptive control of converter drives with dc motors)", Archiwum Elektrotechniki (Edited by Committee of Electrotechnics Polish Academy of Science), No.1, pp. 101-109, 1974 (in Polish).
[3]
M. P. Kaźmierkowski, A. Wójciak, "Dynamika regulacji prędkości napędów przekształtnikowych przy zmianach wartości strumienia wzbudzenia" (Dynamics of the speed control loop in converter-fed drives under variable flux level), Przegląd Elektrotechniczny, No.5, pp. 204-208, 1973 (in Polish).
[2]
Z. Pasowski, M. P. Kaźmierkowski, "Kryteria doboru dławika katodowego w tyrystorowych układach napędowych (Selection criteria of cathode inductance value for thyristor-fed drive systems)", Zagadnienia Wybrane Elektrotechniki, Tyrystorowe układy napędowe, Wydawnictwa Instytutu Elektrotechniki, pp. 114-128, marzec 1972 (in Polish).
[1]
M. P. Kaźmierkowski, Z. Pasowski "Wzmacniacz regulacyjny prądu stałego do układów tyrystorowych (DC amplifier based regulator for thyristor circuits)", Zagadnienia Wybrane Elektrotechniki, Tyrystorowe układy napędowe, Wydawnictwa Instytutu Elektrotechniki, pp. 513-523, marzec 1972 (in Polish).)

IV. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych
[178]
M. P. Kazmierkowski, D. Stando, „Novel Method of Dynamic Flux Weakening for DTC-SVM Controlled Inverter-Fed Drives”, in Proc. 17th International Symposium on Micromachines and Servodrives – MiS 2011, Sept., 2011, Poland (on CD)
[177]
G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, „Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC”, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APE 2011, 8-10 Czerwca, Jurata 2011, p. 41-52.
[176]
M. P. Kazmierkowski, “Predictive Control of Three-Phase AC/DC Converters”, IEEE-PRECEDE, Munich, 14-16 October 2011 (on CD)
[175]
M. P. Kazmierkowski, “Power Electronics for Renewable Sea Wave and Wind Energy”, 2011 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems EPECS 2011”, Nov. 15-17, 2011, American University of Sharjah, UAE (on CD).
[174]
C. Patel, R. Ramchand, P. P. Rajeevan, K. Sivakumar, A. Das, K. Gopakumar, M. P. Kazmierkowski, „Direct Torque Control Scheme of IM Drive with 12-sided Polygonal Voltage Space Vectors", in Proc. European Power Electronics Conf. EPE 2011, 30 Aug. – 1 Sept., 2011, Birmingham, pp. P1-P11, ISBN: 9789075815153 (on ieeexplore).
[173]
M. P. Kazmierkowski, “Control of Power Electronics Grid Interfaces for Renewable Ocean Wave and Wind Energy”, 16th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011, 22 – 25 August 2011, Amber Baltic Hotel, Międzyzdroje, Poland (on CD).
[172]
R. M. Miskiewicz, A. J. Moradewicz, M. P. Kazmierkowski: “Contactless Battery Charger with Bi-directional Energy Transfer for Plug-in Vehicles with Vehicle-to-Grid Capability”, in Proc. IEEE ISIE’2011, Gdansk, Poland, June 27-30, 2011, pp. 1969 - 1973 (on ieeexplore).
[171]
M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski: “Power Electronics for Renewable Sea Wave Energy”, in Proc. of the International Conf. IEEE CPE’11, June 1-3, 2011, Tallinn, Estonia (on ieeexplore).
[170]
M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski and M. Bobrowska-Rafal: „AC-DC-AC Converter with Grid Voltage Dips Mitigation”, in Proc. of the 14-th Internat. Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010, 6-8 Sept., 2010, Ohrid, Republic of Macedonia (on ieeexplore).
[169]
M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski: “Power Electronics for Renewable Sea Wave Energy”, in Proc. of the International Conf. OPTIM 2010, May 20-22, 2010, Brasov, Romania (on ieeexplore)
[168]
M. P. Kazmierkowski and M. Jasinski: “Power Electronics for Renewable Sea Wave Energy”, in Proc. of the International Conf. OPTIM 2010, May 20-22, 2010, Brasov, Romania (on ieeexplore)
[167]
M. P. Kazmierkowski and P. Wojcik: „Flux Vector Control with Space Vector Modulation for PWM inverter fed induction motor drive ”, in Proc. of the IEEE-MELECON 2010, April 26-28, 2010, Valetta, Malta (on ieeexplore)
[166]
M. Jasinski, P. Okon, M. P. Kazmierkowski: „Control of Grid-Interfacing AC-DC-AC Converter for Variable Speed Energy Generation under Unbalanced and Distorted Voltage Conditions”, EVER 2009, Monaco, 26-29 Mars, 2009, (on CD).
[165]
R. Kennel, M. P. Kazmierkowski, J. Rodriguez, P. Cortes: „Predictive Control in Power Electronics and Drives”, in Proc. of European Power Electronics Conference EPE’09, Balcerona, Spain, 7 Sept., 2009, (on CD).
[164]
M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, M. Bobrowska, P. Okon: „Control of AC-DC-AC Converter under Unbalanced and Distorted Input Conditions”, in Proc. of International Conf. on Compatybility in Power Electronics CPE’09, Badajos, Spain, 20-22 May, 2009, (on CD).
[163]
M. Bobrowska, K. Rafal, A. Milicua, M. P. Kazmierkowski: „Improved Voltage Oriented Control of AC-DC Converter under Balanced and Unbalanced Grid Voltage Dips”, in Proc. of 2009 IEEE International Conf. EUROCON 2009, Sankt Petersburg, Russia, May 18-23, 2009, (on CD).
[162]
K. Rafal, M. Bobrowska, J. A. Barrena, M. P. Kazmierkowski: „Component minimized AC/DC/AC converter with DC-Link Capacitors voltages balancing”, in Proc. of 2009 IEEE International Conf. EUROCON 2009, Sankt Petersburg, Russia, May 18-23, 2009, (on CD).
[161]
M. P. Kazmierkowski, M. Jasinski, M. Bobrowska: „Control of AC-DC-AC converter for variable speed energy generation under unbalanced and distorted voltage conditions”, in Proc. of XII International Conf. on Modern Power Supply for Power Systems, Kazimierz Dolny, Poland, 18-20.03.2009, pp. 1.1-1.14
[160]
R. Kennel, M. P. Kazmierkowski, J. Rodriguez, P. Cortes: „Predictive Control in Power Electronics and Drives”, in Proc. of 13 International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC’08, Poznan, Poland, 1-3 Sept., 2008, (on CD)
[159]
V. Oleschuk, M. P. Kazmierkowski, “Dual-Source Fed Multiphase Traction System with Standard and Non-Standard Control Regimes Based on Synchronized PWM”, in Proc. of 13 International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC’08, Poznan, Poland, 1-3 Sept., 2008, (on CD).
[158]
K. Rothenhagen, M. Jasinski, M. P. Kazmierkowski, “Grid Connection of Multi-Megawatt Clean WaveEnergy Power Plant under Weak Grid Condition”, in Proc. of 13 International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC’08, Poznan, Poland, 1-3 Sept., 2008, pp. 1927-1933.
[157]
P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, M. Jasiński: „Comparative Study of Two Direct Power Control Algorithms for AC/DC Converters”, in Proc. of 2008 IEEE International Conference on Computational Technologies in Electrical an Electronics Engineering SIBIRCON’08, Novosibirsk, Russia, July 21-25, 2008, pp. 159-163.
[156]
M. Malinowski, S. Stynski and M. P. Kazmierkowski: „Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters with LC Output Sine Filter”, in Proc. of XX Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC’08, Lille, France, July 2-4, 2008, pp. 155-156.
[155]
M. Malinowski, S. Stynski and M. P. Kazmierkowski: „Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules with LC Output Sine Filter”, in Proc. of 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE’08, Cambridge, UK, 30 June – 2 July, 2008, pp. 335-340.
[154]
A. J. Moradewicz and M. P. Kazmierkowski: „FPGA Based Control of Series Resonant Converter for Contactless Power Supply”, in Proc. of 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE’08, Cambridge, UK, 30 June – 2 July, 2008, pp. 245-250.
[153]
R. Kennel, M. P. Kazmierkowski, J. Rodriguez, P. Cortes: „Predictive Control in Power Electronics and Drives”, in Proc. of 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE’08, Cambridge, UK, 30 June – 2 July, 2008, (on CD)
[152]
R. Kennel, M. P. Kazmierkowski, J. Rodriguez, P. Cortes: „Predictive Control in Power Electronics and Drives”, in Proc. of 39th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference PESC,08, Rhodes – Greece, June 15-19, 2008, Tutorial 3, pp. 177-204.
[151]
P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski: „Virtual Flux Predictive Direct Power Control of Three Phase AC/DC Converter”, in Proc. of 2008 IEEE Conference on Human System Interaction, Kraków, Poland, May 25-27. 2008 (on CD)
[150]
P. Antoniewicz and M. P. Kazmierkowski, M. Jasiński: „Comparison of Two Algorithms for Direct Power Control of Three-Phase AC/DC Converter”, in Proc. of 2008 IEEE Conference on Human System Interaction, Kraków, Poland, May 25-27. 2008, (on CD)
[149]
D. Świerczynski, P. Wójcik, M. P. Kazmierkowski, M. Janaszek: „Direct Torque Controlled PWM Inverter Fed PMSM Drives For Public Transport”, in Proc. of The 10th IEEE International Workshop on Advanced Morion Control IEEE-AMC’08, Trento, Italy, March 26-28, 2008, Vol. 2. pp. 716-720.
[148]
M. P. Kazmierkowski, D. Świerczynski, P. Wójcik, M. Janaszek: „PWM Inverter-Fed Induction and PM Synchronous Drives for public Transport”, in Proc. of XI International Conf. on Modern Power Supply for Power Systems, Zakopane, Poland, 5-7.03.2008.
[147]
P. Wojcik and M. P. Kazmierkowski, "Reliable Direct Torque Control with Flux Vector Modulation (DTC - FVM) Including Six - Step Operation", IEEE Symposium on Diagnosis and Monitoring of Electrical Machines, Power Electronics and Drives SDEMPED`07, Krakow, 6-8 Sept., 2007 (on CD).
[146]
P. Wojcik and M. P. Kazmierkowski, "Direct Torque with Predictive Flux Vector Control of PWM Inverter-Fed AC Motors", in Proc. of XVI-th Electrical Drive and Power Electronics EDPE`07 Conf., Slovakia, 24-26 Sept., 2007 (on CD).
[145]
G. D. Marques, V. F. Pires, M. Malinowski and M. P. Kazmierkowski, "An Improved Synchronous Reference Frame Method for Active Filters",in Proc. of IEEE EUROCON 2007 The International Conference on "Computer as a Tool", Warsaaw, Sept. 9-12, 2007, pp. 2564-2569.
[144]
P. Antoniewicz, M. P. Kazmierkowski, P. Cortes, J. Rodriguez and A. Sikorski, "Predictive Direct Power Control Algorithm for Three-Phase AC/DC Converter", in Proc. of IEEE EUROCON 2007 The International Conference on "Computer as a Tool", Warsaaw, Sept. 9-12, 2007, pp. 1530-1534.
[143]
A. Moradewicz and M. P. Kazmierkowski,: "Novel FPGA Based Control of Series Resonant Converter for Contactless Power Supply`, in Proc. of IEEE EUROCON 2007 The International Conference on "Computer as a Tool", Warsaaw, Sept. 9-12, 2007, pp. 1328-1335.
[142]
130. A. Sikorski, M. Korzeniowski, A. Ruszczyk, M. P. Kazmierkowski, P. Antoniewicz, W. Kolomyjski and M. Jasinski, "A Comparison of Propoerties of Direct Torque and Flux Control Methods (DTC-SVM, DTC-δ, DTC-2x2, DTFC-3A)", in Proc. of IEEE EUROCON 2007 The International Conference on "Computer as a Tool", Warsaaw, Sept. 9-12, 2007, pp. 1733-1739.
[141]
P. Antoniewicz, M. P. Kazmierkowski, S. Aurtenechea and M. A. Rodriguez, "Comparative Study of Two Predictive Direct Power Control Algorithms for Three-Phase AC/DC Converters", in Proc. of EPE Conference, Aalborg 2007 (on CD).
[140]
M. Jasinski, D. Swierczynski, M. P. Kazmierkowski "Direct Active and Reactive Power Control of AC/DC/AC Converter with Permanent Magnet Synchronous Generator for Sea Wave Converter", POWERENG`07, Setubal, Portugal, 14-16 April, 2007, (on CD), (in English).
[139]
M. P. Kazmierkowski: "Generacja energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii fal morskich", Konferencja APS Energia, 14-16.03.2007, Zakopane (In Polish).
[138]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kaźmierkowski, S. Styński "DSP/FPGA Control for Variable-Speed Wind Turbines", in Proc. of IEEE IECON`2006, Paris, France, pp. 5161-5166.
[137]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kaźmierkowski, S. Styński "Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG", in Proc. of EPE-PEMC`2006, Portoroz, Slovenia, pp.889-894.
[136]
M. Kaźmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Elektrotechnika 2006 Conference, (on CD).
[135]
M. Kaźmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Elektrotechnika 2006 Conference, 14-16 Dec., 2006 (on CD), (In English).
[134]
M. P. Kaźmierkowski, R. Bracha and M. Malinowski, "Web Based Teaching of Pulse Width Modulation Methods for Three-Phase Two-Level Converters", in Proc. EPE-PEMC`2006, 20 Aug. - 1 Sept., 2006, Portoroz, Slovenia, pp.2134-2139 (in English).
[133]
W. Kołomyjski, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski "Adaptive Space Vector Modulator for Three-Level NPC PWM Inverter-Fed Induction Motor ", in Proc. of IEEE AMC`2006, Istanbul, Turkey, pp.523-528.
[132]
M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kaźmierkowski, S. Stynki "Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG", in Proc. EPE-PEMC`2006, 20 Aug. - 1 Sept., 2006, Portoroz, Slovenia, pp.889-894 (in English).
[131]
M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, "Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter with Induction Generator for Renewable Energy Syse - Wave Dragon MW", in Proc. of 6-th WSEAS/ASME Int. Conf. on Electric Power Systems, High Voltage, Electrical Machines, 16-18 Dec., 2006, Tenerife, Spain, (on CD), (in English).
[130]
Mehdawi B., Kaźmierkowski M. P., Świerczyński D., "Design and investigation of Vector control scheme PWM inverter-fed non-silent permanent magnet synchronous motors", in Proc. PPEE`2005, 2-5.04.2005, Wisła, Poland, pp. 32-36. (in English).
[129]
P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, "Predictive Power Control for PWM Rectifier", 23-25 November 2005, in Proc. SENE 2005, Łódź, Poland, pp.15-20. (in English).
[128]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, S. Bernet "New Simple Active Damping of Resonance in Three-Phase PWM Converter with LCL Filter" IEEE-ICIT 2005, Hong Kong, pp. 861-865, (on CD).
[127]
M. Malinowski, W. Szczygiel, M. P. Kaźmierkowski, S. Bernet "Simple Sensorless Active Damping Solution for Three-Phase PWM Rectifier with LCL Filter" IEEE-IECON 2005, Raleigh, USA, pp. 987-991, (on CD).
[126]
M. Malinowski, W. Szczygiel, M. P. Kaźmierkowski, S. Bernet "Sensorless Operation of Active Damping Methods for Three-Phase PWM Converters" IEEE-ISIE 2005, Dubrovnik, Croatia, (on CD).
[125]
M. Żelechowski, M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, "Controller Design for Direct Torque Controlled Space Vector Modulated (DTC-SVM) Induction Motor Drives", International Symposium on Industrial Electronics, IEEE-ISIE-2005, Dubrownik, Croatia, 06.2005, (on CD).
[124]
P. Antoniewicz, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski," AC/DC/AC Converter with Reduced DC Side Capacitor Value", in Proc. IEEE-EUROCON, 22-24, Nov., 2005, Belgrade, Serbia&Montenegro, (on CD).
[123]
M. Jasiński, P. Antoniewicz, M. P. Kaźmierkowski, "Vector Control of PWM Rectifier - Inverter Fed Induction Machine - A Comparison", In. Proc. of the CPE, 1- 3 June, 2005, Gdańsk, Poland, (CPE2005/2.10, on CD)
[122]
Żelechowski M. Blaabjerg G. F. Kaźmierkowski M. P. Świerczyński D. Kołomyjski W. "Design and Comparison Direct Torque Control Techniques for Induction Motors", in Proc. Intern. Conf. EPE`05, 11-14.09.2005, Dresden Germany, on CD
[121]
M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, "Sensoorless Direct Power and Torque Control of PWM Back-To-Back Converter-Fed Induction Motor", in Proc. of IEEE Industrial Electronics Annual Conf. IECON`04, 2-6 Nov., 2004, Busan, Korea (on CD), (in English).
[120]
M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski and D. Świerczyński, "Simple DTC-SVM Control Scheme for Induction and PM Synchronous Motors", ", 16th International Conference on Electrical Machines ICEM`2004, 5-8 Sept., 2004, Krakow, Poland (on CD), (in English).
[119]
M. Malinowski and M. P. Kaźmierkowski, "Review and Comparative Study of Control Techniques for Three-Phase Boost Rectifiers", 12-th International Conf. on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, 2-4 Sept., 2004, Riga, Latvia, Tutorial, (in English).
[118]
M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski and D. Świerczyński, "DTC-SVM an Efficient Method for Control Both Induction and PM Synchronous Motors", 12-th International Conf. on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, 2-4 Sept., 2004, Riga, Latvia, (on CD), (in English).
[117]
M. P. Kaźmierkowski and R. Bracha, "Virtual Laboratory of Power Electronic Pulse Width Modulation in Three-Phase Converters", 12-th International Conf. on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, 2-4 Sept., 2004, Riga, Latvia, (on CD), (in English).
[116]
M. Jasiński, D. Świerczyński and M. P. Kaźmierkowski, "Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter", in Proc. of IEEE ISIE`04, 4-7 May, 2004, Ajacio, France (on CD), (in English).
[115]
M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski and M. Żelechowski, "Unified Scheme of Direct Power and Torque Control for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor", 12-th International Conf. on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, 2-4 Sept., 2004, Riga, Latvia, A3-1206 (on CD), (in English).
[114]
M. Cichowlas, M. Malinowski and M. P. Kaźmierkowski, "Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boost Rectifiers", 12-th International Conf. on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC`04, 2-4 Sept., 2004, Riga, Latvia, A3-2644 (on CD), (in English).
[113]
M. Jasiński and M. P. Kaźmierkowski, "Direct Power Constant Switching Frequency Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor", IEEE International Conf. on Industrial Technology ICIT`04, 8-10 Dec., 2004, Hammamet, Tunisia (on CD), (in English).
[112]
M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski and M. Żelechowski, "Direct Power and Torque Control Scheme for Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor", 16th International Conference on Electrical Machines ICEM`2004, 5-8 Sept., 2004, Krakow, Poland (on CD), (in English).
[111]
M. Jasiński, M. Cichowlas and M. P. Kaźmierkowski, "Direct Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor with Active Filtering Function", XVIII Symp. Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2004, 28-30 June 2004, Poznan, Poland, pp. 103-105 (in English).
[110]
M. P. Kaźmierkowski "DIRECT TORQUE CONTROL METHODS FOR PWM INVERTER-FED INDUCTION MOTOR DRIVES - A SURVEY", International Conference on Unconventional Electrical and Electromechanical Systems - in Proc. of UEES`04, 24-29 Sept., 2004, Alushta, Crimea, pp. 79-90 (in English).
[109]
M. Jasiński, D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski "Novel Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter", IEEE-ISIE`04, Ajaccio, France, 2004 (on CD), (in English).
[108]
M. P. Kaźmierkowski, G. Buja, "Direct Torque Control of Induction Motors - A Review", IEEE-IECON`03, Roanoke, USA, 2003 (on CD), (in English).
[107]
M. Żelechowski, P. Kaczyński, M. P. Kaźmierkowski "Estymacja parametrów elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia MSI", 39th International Symposium on Electrical Machines, pp. 60, Gdańsk-Jurata, June 9-11, 2003 (na CD), (in English).
[106]
R. Barcha, M. P. Kaźmierkowski "Virtual Laboratory of Power Electronics Pulse Width Modulation in Three-Phase Converter", VI Krajowa Konferencja Naukowa SENE`03, 19-21 Listopad 2003, str. 79-84, (in English
[105]
M. P. Kaźmierkowski, M. Cichowlas "Prostownik PWM z funkcją aktywnej filtracji", Konferencja Naukowo-Techniczna Enel-Tech`03, Gliwice, 9-10 październik 2003, str. 9-18.
[104]
M. P. Kaźmierkowski, M. Cichowlas, M. Jasiński "Artificial Intelligence Based Controllers for Industrial PWM Power Converters", IEEE-INDIN`03, Banff, Canada, 2003 (on CD), (in English).
[103]
M. P. Kaźmierkowski "Review of Control Method for PWM Rectifiers" (Invited Plenary Lecture), Internat. Conf. on EDPE`03, Słowacja 2003 (on CD), (in English).
[102]
M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski "Active Filtering Function of Sensorless Controlled Three-Phase PWM Rectifier" Internat. Conf. on CPE`03, Gdańsk, 2003 (on CD), (in English).
[101]
M. Jasiński, D.Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski, M. Żelechowski "Sensorless Direct Power and Torque Control of Space Vector Modulated AC/DC/AC Converter- Fed Induction Motor", SENE`03, 19- 21 Nov., 2003, Łódź, Poland, str. 179- 185, (in English).
[100]
M. Jasiński, D.Świerczyński, M. P.Kaźmierkowski, M.Malinowski "Direct Torque and Power Control of an ac-dc-ac converter", V Power Electronics Seminar, 7-8 July, 2003, Berlin, Germany, (in English).
[99]
M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, - "Direct Power Control for three-phase PWM rectifier with active filtering function" - IEEE-APEC`03, USA, 2003 (on CD), (in English).
[98]
M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, - "DSP based Direct Power Control for three-phase PWM rectifier with active filtering function" - IEEE-ISIE`03, Rio de Janeiro, Brasil, 2003 (on CD), (in English).
[97]
M. Malinowski, G. Marques, M. P. Kaźmierkowski - "New Direct Power Control of three-phase PWM AC/DC converters under distorted and imbalanced line voltage conditions" - IEEE-ISIE`03, Rio de Janerio, Brasil, 2003 (on CD), (in English).
[96]
M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński, - "Novel active filtering function for DPC based three-phase PWM rectifier" - EPE`03, France, 2003 (on CD), (in English).
[95]
M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, - Comparison of Current Control Techniques for PWM Rectifiers, /IEEE-ISIE 2002, International Symposium on Industrial Electronics L`Aquila, ISBN: 0-7803-737-7, L`Aquila, Italy, July 8-11, 2002, CD, pp. 1259-1263
[94]
M. P. Kaźmierkowski, Control Techniques of for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives, SME`2002, /Invited Plenary Lecture, XXXVIII International Symposium on Electrical Machines/, ISBN 83-88906-02-X, 18-21 June 2002, Cedzyna, Kielce, pp. 31-40.
[93]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation - Simulation Study, /IEEE-ISIE 2002, International Symposium on Industrial Electronics L`Aquila, ISBN: 0-7803-737-7, L`Aquila, Italy, July 8-11, 2002, CD, pp. 1114-1118,
[92]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. M. Trzynadlowski: Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM rectifiers, Electrimacs`02, 7^th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems/, Montreal Canada, August 18-21, 2002, Montreal Canada, CD, pp. 1-7,
[91]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski: DSP Implementation of Direct Power Control with Constant Switching Frequency for Three-Phase PWM Rectifiers, IECON`02, IEEE International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, ISBN 0-7803-7475-4, November 5-8, 2002, Sevilla, Spain, CD, pp.1-5,
[90]
M. Malinowski, M. Jasinski, M. P. Kaźmierkowski, Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation, EPE-PEMC `02, 10th International Power Electronics and Motion Control Conferenc/, ISBN 953-184-047-4, 9-11 September 2002*, Dubrovnik Cavtat & Dubrovnik Croatia, CD, pp. 1-5,
[89]
D. Swierczyński, M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg: DSP Based Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Using Space Vector Modulation (DTC-SVM), IEEE-ISIE 2002, International Symposium on Industrial Electronics L`Aquila, ISBN: 0-7803-737-7, L`Aquila, Italy, July 8-11, 2002, CD, pp. *723-727,
[88]
D. Swierczyński, M. P. Kaźmierkowski: Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Using Space Vector Modulation (DTC-SVM) - Simulation and Experimental Results, IEEE,IECON`02, Int. Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, ISBN 0-7803-7475-4, November 5-8, 2002, Sevilla, Spain, CD, pp. 1-5,
[87]
D. Swierczyński, M. P. Kaźmierkowski: Direct torque control of permanent magnet synchronous motor (PMSM) using space vector modulation (DTC-SVM), SME`2002, XXXVIII International Symposium on Electrical Machines, ISBN 83-88906-02-X, 18-21 June 2002, Cedzyna, Kielce, pp.245-254,
[86]
D. Swierczyński, M. P.Kaźmierkowski, F. Blaabjerg: Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) for Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), EPE-PEMC `02, 10th International Power Electronics and Motion Control Conference, ISBN 953-184-047-4, 9-11 September 2002, Dubrovnik Cavtat & Dubrovnik, Croatia, CD, pp. 1-5
[85]
M. Żelechowski, M. P. Kaźmierkowski, P. Grabowski: Praktyczna realizacja bezposredniego sterowania momentem i strumieniem silnika indukcyjnego z wykorzystaniem modulatora wektorowego (Practical Implementation of DTC Scheme with Space Vector Modulation), SME`2002, XXXVIII International Symposium on Electrical Machines, ISBN 83-88906-02-X, 18-21 June 2002, Cedzyna, Kielce, pp. 237-243, (in Polish).
[84]
M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, M. Liserre: Regulator fuzzy logic w napięciowo zorientowanym sterowaniu prostownikiem PWM, (Fuzzy Logic Controller for Voltage Oriented PWM Rectifier Control Scheme), */II Krajowa Konferencja MiS-2 Modelowania i Symulacja/**, ISBN 83-909385-9-6, *Koscielisko 24-28 czerwca *2002*, T.2, pp. 509-517, (in Polish).
[83]
M. Malinowski, A.M. Trzynadlowski, M. P. Kaźmierkowski, "A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives" IEEE-IECON 2001, (on CD), (in English).
[82]
M. Malinowski, D. Sobczuk, P. Bronowicz, M. P. Kaźmierkowski, "DSP Implementation of Adaptative Modulator for Three-Phase PWM Inverter with Simplified Switching Time Calculation", SENE 2001, Łódź, pp. 319-326, (in English).
[81]
D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski, "Bezpośrednie sterowanie momentem w silniku synchronicznym o magnesach trwałych zasilanym z falownika napięcia PWM", SENE 2001, Łódź, pp. 629-634.
[80]
M. Cichowlas, M. P. Kaźmierkowski, "Current Control Techniques for PWM Rectifiers" SENE 2001, Łódź, pp. 85-90, (in English).
[79]
M. P. Kaźmierkowski, Open and Closed Loop PWM - An Overview, III Power Electronics Seminar, June 2001, Technische Universitat Berlin, (in English).
[78]
Malinowski M., M. P. Kaźmierkowski, "Virtual Flux Based Method of Direct Power Control for Three-Phase PWM Rectifiers", EZP`2000. Instytut Elektrotechniki Warszawa-Międzylesie, 16-17 maja 2000, s. 166-178, (in English).
[77]
S.Hansen, M.Malinowski, F.Blaabjerg, M. P. Kaźmierkowski, "Sensorless Control strategies for PWM Rectifier", IEEE - APEC`2000. Fifteenth Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, New Orleans, Louisiana, USA, 6-10 Feb.2000, p.832-838, (in English).
[76]
D.L.Sobczuk, M.Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Simple sensorless speed control of PWM inverter fed induction motor based on neural network", ICEM 2000, International Conference on Electrical Machines. Helsinki University of Technology ESPOO Finland, 28-30 August 2000, p.1163-1167, (in English).
[75]
P.Z.Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, "Experimental investigation of the direct torque neuro-fuzzy controller for induction motor drives", ICEM 2000, International Conference on Electrical Machines. Helsinki University of Technology ESPOO Finland, 28-30 August 2000, pp.831-835, (in English).
[74]
M.Cichowlas, D.Sobczuk, M. P. Kaźmierkowski, M.Malinowski, "Novel artificial neural network (ANN) based current controller for PWM rectifiers", IEEE -EPE PEMC`2000 9-th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control, Kosice, Czech Republic, 5-7 Sep. 2000, Vol. 1 p. 1.41-1.46, (in English).
[73]
M. P. Kaźmierkowski, "Reviev of control strategies for PWM rectifier/inverter-fed induction motors", EPNC`2000, XVI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear circuits, Sept. 18-20, 2000, Kraków, p. 105-110, (in English).
[72]
M. P. Kaźmierkowski, "Control Strategies for PWM Rectifier/Inverter-Fed Induction Motors", ISIE`2000, Universidad de las Americas-Puebla Cholula, Puebla, Mexico. Dec. 4-8, 2000, vol.1, p. TU15-TU23, (in English).
[71]
M. P. Kaźmierkowski, Nonlinear and Adaptive Control Network (NACO 2), Short Course on Electrical Systems, Power Electronics and Bioreactors, Valencia, Spain, September 2000, (in English).
[70]
M. P. Kaźmierkowski, "Control strategies for PWM rectifier/inverter-fed induction motors", 9th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2000 Kosice, Kosice Slovak Republic, 5-7 Sep. 2000, Vol. 1 p. 1.69-1.77, (in English).
[69]
Marques G.D., Pulkowski M., M. P. Kaźmierkowski, "PWM generalized methods for three-phase 4 leg inverters", 9th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2000 Kosice, Kosice Slovak Republic, 5-7 Sep. 2000, Vol. 1 p. 1.47-1.57, (in English).
[68]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Virtual Flux Based Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifiers", 11th Annual EWG Meeting of IEEE-IAS, EWG'2000, Kraków, Poland , 18-19 May 2000, (in English).
[67]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, S. Hansen , F. Blaabjerg, G. Marques, "Virtual Flux Based Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifiers", IEEE Thirty-Fifth IAS Annual Meeting and World Conference on Industrial Applications of Electrical Energy, 8-12 Octob.2000, Roma, Italy. Vol. 4. pp.2369-2375, (in English).
[66]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Simulation Study of Virtual Flux Based Direct Power Control for Three-Phase PWM Rectifiers", IEEE IECON 2000. October 22-28, 2000, Nagoya, Japan. pp. 2620-2625, (in English) - Best Paper Award.
[65]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "DSP implementation of adaptive modulator for three-phase PWM rectivier/inverter", NORPIE/2000. 2000 IEEE Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics. Aalborg University, Denmark. June 13-16, 2000, pp.288-292, (in English).
[64]
M. Malinowski, Kaźmierkowski M.P., A. Trzynadlowski, "Direct Power Control with Virtual Flux Estimation for Three-Phase PWM Rectifiers", ISIE`2000, Universidad de las Americas-Puebla Cholula, Puebla, Mexico. Dec. 4-8, 2000, vol.1, p.442-447, (in English).
[63]
D. Świerczyński, M. P. Kaźmierkowski, P.Z. Grabowski, "Nowe algorytmy estymacji strumienia stojana w silnikach indukcyjnych klatkowych zasilanych z falowników PWM", IV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE`99. Łódź-Arturówek 17-19 listopada 1999. s. 649-654.
[62]
D.L. Sobczuk, P.Z. Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, "Realizacja na DSP neuronowego estymatora prędkości kątowej silnika klatkowego zasilanego z falownika PWM", I Ogólnopolskie Seminarium nt. Przemysłowe Zastosowania Mikroprocesorów-Mikroprocesory w Energoelektronice, Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki PW. 1999.
[61]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Wpływ wektorów zerowych na sposób modulacji PWM w przekształtnikach trójfazowych" SENE, 1999, pp 428-433.
[60]
M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Pulkowski, "Modulacja hybrydowa PWM dla przekształtników trójfazowych". III Sympozjum Naukowe: Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM`99. Kazimierz Dolny, 21-23 czerwca 1999, pp 101-111.
[59]
. M. P. Kaźmierkowski, Dzieniakowski M.A., Sobczuk D.L.: "Sztuczna inteligencja: czym jest i jak może być stosowana w energoelektronice?" Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki PW. 1999. Biuletyn Informacyjny, vol.3. nr 4.
[58]
M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski, "Stanowisko badawcze do sterowania w czasie rzeczywistym falownika 3-fazowego przy użyciu DSP-TMS320C31", I Ogólnopolskie Seminarium nt. Przemysłowe Zastosowania Mikroprocesorów - Mikroprocesory w Energoelektronice. Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki PW, 14 styczeń 1999.
[57]
P.Z. Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, "A simple direct torque neurofuzzy control of PWM inverter-fed induction motor", SENE Łódź, Arturówek, 1999, s. 197-204, (in English).
[56]
Salem M.Ali; M. P. Kaźmierkowski, "Simulink simulation of four-leg PWM inverters", 6-th International conference ELECTRIMACS 99. Modelling and Simulation of Electric Machines, Converters and System. Lisboa-Portugal. 14-15-16 Sept.1999 p. II-63 - II-68 (in English).
[55]
M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen, P. Thoegersen, M. Toennes, "The Danfoss Professor Programme A Highly Linked Industry-University Programme for New Curriculum in Power Electronics and Drives". EPE`1999, (on CD), (in English).
[54]
M. P. Kaźmierkowski, M. Malinowski, D.L. Sobczuk, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen, "Simplified stator flux oriented control". IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE`99. Bled -Slovenia. 12-16 July 1999, pp.474-479, (in English).
[53]
P.Z. Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, B.K. Bose, "Self tuned direct torque neuro-fuzzy controller for PWM inverter-fed induction motor drives". The 1999 IEEE International Symposium on Diagnostic for Electrical Machines, Power Electronics and Drives RECORD. SDEMPED`99. Gijon-Spain. Sep. 1-3, 1999, pp.337-342, (in English).
[52]
P.Z. Grabowski, M. P. Kaźmierkowski, "Design and Investigation of the direct torque neuro-fuzzy controller for PWM inverter-fed IM drives", IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE`99. Bled -Slovenia. 12-16 July 1999, pp.568-573, (in English).
[51]
J.O.P. Pinto, B.K. Bose, L.E. Borges, M. P. Kaźmierkowski, "A neural network based space vector PWM controller for voltage-fed inverter induction motor drive." IEEE Industry Application Conference Thirty-Fourth IAS Annual Meeting. Phoenix Arizona USA, 3-7 Oct. 1999, 2614-2622, (in English).
[50]
M. P. Kaźmierkowski, "Control Strategies for PWM-Inverter-Fed Induction Motor" (referat plenarny) 34-th Internat.Symposium on Electrical Machines Łódź-Arturówek 15.06.-18.06.1998, (in English).
[49]
M. P. Kaźmierkowski, M. Pulkowski, M.A. Salem, K. Żochowski, "Analysis and control of four leg inverters", I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczne Urządzenia Energoelektroniczne" Warszawa - Międzylesie 24.11.27.11. 1998, T.I pp. 149-157.
[48]
M. P. Kaźmierkowski, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen, P. Thoegersen, M. Toennes, "The Danfoss Professor Program in power Electronics and drives at Aalborg University" Conf. Rec. EAEEIE'98, 1998, pp. 197-203, (in English).
[47]
M.A. Salem, M. P. Kaźmierkowski, "PWM Voltage and Current Control of Four-Leg VSI" ISIE`98 - IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Pretoria, South Africa vol. 1pp.196-201, (in English).
[46]
M.A. Salem, M. P. Kaźmierkowski, "Current Regulation of Four-Leg PWM-VSI" IECON`98 - IEEE 24-th Annual Conference of the IEEE Industral Electronics Society vol.3, pp.1853-1858, (in English).
[45]
M.A. Salem, Kaźmierkowski M.P., "Control of our-Leg Voltage Source Pulse Width Modulation Inverters", PEMEC` 98 - IEEE 8-th International Power Electronics 7 Motion Control Conference Prague, Czech Republic, 1998, pp. 2-218 - 2-221, (in English).
[44]
F. Blaabjerg, M. P. Kaźmierkowski, "Power Electronics and Drives. The ever competing game towards the best solution", NORPIE`98 - IEEE Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics Helsinki Univ. of. Technology, 1998, pp. 235-236, (in English).
[43]
M.A. Salem, M. P. Kaźmierkowski, "Space Vector Based Current Regulation Techniques Four-LEG VSI-PWM Inverters", 3rd National Conference on Control in Power Electronics and Electrical Drivers, SENE'97, Technical University of Łódź, 1997, pp. 545-554, (in English).
[42]
M. P. Kaźmierkowski, Malinowski M., Paluch A., "DSP-based Laboratory Set-up for Real-Time Control of PWM Inverter-fed Induction Motor", 3rd National Conference on Control in Power Electronics an Electrical Drives, SENE'97, Technical University of Łódz, 1997, pp. 311-316, (in English).
[41]
M. P. Kaźmierkowski, "Control Philosophies of PWM Inverter-Fed Induction Motors", IEEE-IECON'97, Luisiana, USA, 1997, pp. P16-P26 (Invited Plenary Speech), (in English).
[40]
M. P. Kaźmierkowski, "Advanced AC Motor Control", FINPIE'97, Helsinki, Finland, (Invited Plenary Lecture) 1997, pp.1-10, (in English).
[39]
M. P. Kaźmierkowski, "Neuro-Fuzzy Control in Power Electronics", IEEE-EWAG-IAS Meeting, Bochum, Germany, 1997. pp. 37-43, (in English).
[38]
M. P. Kaźmierkowski, D.L. Sobczuk, "Simplified Field Oriented Control" Workshop in Power Electronics and Drives, Aalborg, Denmark, 1997, pp. 41-85, (in English).
[37]
M. P. Kaźmierkowski, D.L. Sobczuk, "Sensorless Control of Induction Motor Using a Neutral Network for Speed Estimators", ISIE'97, Guimaraes, Portugal, 1997, pp. 1242-1248, (in English).
[36]
M. P. Kaźmierkowski, "Control philosophies of PWM inverter-fed induction motor drives." XI National Congress, Sao Paulo, Brasil, Sept. 1996, pp.53-62", (Invited Plenary Speech) (in English).
[35]
M. P. Kaźmierkowski, Sobczuk D.L, "Sliding mode feedback linearized control of PWM inverter fed inductionmotor", IEEE IECON`96, Taiwan, 1996, pp. 244-249, (in English).
[34]
F. Blaabjerg, J.K. Pedersen, M. P. Kaźmierkowski, "DSP based current regulated PWM Inverter - fed induction motor drives without speed sensor", ISIE`96, IEEE Inter. Symp. on Industrial Electronics, Warsaw -Poland, June 17-20, 1996 vol. 2, pp. 659-664. (in English).
[33]
A.B. Kasprowicz, Kaźmierkowski M.P, S. Kanoza, "Speed sensorless direct torque vector control of DC link resonant inverter-fed induction motor drive", ISIE`96, IEEE International Symosium on Industrial Electronics, Warsaw -Poland, June 17-20, 1996 vol. 1, pp.186-189, (in English).
[32]
M. P. Kaźmierkowski, D.L. Sobczuk, M.A. Dzieniakowski, "Neural network current control of VS- PWM inverters", EPE`95, 6th European Conference on Power Electronics and Applications Sevilla, Spain , 19-21 Sept. 1995, pp. 1.415-1.420, (in English).
[31]
M. P. Kaźmierkowski, , M.A. Dzieniakowski, A. Kasprowicz, S. Kanoza, "Control of DC Link Resonant Inverter-Fed Induction Motor Drive Without Speed Sensor", ISIE`95 IEEE International Symosium on Industrial Electronics ,Athens-Greece ,July 10-14, 1995 Vol. 2, pp.628-638
[30]
M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, "Improved neural network current regulators for VS-PWM inverters," in Proc. Electrical Drives and Power Electronics ED&PE'94 Conference, High Tatra-Stara Lesna, Slovak Republic, pp. 19-23, 1994 (in English).
[29]
M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, "Comparative investigation of sliding mode speed controllers for PWM inverter-fed induction motor drives," in Proc. Electrical Drives and Power Electronics ED&PE'94 Conference, High Tatra-Stara Lesna, Slovak Republic, pp. 8-12, 1994 (in English).
[28]
M. A. Dzieniakowski, M. P. Kaźmierkowski, "Fuzzy tuned PI controller for PWM-VSI," in Proc. Power Electronics and Motion Control PEMC'94 Conference, Warszawa, Poland, pp. 1004-1008, 1994 (in English).
[27]
M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, "Investigations of neural network current regulators for VS-PWM inverters," in Proc. Power Electronics and Motion Control PEMC'94 Conference, Warszawa, Poland, pp. 1009-1014, 1994 (in English).
[26]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, "Review of current regulation techniques for three-phase PWM inverters," in Proc. IEEE/IECON'94 Conference, Bolonia, Italy, pp. 1024-1033, 1994 (in English).
[25]
M. P. Kaźmierkowski, D. L. Sobczuk, "Improved neural network current regulator for VS-PWM inverters," in Proc. IEEE/IECON'94 Conference, Bolonia, Italy, pp. 1237-1241, 1994 (in English).
[24]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, "Current regulation methods for VS-PWM inverters - A Survey," in Proc. National Conference Modern Control for Power Electronics and Electrical Drives, Łódź - Dobieszków, Poland, pp. 260-275, 1993 (in English).
[23]
M. P. Kaźmierkowski, A. Kasprowicz, "Improved torque and flux vector control of PWM inverter-fed induction motor drive," in Proc. National Conference Modern Control for Power Electronics and Electrical Drives, Łódź - Dobieszków, Poland, pp. 251-259, 1993 (in English).
[22]
M. P. Kaźmierkowski, P. H. Viet, M. A. Dzieniakowski, "Neural network based current regulator for PWM inverters," in European Power Electronics Conference, Brighton, UK, Conf. Rec., pp. 186-189, 1993 (in English).
[21]
M. P. Kaźmierkowski, A. Kasprowicz, "Improved torque and flux vector control of PWM inverter-fed induction motor drive," in European Power Electronics Conference, Brighton, UK, Conf. Rec., pp. 115-120, 1993 (in English).
[20]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, "Review of current regulation methods for VS-PWM inverters," in International Symposium on Industrial Electronics, Budapest, Hungary, Conf. Rec., pp. 448-456, 1993 (in English).
[19]
M.A. Dzieniakowski, M. P. Kaźmierkowski, "A novel discrete current regulator for VSI-PWM inverters," in International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Kosice, Czech & Slovak Federal Republic, Conf. Rec., pp. 553-557, 1992 (in English).
[18]
M. P. Kaźmierkowski, N. Mohan, R. Dhaouadi, "Vector controlled transistor PWM-inverter fed permanent magnet synchronous motor drive, in International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Kosice, Czech & Slovak Federal Republic, Conf. Rec., pp. 204-209, 1992 (in English).
[17]
M. P. Kaźmierkowski, Dzieniakowski M.A., S. Kanoza, "Current regulated DC link resonant converter for AC motor control," in International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Kosice, Czech & Slovak Federal Republic, Conf. Rec., pp. 193-198, 1992 (in English).
[16]
M.A. Dzieniakowski, M. P. Kaźmierkowski, "Microprocessor-based novel current regulator for VSI-PWM inverters," in IEEE-Power Electronics Specialists Conference, Toledo, Spain, Conf. Rec., pp. 459-464, 1992 (in English).
[15]
R. Nilsen, M. P. Kaźmierkowski, "New reduced-order observer with parameter adaption for flux estimation in induction motors," in IEEE-Power Electronics Specialists Conference, Toledo, Spain, pp. 245-252, 1992 (in English).
[14]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, W. Sulkowski, "Three phase current controlled transistor dc-link converter for bi-directional power conversion," in Proc. VI-th Conference on Power Electronics and Motion Control PEMC'90, Budapest, Hungary, pp. 465-469, 1990 (in English).
[13]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, W. Sulkowski, "Novel current regulators for VSI-PWM inverters," in European Power Electronics Conference EPE, Aachen, Germany, Conf. Rec., pp. 23-28, 1989 (in English).
[12]
M. P. Kaźmierkowski, M.A. Dzieniakowski, W. Sulkowski, "Novel space vector based current controllers for PWM-inverters," in IEEE-Power Electronics Specialist's Conference, Milwaukee, Conf. Rec., pp. 657-664, 1989 (in English).
[11]
M. P. Kaźmierkowski, "New control concepts for voltage source inverter fed induction motor drives," in V-Krftelektronikk Seminar, NTH-Trondheim, Norway, 1987 (in English).
[10]
M. P. Kaźmierkowski, "Analogous real-time calculator for investigation, teaching and control of inverter fed ac machines," in V-Kraftelektronikk Seminar, NTH-Trondheim, Norway, 1987 (in English).
[9]
M. P. Kaźmierkowski, "Automatyczna modulacja szerokości impulsów w falowniku prądu zasilającym silnik klatkowy sterowany metodą orientacji wektorów (Automatic PWM in current source inverter fed induction motor drive controlled by field oriented method)", in Proc. IV-Polish Seminary on Drive Control, Sulejow, Poland, Conf. Rec., pp. 299-308, 1986 (in Polish).
[8]
M. P. Kaźmierkowski, W. Sulkowski, "Transistor inverter-fed induction motor drive with vector control system," in IEEE-IAS Annual Meeting, Denver, Conf. Rec., pp. 162-168, 1986 (in English).
[7]
M. P. Kaźmierkowski, "Schematy zastępcze silnika klatkowego sterowanego metodą polowo-zorientowaną (Equivalent circuits of induction motor controlled by field oriented method)", in Proc. III-Polish Seminary on Drive Control, Sulejow, Poland, Conf. Rec., pp. 109-118, 1985 (in Polish)
[6]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "Current source inverter-fed induction motor drive system controlled without speed sensor," in European Conference on Power Electronics EPE, Brussels, Belgien, Conf. Rec., pp. 3.345-3.350, 1985 (in English).
[5]
M. P. Kaźmierkowski, "Napęd asynchroniczny z pośrednim sterowaniem kąta obciążenia (Induction motor drive with indirect load angle control)", in Proc. II - Polish Seminary on Drive Control, Sulejow, Poland, Conf. Rec., pp. 221-231, 1984 (in Polish).
[4]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "A simple control system for current source inverter-fed induction motor drives," in IEEE-IAS Annual Meeting, Mexico, Conf. Rec., pp. 588-595, 1983 (in English).
[3]
M. P. Kaźmierkowski, H.-J. Koepcke, "Comparison of dynamic behaviour of frequency converter-fed induction motor drive," in IFAC-Symposium : Control in Power Electronics and Electrical Drives, Lausanne, Switzerland, Conf. Rec., pp. 313-320, 1983 (in English).
[2]
M. P. Kaźmierkowski, M. Nowak, R. Barlik, "Induction motor drive systems controlled by frequency converter with current source inverter," in IEEE-IAS Annual Meeting, Toronto, Conf. Rec., pp. 1067-1072, 1978 (in English).
[1]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik, "Właściwości dynamiczne maszyny asynchronicznej w układzie sterowania z wymuszeniem prądu (Dynamic characteristics of current controlled induction machine)", in International Conference: Electrical Drive and Power Electronics, Krakow, Poland, Conf. Rec., Part 3B, pp. 26-42, 1977 (in Polish).

V. Tłumaczenia (German to Polish)
[2]
M. P. Kaźmierkowski, R. Barlik: "Łączenie, sterowanie, regulacja, wzmacnianie." Tłumaczenie z jęz. niemieckiego , Warszawa, Wyd. Komunikacji i Łączności, 1982, 328 pages.
[1]
M. P. Kaźmierkowski A. Wójciak: "Od teorii mnogości do algebry logiki. Zastosowanie algebry logiki w technice cyfrowej." Tłumaczenie z jęz. niemieckiego , Warszawa Wyd. Komunikacji i Łączności, 1977, 128 pages.

VI. Recenzje książek i inne prace publikowane
[69]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Grid Converters and Power Electronics” by R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodriguez, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 5, No. 2, 2011, pp. 54-55 (in English).
[68]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Model-Based Predictive Control of Electric Drives” by A. Linder, R. Kanchan, R. Kennel, P. Stolze, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 5, No. 1, 2011, pp. 77-78 (in English).
[67]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Power Quality Indices and AC Electric Machines” by P. Caramia, D. A. Torrey, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, No. 4, 2010, pp. 50-51 (in English).
[66]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Electrical Actuators and High Frequency Magnetic Components” by B. de Fornel and M. K. Kazimierczuk, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, No. 3, 2010, pp. 50-51 (in English).
[65]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Electric Machines and Power Electronics” by I. Boldea and L. Tutelela, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, No. 2, 2010, pp. 50-51 (in English).
[64]
M. P. Kazmierkowski, and F. Silva, Book Review, “Electric Power Systems” by Mehrdad Ehsani,Yimin Gao, and Ali Emadi, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 4, No. 1, 2010, pp. 75-76 (in English).
[63]
M. P. Kazmierkowski, Book Review, “Power Systems Dynamics and Control” by Jan Machowski, Janusz W. Białekand James R. Bumby, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 3, No. 4, 2009, pp. 69 (in English).
[62]
M. P. Kazmierkowski, Book Review, “Design and Verification of Embedded Systems” by Richard Zurawski, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 3, No. 3, 2009, pp. 56-57 (in English).
[61]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Power Converters and Amplifiers" by Marian K. Kazimierczuk, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 3, No. 2, 2009, pp. 44-45 (in English).
[60]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks" Edited by R. Strzelecki and G. Benysek, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 3, No. 1, 2009, pp. 66-67 (in English).
[59]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Advanced Control of Industrial Processes: Structures and Algorithms" by P. Tatjewski, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 4, 2008, pg 40 and 48, (in English).
[58]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Industrial Control Technology: A Handbook for Engineers and Researches" by P. Zhang, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 4, 2008, pg 40, (in English).
[57]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "First Course on Power Systems" by N. Mohan, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 3, 2008, pg 59-60, (in English).
[56]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Principles of Electrical Measurements" by S. Tumanski, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 3, 2008, pg 59, (in English).
[55]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives", Ed. by A. Emadi, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 2, 2008, pg 46-47, (in English).
[54]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Inductor and Transformers" by A. van den Bossche and V. C. Valchev, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 1, 2008, pg 51-52, (in English).
[53]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Fundamental of Electric Drives" by A. Veltman, D. W. I. J. Pulle and R. W. De Doncker, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 2, No. 1, 2008, pg 51, (in English).
[52]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Power Switching Converters" by D. O. Neacsu, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 1, No. 4, Winter, l 2007, pg 48, (in English).
[51]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Power Quality: Mitigation Technologies in Distributed Environment" Edited by A. Moreno-Mundoz, IEEE Industrial Electronics Magazine, vol. 1, No. 4, Winter, l 2007, pg 47, (in English).
[50]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning" by Hirofumi Akagi, Edson H. Watanabe and Mauricio Aredes, IEEE Industrial Electronics Magazine, Fall 2007, pg 46, (in English).
[49]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "Electromagnetic Compability in Power Systems" by Francesco Lattarulo (Editor), IEEE Industrial Electronics Magazine, Summer 2007, pg 42 and 45, (in English).
[48]
M. P. Kazmierkowski, Book Review: "The Electric Genarators Handbook. Volume I: Synchronous Generators, Volume II: Variable Speed Generators" by Ion Boldea, IEEE Industrial Electronics Magazine, Summer 2007, pg 41, (in English).
[47]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Integration Technologies for Industrial Automated Systems" by R. Zurawski, IEEE Industrial Electronics Magazine, Spring 2007, pg 51-52, (in English).
[46]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Electric drives" by Ion Boldea and S.A. Nasar, Second Edition, IEEE Industrial Electronics Magazine, Spring 2007, pg 51, (in English).
[45]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Electronic Design Automation for Integrated Circuits Handbook" by Louis Scheffer, Luciano Lavagno, and Grant Martin, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2006, Vol. 54, No. 2, pg 18, (in English).
[44]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Noise of Polyphase Electric Motors" by J. F. Gieras, C. Wang and J. Cho Lai, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2006, Vol. 54, No. 2, pg 18, (in English).
[43]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Modeling and High-Performance Control of Electric Machines" by John Chiasson, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, December 2006, Vol. 56, No. 4, pg 14, (in English).
[42]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "High Power Converters and AC Drives" by Bin Wu, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, September 2006, Vol. 55, No. 3, pg 15, (in English).
[41]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "The Embaded Systems Handbook" by Richard Zurawski, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2006, Vol. 53, No. 1, pg 16, (in English).
[40]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Integration of Alternative Sources of Energy" by A. Farret and M. Godoy Simoes, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2006, Vol. 53, No. 1, pg 16, (in English).
[39]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "The Industrial Communication Technology Handbook" by Richard Zurawski, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, December 2005, Vol. 52, No. 4, pg 19, (in English).
[38]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "The Industrial Information Technology Handbook" by Richard Zurawski, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, September 2005, Vol. 52, No. 3, pg 10, (in English).
[37]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Assesment of Electric Power Quality in Ship Systems Fitted with Converter Subsystems" by J. K. Mindykowski, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2005, Vol. 52, No. 2, pg 12, (in English).
[36]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Wind Turbine Operation in Electric Power System" by Z. Lubosny, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2005, Vol. 52, No. 2, pg 12, (in English).
[35]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Pulse Width Modulation for Power Converters. Principle and Practice" by D. Grahame Holmes and Thomas A. Lipo, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2005, Vol. 52, No. 1, pg 9, (in English).
[34]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Modern Power Electronics and AC Drives" by Bimal K. Bose, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, September 2002, Vol. 49, No. 3, str 8, (in English
[33]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review: "Modern Power Electronics and AC Drives" by Bimal K. Bose, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, Vol. 49, No. 3 October 2001, str 8, (in English).
[32]
M. P. Kaźmierkowski, Book Review:"Advanced Electric Drives Analysis, Control and Modeling Using Simulink" by Ned Mohan, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2002, Vol. 49, No. 1-2, str 7-8, (in English).
[31]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Electric drives" by Ion Boldea and S.A. Nasar, IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, March 2001, str 5, (in English).
[30]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems" by Romeo Ortega, IEEE Industrial Electronics Soc. Newsletter, June 2001, str 12, (in English).
[29]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Electric Drive An Integrate Approach" by N. Mohan Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11, 2000, str. 286-287.
[28]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems" by Romeo Ortega, A. Loria, P.J. Nicklasson, H. Sira-Ramirez, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11, 2000, str. 286.
[27]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Artificial-Intelligence-Based Electrical Machines and Drives Application of Fuzzy-Neural and Genetic-Algorithm-Based Techniques" by Peter Vas, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11, 2000, str. 286.
[26]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Electric Drive An Integrate Approach" by N. Mohan, Industrial Electronics Society Newsletter, Vol. 47, No 3, September 2000, pp.11-12, (in English).
[25]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems" by Romeo Ortega, European Power Electronics And Drives Journal, Vol. 10, no 2, August, 2000, pp. 12, (in English).
[24]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Electric Drive An Integrate Approach" by N. Mohan, European Power Electronics And Drives Journal, Vol. 10, no 2, August, 2000, pp. 12, (in English).
[23]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Gaas Power Devices", European Power Electronics And Drives Journal, Vol. 10, no 2, August, 2000, pp. 12, (in English).
[22]
M. P. Kaźmierkowski, "IEEE Poland Section Joint Chapter IES/IAS", IEEE Industrial Electronics Society Newsletter, June 2000, str. 10-11, (in English).
[21]
M. P. Kaźmierkowski, "Energoelektronika i Napędy Elektryczne", Wyzwania stawiane Elektrotechnice przez XXI wiek (ekspertyza), Komitet Elektrotechniki PAN, Warszawa, Grudzień, 1999, str. 35-42.
[20]
M. P. Kaźmierkowski, "Napędy zaczynają myśleć", Przegląd Techniczny, No 8, 1999, str. 8-9.
[19]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "Power Electronics and Variable Frequency Drive" by B.K. Bose, IEEE Industry Applications Magazine, Vol. 3, No 2, 1997, pp 91.
[18]
M. P. Kaźmierkowski, "Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Henryka Tunii", Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej, Tom 2-Zeszyt 2, 1996, str. 90-91.
[17]
M. P. Kaźmierkowski, Book review: "The Field Operation principle in Control of Induction motors" by A. M. Trzynadlowski, IEEE Industry Applications Magazine, Vol. 1, No. 6, November/December 1995.
[16]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Microcomputer-Based Adaptative Control to DC Motor Drives", U. Keuchel and R.M. Stephan, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 5, 1995, str. 132.
[15]
M. P. Kaźmierkowski, "Jubileusz Profesora Henryka Tunii", Przegląd Elektrotechniczny, Nr 5, 1995, str. 130-131.
[14]
M. P. Kaźmierkowski, "Prof. Hans-Christoph Skudelny (1932-1994)", Przegląd Elektrotechniczny, Nr 1, 1995, str. 18.
[13]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Vector Control of AC Machines", P. Vas, Przeglad Elektrotechniczny, No.1, pp.17, 1994 (in Polish).
[12]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Principles of Power Electronics", J.G. Kassakian, M.F. Schlecht, G.C. Verghese, Przeglad Elektrotechniczny, No.6, pp.137, 1992 (in Polish).
[11]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Power electronic control of AC motors", J.M.D. Murphy, F.G. Turnbull, Przeglad Elektrotechniczny, No.8, pp.182, 1991 (in Polish).
[10]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Frequenzgesteuerte Drehstrom-Asyn-chronantriebe. Betriebsverhalten und Entfurf", E. Seefried, G. Müller, Przeglad Elektro-techniczny, No.7, pp.159, 1991 (in Polish).
[9]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Power electronics: Converters, Applications and Design", N. Mohan, T.M. Undeland and W.P. Robbins, Przeglad Elektrotechniczny, No.3, pp.65, 1991 (in Polish).
[8]
M. P. KaźmierkowskiF, Recenzja książki pt. "AC Motors for high-performance applications. Analysis and control", S. Yamamura, Przeglad Elektrotechniczny, No.6, pp.179, 1988 (in Polish).
[7]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Digitale Regelung elektrischer Antriebe", R. Schönfeld, Przeglad Elektrotechniczny, No.8, pp.240-241, 1988 (in Polish).
[6]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Mikroprocesory w energoelektronice", A. Wójciak, Przeglad Elektrotechniczny, No.4, pp.125, 1986 (in Polish).
[5]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt."Stromrichtergespeiste Drehfeldmaschinen", H. Klautschek, Przeglad Elektrotechniczny, No.10, pp.292-293, 1982 (in Polish).
[4]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt."An introduction to electrical machines and transformers", G. Mc Pherson, Przeglad Elektrotechniczny, No.8-9, pp.241, 1982 (in Polish).
[3]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt."Leistungselektronik, Grundlagen und Anwendungen", R. Jäger, Przeglad Elektrotechniczny, No.6, pp.276, 1979 (in Polish).
[2]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik mit Berechnungsbeispielen", J. Vogel, Przeglad Elektrotechniczny, No.7, pp.319-320, 1977 (in Polish).
[1]
M. P. Kaźmierkowski, Recenzja książki pt. "Podstawy elektroniki", Gray P. E., Searle C. L., Przeglad Elektrotechniczny, No.2, pp.82-83, 1977 (in Polish).
Do początku strony.